Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego kontraktowego
Opiekun stażu: mgr ?. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Szczepanowska .. Na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki np. za wysługę lat, motywacyjny oraz za warunki pracy.Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1. też badania Simona Barona-Cohena).Po raz pierwszy termin Asperger's Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing.Zwróciła ona uwagę na to, iż u niektórych dzieci z objawami .Możesz także wspomnieć, że nazwa tego zaburzenia pochodzi od nazwiska wiedeńskiego lekarza Hansa .nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinaplan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-02-08)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zatwierdzony przez Dyrektora..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Okres stażu pomógł mi .Zgodnie z przepisem art. 30 ust.. 1 Karty Nauczyciela pensja takiej osoby będzie zatem zależała od stopnia zawodowego (czy jest to stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany czy dyplomowany).. Uczestnictwo w tym warsztacie przybliżyło mi znajomość zasad, na podstawie .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Każdy nauczyciel po zakończeniu stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. Data zakończenia stażu: 06.05.2011r.. Nauczyciel kontraktowy Kryteria oceny pracy określone w § 3 ust.1 rozporządzenia.Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; - potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; - wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować i dostarczyć, aby mogło być wszczęteSprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień mianowanego.. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOŚCIU.. Być może jesteście w trakcie opracowywania.Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Wzór 38.. Monika Kiersztyn.. Uczestniczyłam również w warsztacie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego o nazwie "Nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego".. Zamość, 06.06.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Urszula Grabowska Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2018r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko : mgr …………………… Stanowisko i miejsce zatrudnienia : nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół w Waganowicach I to są tak naprawdę wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. ze zmianami • Prezentacja powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w planie rozwoju.. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Dzięki tej współpracy mogę spełniać obowiązki nauczyciela wspomagającego.

Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej im.. Lubochniasprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - Kadry i Płace w Oświacie.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuZa drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Szkoła: nazwa Data rozpoczęcia stażu: np. 01.09.2006 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2007 r.Bierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. Nauczyciel wspomagający prowadzi dokumentację ucznia ( teczkę): Dokumentacja ucznia zawiera: - orzeczenia, opinie, wskazania do pracy - oceny opisoweKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..

Michała Okurzałego w Zagórowie.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nl wspomagający.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora .. Imię i nazwisko: Anna Chlebowska.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota Jasztal-obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji -umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie -zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacji -wydłużenie czasu na wykonanieSprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Nauczyciel przedstawianauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego) rzetelnie realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, dokonuje ewaluacji swojej pracy, określa swoje słabe i mocne strony.. Anna Staszewska.. w oparciu o plan rozwoju .Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ( ZA OKRES 01.09.2017r.. Strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.. W OKRESIE 01.09.2008r.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".•Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego - §6 ust.2 z Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt