Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych
Projekt obejmowałSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:52:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHGłównym celem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest usprawnianie funkcji, które są niezbędne w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.. Spotkania odbywały się….Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikujemy dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z poradni, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy.. Tymi funkcjami są: percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja przestrzenna, sprawność motoryczna rąk, koncentracja uwagi oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się.. mgr Jolanta Piorunowska.. MATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi: l.p.. Cele szczegółowe: 1.Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego.Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, który na bieżąco dostosowałam do wymagań i indywidualnych potrzeb uczniów.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skierowane były do uczniów, którym życie utrudniają wady postawy ciała..

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie był realizowany grant „Twórcza wyobraźnia" - zajęcia arteterapeutyczne.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.sprawozdanie z zajec korekcyjno-kompensacyjnych b.pdf lordwigga / sprawozdanie z zajec korekcyjno-kompensacyjnych b.pdf Download: sprawozdanie z zajec korekcyjno-kompensacyjnych b.pdfSprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Wypełniony formularz sprawozdania prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji lub dostarczyć osobiście do 30 czerwca 2016r.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHMetodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej Szkolenie dostarcza teoretycznych podstaw do pracy z młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - głównie z dysleksją.Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w 2010 r. „Twórcza wyobraźnia"- zajęcia arteterapeutyczne..

1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu i trały 45 minut.Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkolaWypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.. Nazwisko i imię ucznia Klasa 1 2 3 4 5 Liczba zrealizowanych godzin zajęć z uczniem:ZAJĘCIA INDYWIDUALNE.. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i .DZIENNIK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH - ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE został opracowany, przez Marię Bartold, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.. Arkusz obserwacji zachowania uczniów klas 0.. Æwiczenia usprawniaj¹-ce wszystkie funkcje poznawcze.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Od września 2017 roku prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane do uczniów, u których w wyniku nieharmonijnego bądź opóźnionego rozwoju opanowanie niektórych umiejętności przysparza trudności..

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie III.

Pedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebieguPropozycje ćwiczeń z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Uwaga uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne!. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. W Szkole Podstawowej nr 20 im.. Poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń dzieci mają okazję do harmonijnego rozwoju i korygowania wad postawy.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. >>Twoja opinia<<.. Zajęcia powinien prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.. >>Twoja opinia<<.. Terapia pedagogiczna..

W załączeniu (sprawozdanie.doc - 20 KB)tekst źródłowy sprawozdania.

prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.. Koordynator programu wraz z Zespołem udziela odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania.. Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.. Zachęcamy Was do wykonywania na bieżąco ćwiczeń.. Pedagog szkolny.. Został on opracowany w oparciuSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Korzystajcie również z edukacyjnych stron internetowych, na których będziecie mogli znaleźć wiele Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.. Zajęcia polisensoryczne z przyrody i ekologii Ogólnym celem zajęć było poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne.. PROWADZONYCH Z .. NR ORZECZENIA .. ROK SZKOLNY 2019/2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt