Wypowiedzenie dla pracownika w wieku emerytalnym
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. Czyli nie możemy zwolnić pracownika, który osiągnął 56 lat (kobieta) 61 lat (mężczyzna), wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne (ale przy takim zwolnieniu (dyscyplinarne + w okresie ochrony przedemerytalnej .Pracownik w wieku przedemerytalnym, który podlega ochronie przed wypowiedzeniem nie musi obawiać się, że pracodawca zmieni mu warunki pracy i płacy.. Za podstawę prawną do analizy przysługujących Panu praw należy przyjąć tekst Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) i ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Z powyżej przytoczonych sentencji wynika więc, że osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika jest wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.W szczególnych sytuacjach pracodawca może złożyć pracownikowi w wieku przedemerytalnym wypowiedzenie zmieniające.. W myśl kodeksu pracy, osiągnięcie przez pracownika prawa do przejścia na.Osoby te, muszą być zwolnione w przeciągu 30 dni, przy czym pierwszy dzień tego okresu to dzień, w którym wręczono pierwsze wypowiedzenie lub propozycję rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.Ochrona przedemerytalna pracownika została zasadniczo uregulowana w art. 39 kodeksu pracy, który stanowi, że: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej.W orzeczeniu z dnia 21 kwietnia 1999r., sygnatura I PKN 31/99, opublikowanym w OSNAPiUS 2000/13 poz.505 Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego oraz uzyskanie prawa do emerytury jest uzasadnione i nie może być poczytywane za dyskryminację pracownika ze .Zgodnie z artykułem 39 Kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku..

Masz też takich, co właśnie zbliżają się do wieku emerytalnego.

Należy tylko pamiętać, że osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, muszą w swoim wypowiedzeniu znaleźć powód zwolnienia - musi być on uzasadniony, konkretny i prawdziwy.. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy pracodawca jest zmuszony do zmniejszenia zatrudnienia w firmie z przyczyn dotyczących jego samego, w związku z czym musi wybrać pracowników, którym wypowie umowę o pracę.Na jej podstawie można dokonać indywidualnego wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownicy w przedemerytalnym wieku ochronnym, jeżeli wyłączna przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy..

Czy jak już będą w wieku emerytalnym, musisz ich zwolnić?

Sąd Najwyższy stał bowiem na stanowisku, że wraz z uzyskaniem możliwości przejścia na emeryturę przez pracownika, pracodawca zyskiwał prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę.Okres wypowiedzenia a wiek emerytalny 2009-09-23 04:10 Pracodawca może jednostronnie skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia do najwyżej 1 miesiąca w sytuacji, gdy firma ogłasza upadłość lub ulega likwidacji lub też rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.W praktyce od dawna toczy się spór czy osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego może być samodzielną przesłanką do wypowiedzenia mu umowy o pracę przez pracodawcę.Wobec grupy pracowników, którzy są obecnie w wieku 55+, ochrona przed zwolnieniem i zmianą warunków zatrudnienia może trwać nawet po osiągnięciu nowego, obniżonego wieku emerytalnego.. Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że „okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.. Ale pamiętaj, że niektóre firmy i instytucje dysponują własnymi wzorami pism o przejście na .Pracownika nie można zwolnić w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego..

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę osobom w wieku przedemerytalnym dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy stanowi podstawowy sposób modyfikacji treści stosunku pracy poprzez jednostronne oświadczenie pracodawcy.W stosunku do pracownika, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy jedynie w następujących przypadkach:W kłopotliwej sytuacji są również pracodawcy, którzy domagają się odejścia z pracy zatrudnionego z wiekiem emerytalnym.. Nikt nikomu nie każe iść na emeryturę.. Najważniejszym przywilejem pracownika w wieku przedemerytalnym jest ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę.Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem który osiągnął wiek emerytalny.. Zakaz chwalą związki zawodowe, pracodawcy uważają, że to rozwiązanie mocno ich krępujące.Jeżeli natomiast pracownik odmówi ich przyjęcia, mimo iż sytuacja dotyczy pracownika w wieku emerytalnym, umowa po upływie okresu wypowiedzenia ulegnie rozwiązaniu.. Nabycie uprawnień emerytalnych nie jest jednak równoznaczne z możliwością wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, ponieważ pracownik objęty będzie ochroną ogólną przed wypowiedzeniem, o której mowa w art. 45 KP.. Dlatego Twój pracownik w wieku emerytalnym może spokojnie […]konkretną datę rozwiązania stosunku pracy, dane pracownika i pracodawcy (nazwa i adres firmy, NIP, REGON itp.), oświadczenie wypowiedzenia umowy, podpis pracownika i pracodawcy, informację o osiągnięciu wieku emerytalnego (opcjonalnie)..

Kiedy nastąpi przejście pracownika na emeryturę, będzie on co miesiąc otrzymywał pieniądze z ZUS-u.

Obowiązują jednak dwa wyjątki od tej zasady.Warunkiem obcięcia pracownika ochroną przedemerytalną jest to, aby w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego posiadał on odpowiedni staż pracy oraz wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę w normalnym wieku emerytalnym.. Podkreślenia wymaga również, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika.Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę Nabycie prawa do emerytury umożliwia zrezygnowanie z pracy zawodowej i uzyskanie świadczeń.. Podstawa prawna art. 30 § 1 pkt.. Należy pamiętać, że w okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, tj.W chwili osiągnięcia przez pracownika powszechnego wieku emerytalnego przestaje obowiązywać ochrona przedemerytalna tj. ochrona z art. 39 Kodeksu pracy (K.p.).. Nie, nie musisz.. Nie może być nim wyłącznie osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego.Najnowsze orzecznictwo sądowe prezentuje stanowisko, iż sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego przez pracownika nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.. Podobnie w wyroku z dnia 18 listopada 1999 r., I PKN 370/99, OSNAPiUS 2001, nr 7, poz. 225, SN stwierdził, że pracownik odmawiający wykonania polecenia sprzecznego z art. 42 § 4 K.p., kierującego go do innej pracy, nie uchybia .Okres ochronny pracowników w wieku przedemerytalnym a wypowiedzenie umowy o pracę.. [1] Pracodawca nie może jednak z własnej inicjatywy rozwiązać z pracownikiem w wieku emerytalnym umowy o pracę tylko dlatego, że może on już przejść na emeryturę.Zatrudniasz osoby w różnym wieku: starsze, młodsze, w średnim wieku..Komentarze

Brak komentarzy.