Wniosek o obniżenie etatu na urlopie wychowawczym
Pytanie: Według nowej ustawy, będąc na urlopie wychowawczym, mogę poprosić swojego pracodawcę o obniżenie mi wymiaru pracy do 1/2 etatu.Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym zawiadomiła pracodawcę, że chciałaby podjąć pracę w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Równocześnie złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu.Stosując analogię do urlopu wychowawczego oraz mając na uwadze cel - prawo pracownika do obniżenia wymiaru czasu pracy - należy przyjąć, że pracownik, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, może zrezygnować z obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracodawcy.. Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy.. Pracujący rodzic ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem, jednocześnie nie rezygnując z aktywności zawodowej.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy, wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu .Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może jednak, zamiast wykorzystywać urlop wychowawczy, złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, tj. może złożyć wniosek o .Znowelizowany art. 186 7 Kodeksu pracy precyzuje bowiem, że pracownik uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego składa pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy..

Pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić.

Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może - zamiast korzystania z tego urlopu - złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186 7 § 1 Kodeksu pracy).. Taki wniosek pracodawca ma obowiązek uwzględnić (i dlatego, naszym zdaniem, nie jest .Wniosek o urlop wychowawczy i rezygnacja z urlopu wychowawczego W celu skorzystania z urlopu wychowawczego należy złożyć u pracodawcy dokument w formie pisemnej.. 7 stycznia 2020 r. pracownik postanowił wycofać złożony wniosek i wyraził chęć powrotu do pracy w wymiarze całego etatu, tak jak miało to miejsce przed jego urlopem wychowawczym.Wniosek o obniżenie etatu..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

Zgodnie z przepisem powinien też to zrobić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.Tak, trzeba złożyć ponowny wniosek o obniżenie etatu, jeśli wróciło się uprzednio na cały wymiar urlopu wychowawczego.. Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z uprawnieniaPracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Wymiar ochrony pracownika został zakwalifikowany wg k.p. jako suma czasu 12 miesięcy.Urlop wychowawczy a praca na niepełny etat Jeśli w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik będzie chciał podjąć pracę na część etatu (i nie będzie to kolidowało z opieką nad dzieckiem), ma taką możliwość.. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej przez 6 miesięcy.. Pracownik powinien zrobić to najpóźniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu wychowawczego.Jak zadać pytanie; Korzyści.. Konieczne jest jednak, aby wymiar ten nie był niższy od połowy pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym zainteresowany mógłby korzystać z tej pauzy..

Ostatnie zmiany w kodeksie pracy są związane nie tylko z urlopem rodzicielskim, ale także wychowawczym.

złożyć pisemny wniosek o obniżenie wymiaru etatu.Obniżenie etatu nie może trwać dłużej niż okres, w którym pracownik mógłby przebywać na urlopie wychowawczym.. Opinie klientów.. Do zmiany wymiaru etatu nie jest więc w tym wypadku potrzebny aneks do umowy (porozumienie zmieniające umowę o pracę).Z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie urlopu wychowawczego mogą wystąpić wyłącznie pracownicy którzy w chwili składania wniosku w tej sprawie mają prawo do urlopu wychowawczego.. Do wniosku dołącza się: 1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Złożenie wniosku nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem.. Powinien wtedy zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (nie bardziej jednak .Wycofanie wniosku o zmniejszenie etatu i złożenie wniosku o urlop wychowawczy..

Dzień dobry, obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym za 2015 r. po wykorzystanym rodzicielskim.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie.Pracownik 2 stycznia 2020 r. wrócił do pracy po urlopie wychowawczym i złożył wniosek o obniżenie wymiaru jego etatu do ½ na 6 miesięcy (tj. do 1 lipca 2020 r.) - pracodawca musi uwzględnić ten wniosek.. W myśl niego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć .Jeżeli pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, złożył wniosek o zmianę wymiaru etatu, to pracodawca jest zobowiązany przyjąć taki dokument.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może cofnąć wniosek o obniżenie wymiaru etatu Pracownica wróciła do pracy po urlopach rodzicielskim i wypoczynkowym 1 października 2019 r. Tego samego dnia złożyła wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 1/2 od 22 października 2019 r.Nie ma także przeszkód, aby tego samego dnia, tak jak w przedstawionej sytuacji 22 stycznia 2021 r., pracownik wraz z cofnięciem wniosku o obniżenie wymiaru etatu złożył wniosek o urlop wychowawczy.. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony bez zachowania terminu 2 tygodni, wówczas pracodawca .Jednym z przywilejów pracujących rodziców jest urlop wychowawczy.. Jeżeli urlop wychowawczy nam się nie należy wówczas nie możemy skorzystać z tego uprawnienia.Z kolei o prawie do obniżonego wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego stanowi art. 1867 k.p. Wniosek o obniżenie etatu powinien być złożony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, a także inne dokumenty, które należy do niego dołączyć, ustawodawca określił w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).Podwładny uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie jego wymiaru czasu pracy.. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Sprawdź, kiedy ci przysługuje, na jakich warunkach i co może być dla niego alternatywą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt