Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego pdf
Środki finansowe przekazywane koalicyjnemu komitetowi wyborczemu mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących w skład koalicji wyborczej (art. 132 § 2 Kodeksu wyborczego).. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.. (imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego) .. (nazwa organu wyborczego, któremu jest przedkładane sprawozdanie) W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) przedkładam sprawozdanie finansoweSPRAWOZDANIE FINANSOWE Komitet wyborczy Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (pełna nazwa komitetu wyborczego) ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa (adres siedziby komitetu wyborczego) Miłosz Hodun, ul. Jeżynowa 5, 86-031 Osielsko (imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego) (nazwa organu wyborczego, któremu jest przedkładane sprawozdanie) W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego.. 3 i 6 lub dokonanej z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art.Dane Jednostki..

Finansowanie koalicyjnego komitetu wyborczego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE.. z 2014 r. poz. 280 ze zm.).. poz .W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 84 ust.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{6473na181]gminareszel.plna rachunek komitetu wyborczego.. zobacz cały rejestr .W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 24 ust.. Zaświadczenie dla obserwatora społecznego DOC PDF .. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 1173), z uwzględnieniem .Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. nr 198 poz. 1173 zmiana z 2018 r. poz. 1342), w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu : adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a/206 w terminie: do 24 maja 2019 r. w godz. 815-1615Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, przy ul.Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych komitetów wyborczych: Nowoczesnej oraz Partii Razem..

1) Sprawozdanie finansowe.

Data utworzenia .. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.. Bardziej szczegółowoPDF: ppk/60/ppk6007.pdf.. zm.) przedstawia się sprawozdanie finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego: _____Analogiczne zmiany wprowadzono w § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów z 19.2.2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz.U.. Rejestr zmian.. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PO RP określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej KW PO zawarte w niniejszej Instrukcji Finansowej Komitetu Wyborczego PO RP /IF/.. Na podstawie art. 16 ust.. 16-11-2018 14:46 Wprowadził: Marek Sieraczek.. Jeżeli jednak sprawozdanie zostałoby odrzucone przez komisarza wyborczego pełnomocnik finansowy może wnieść do Sądu Okręgowego odwołanie od takiego pos- tanowienia.pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego (art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego)..

Obie nowelizacje wchodzą w życie 20.7.2018 r.83c środki finansowe komitetów, ust.

Dziennik Ustaw Nr 198 11258 Poz. 1173 1173 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Na podstawie art. 142 7 ustawy z dnia 5 .. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP prowadzi księgowość przy współpracy z biurem rachunkowym.. 6, a także dokonania czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego przez inną osobę aniżeli wymieniona w art. 83c środki finansowe komitetów , ust.. Komitety do PKW przekazują też wszystkie swoje dokumenty księgowe, zawarte umowy, faktury i rachunki, historię rachunku bankowego, opinię biegłego rewidenta o złożonym sprawozdaniu.. Dz.U.2014.280 z dnia 2014.03.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 lipca 2018 r. Wejście w życie: 21 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 19 lutego 2014 r.Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2016 r., sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy, zostało odrzucone z powodu naruszenia art. 129 § 2 pkt 2 oraz art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, przy ul.Sprawozdanie finansowe może w tej sytuacji być składane Państwowej Komisji Wyborczej, a także innym organom wyborc- zym..

Nowoczesna chce zaskarżyć ...Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego to bardzo szczegółowe zestawienie jego przychodów i wydatków.

3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt