Oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z innego tytułu
1 oraz dokumenty, o których mowa w ust.. Na tej podstawie ustala się, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy.OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust.. 1-33 i 35, • członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejobowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegajace obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, • kombatanci niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty,oŚwiadczam, Że podlegam / nie podlegam* ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytuŁu niŻ Świadczenia rodzinne.. 4,Nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli jesteś objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu, tj.: spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, jako rolnik lub domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,Jeżeli członkowie Twojej rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - masz obowiązek ich zgłosić.. Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu: *) - zaznaczyć właściwe -pozostawania w stosunku pracy TAK NIE -posiadania statusu bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy TAK NIE - pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami rodziny, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotnespołecznym..

Obowiązkowe są tylko ubezpieczenia z wcześniejszego tytułu.6.

z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: [email protected], który dokonuje przetwarzania .OŚWIADCZENIE.. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.. Jestem zatrudniony/a tak/nie* na podstawie (podać rodzaj wykonywanej umowy np. umowa o pracę, umowa zlecenie, stosunek służbowy itp.) w _____ (dokładna nazwa i adres zakładu pracy) Wynagrodzenie z tytułu mojego zatrudnienia stanowiące podstawę do ubezpieczenia społecznego jestZ-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownychinformacja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu (KRUS, działalność gospodarcza); informacja o statusie ucznia lub studenta; informacja o rejestracji w urzędzie pracy.. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U.. ZLECENIOBIORCY (dla osób nie..

Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu niniejszej umowy zlecenie (dot.

Przy podpisywaniu umowy zlecenia zleceniodawca ma obowiązek ustalić, do jakich ubezpieczeń ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę.1.. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.. Mam ustalone prawo do emerytury lub renty i jednocześnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w………………………………………………………… Jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu innej umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy o zleceniu.Oświadczenie o posiadaniu innego tytułu do.. 22, zobowiązanym do wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, zaświadczenie płatnika/płatników zasiłku o okresie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego i kwocie tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom w okresie urlopu wychowawczego Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowo z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust .5.Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego 5.1. zm.)Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu § Podstawa prawna • ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 32a) osoby, o których mowa w art. 6a ust..

o ubezpieczeniu społecznym rolników niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt.

jeśli tak, podać okres(y) od kiedy do kiedy: .. jeśli tak, podać czy miesięczny przychód podlegający składkom ZUS .W przypadku ustania innego tytułu do ubezpieczeń, który zwalnia z obowiązku opłacania tych składek, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić tę osobę do ubezpieczeń społecznych.. 21 albo ZUS, w przypadku, o którym mowa w pkt.. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku;- zaistnienia którejkolwiek okoliczności w/wym.. przypadków gdy kwota wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia będzieniepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.. Oświadczenie, o którym mowa w ust.. będących pracownikami .. WAŻNE!. W tym celu poinformuj o tym płatnika (np. swojego pracodawcę) w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność takiego zgłoszenia (np. gdy Twój małżonek straci pracę).Administratorem danych osobowych jest e-file sp..

OŚWIADCZAM, iż jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu (właściwe zakreślić znakiem X): Stosunku pracy - należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie.

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;Wykonujesz umowę zlecenia oraz prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał wcześniej, wynosi co najmniej tyle, ile kwota minimalnego wynagrodzenia.. 4 pkt.. a tym samym powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mojej osoby bądź zgłoszonych przeze mnie członków rodziny powiadomię Akademię o tym fakcie w terminie do 7 dni od jej powstania, pod rygorem odpowiedzialności2) oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.. Wnoszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego niżej wymienionych członków rodziny: Lp Imię i nazwisko członka rodziny Nr PESEL NIP Stopień pokrewieństwa 1 2 3 4 5 6 7 8Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest zobowiązana poinformować płatnika składek zarówno o ustaleniu prawa do emerytury lub renty, jak i o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na tym urlopie.• Oświadczam , Ŝe w przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (jednego z wymienionych w cz ęści A) oraz w przypadku zmiany danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgłoszonego członka /członków/66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt