Wzór informacji o przechowywaniu akt osobowych 50 lat
Zasady przechowywania dokumentów Dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona w taki sposób, aby zagwarantować „zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności" (źródło: Kodeks pracy, Art. 93, p.. Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy.. W marcu 2019 r. pracownik ten otrzymuje kolejną karę po - rządkową - karę upomnienia.. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat.. W przypadku tej grupy, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może zostać skrócony do 10 lat, pod warunkiem że pracodawca przekaże do ZUS odpowiednie oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA);Zatem nowelizacja skróciła okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat.. Nowy okres stosuje się co do zasady do pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. (w drodze wyjątku można go również stosować do pracowników zatrudnionych przed tą datą, jeśli pracodawca złoży raporty informacyjne do ZUS).Dla pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników raportów informacyjnych (ZUS RIA) oraz raporty te faktycznie do ZUS złoży.Wątek ten rozwinęliśmy w artykule zatytułowanym: Świadectwo pracy w 2019 r. - wzór i zasady wystawiania oraz informacja o dokumentacji pracowniczej..

W rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.

W co trzeciej firmie błędy przy obliczaniu wynagrodzeń wynikają z tego, że kadrowcy nie znają przepisów.Po 31 grudnia 2018 r. nadal będziesz zobowiązany przechowywać dokumentację zawierającą te dane przez okres 50 lat i - tym samym - w dotychczasowy sposób potwierdzać je pracownikom ubiegającym się o emeryturę.. Dlatego, jak wskazuje MRPiPS, nowa informacja będzie dotyczyła jedynie pracowników, których stosunek pracy został nawiązany od 1 styczna 2019 r.Zatem odbiór tej dokumentacji będzie możliwy do 31 stycznia 2030 roku.". Niewystarczające będzie przytoczenie treści przepisów o okresach przechowywania dokumentacji, lecz konieczne będzie wskazanie konkretnych dat..

Zmiany dotyczą informacji o przesunięciu terminu przekazania zaliczki na podatek.1.3.

Wzór informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej do pobrania (terminy są właściwe, jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje w 2019 roku)Informacja dla pracowników o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej Pobierz wzór >>.. Obowiązek informacyjny o okresie przechowywaniaAKTA OSOBOWE Przykład Pracownik zatrudniony od 1 lutego 2018 r. We wrześniu 2018 r. otrzymuje karę nagany, którą pracodawca wpina do akt osobowych i przechowuje przez rok nienagannej pracy.. Protokół zniszczenia nieodebranej dokumentacji pracowniczej Pobierz wzór >>Nowe przepisy przewidują co do zasady obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat.. W przypadku akt osobowych pracownika termin przechowania wynosi 50 lat licząc od dnia zakończenia stosunku pracy, a w przypadku dokumentacji płacowej - 50 lat licząc od dnia jej wytworzenia.druga, to pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999, a 31 grudnia 2019 roku, u których okres przechowywania akt pracowniczych wynosi 50 lat, czyli ustala się go według starych przepisów.. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej.. W przypadku tej grupy, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może zostać skrócony do 10 lat, pod warunkiem że pracodawca przekaże do ZUS odpowiednie oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA);W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o: okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94 5 § 2; w art. 94 pkt 9a i 9b otrzymują brzmienie: „9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja .10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych..

Pełna treść pisma z Państwowej Inspekcji Pracy Przykład informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

Zasadą będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych oraz raporty te faktycznie złoży.druga, to pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999, a 31 grudnia 2019 roku, u których okres przechowywania akt pracowniczych wynosi 50 lat, czyli ustala się go według starych przepisów.. Jeżeli pracownik zatrudniony od 1 stycznia 1999 r., a przed 1 stycznia 2019 r. nie otrzymał żadnej informacji od ZUS ani pracodawcy dotyczącej okresu przechowywania, jego dokumentacja będzie przechowywana przez 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy.Poniżej przykładowy wzór informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, która powinna zostać wydana wraz ze świadectwem pracy: W związku z rozwiązaniem / wygaśnięciem* z dniem ……………….. stosunku pracy pomiędzy ………………………………Przekazanie do ZUS-u dokumentu ZUS RIA za byłego pracownika lub zleceniobiorcę zmieni okres przechowywania z 50 do 10 lat nie tylko akt osobowych, lecz także innych dokumentów, które do tej pory należało przechowywać przez 50 lat, takich jak listy płac, karty wynagrodzeń czy inne dokumenty, na których podstawie było wypłacane wynagrodzenie i co się z tym wiąże, były one podstawą ustalenia przez ZUS wymiaru renty czy emerytury.raport informacyjny (ZUS RIA) - do ZUS i do byłego lub obecnego pracownika; pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. - okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat, bez możliwości skrócenia tego okresu..

Ochrona danych osobowych Akta osobowe i inne dokumenty pracownicze stanowią zbiór danych osobowych.

Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 .Przy założeniu, że ustawodawca uznał za celowe nie wydawanie informacji pracownikom, których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat (a więc zatrudnionym przed 1 stycznia 1999 r. lub w okresie 1 stycznia 1999 - 31 grudnia 2018 r., za których nie został jednak złożony tzw. raport informacyjny) sensu nabiera argumentacja, że obowiązek wynikający z art. 94(6) Kodeksu pracy należy wykonać jedynie wobec pracowników zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 r.Nowa informacja o okresie przechowywania dokumentacji, wydawana zgodnie z art. 94 6 k.p. obok świadectwa pracy, ma dotyczyć tylko przypadków, w których okres ten ulega skróceniu z 50 do 10 lat, a nie ma potrzeby informowania ogółu pracowników o czasie przechowywania ich dokumentacji.. Raport informacyjny ZUS RIA dotyczy danych za okres zamknięty.W przyszłym roku wraz ze świadectwem pracy trzeba będzie wydawać pracownikom dodatkowe informacje o okresie przechowywania akt osobowych.. Warto wiedzieć, że dokumentacja pracownicza to nie tylko teczki osobowe, ale również inne dokumenty, których czas przechowywania był zróżnicowany.. Pomimo iż nie upłynął jeszcze rok nienagannej pracy pra -Dokumentacja pracownicza, pracodawca.. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych.Wzór deklaracji stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. Nie trzeba składać deklaracji na nowym wzorze, jeżeli przed 9 marca 2021 r. deklaracja została już złożona.. Od 1 stycznia 2019 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które ujednolicają okres przechowywania dokumentacji .1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt