Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim wzór
GFX-Consulting Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytaniePrzykład: Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu chorobowym od lutego 2020.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może - zamiast korzystania z tego urlopu - złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186 7 § 1 Kodeksu pracy).. 1 przywołanej regulacji, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, oraz osobom, którym na podstawie art. 15zf wspomnianej ustawy wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje się przepisu .Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Wniosek należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy..

Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje na wniosek pracownika.Komentarze .

Etat można jednak obni-żyć maksymalnie do połowy i tylko na okres, przez jaki pod-władny mógłby korzystać z urlopu (tj. odpowiednio trzy lub sześć lat).Gotowy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, wystarczy go wydrukować i wypełnić.. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.Wniosek o obniżenie etatu należy złożyć na 21 dni (kalendarzowych) przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Zatem w przypadku, gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu.Nie zawsze wniosek rodzica uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie etatu jest dla pracodawcy wiążący.. Oznacza to, że wraca się do pracy na niepełny etat, czyli na przykład na 3/4 etatu, pół etatu, ale też bardzo często na 7/8 etatu.Oprócz powyższego rozwiązania pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego..

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik nie wykonuje pracy.

Tym samym, jeżeli w trakcie świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze wystąpi Pani do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca będzie miał obowiązek taki wniosek uwzględnić i udzielić urlopu w okresie wskazanym przez pracownika.Dodała ona m.in. do ustawy antykryzysowej art. 31zy 13.Na mocy ust.. Jeśli wracasz do pracy po urlopie macierzyńskim może Cię również zainteresować mój webinar o tej tematyce.. Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem.. Czy można tak zrobić młodej matce?WZÓR WNIOSKU O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY.. Taki wniosek, podobnie jak ten o udzielenie urlopu wy-chowawczego, jest wiążący dla szefa.. Ochrona nie ma miejsca, gdy następuje likwidacja lub upadłość pracodawcy oraz gdy zachodzą okoliczności rozwiązania umowy z winy pracodawcy.Wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.. Znajdziesz go TUTAJ.Pracownik może zatem żą dać obniżenia wymiaru czasu pracy o np. godzinę dziennie, o 20%, do 3/4 etatu czy do poł owy etatu.. Przykładowy wniosek o zmianę etatu można znaleźć tutaj.Wniosek składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.. Treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, a także inne dokumenty, które należy do niego dołączyć, ustawodawca określił w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień .. Słowa kluczowe: obniżenie wymiaru czasu pracy , urlop wychowaczy.Często spotykaną praktyką jest obecnie składanie przez pracownika wniosku o obniżenie etatu.. Pracodawca nie informuje ZUS-u o zmniejszeniu wymiaru etatu pracownika na deklaracji zgłoszeniowej, gdyż w dokumentach zgłoszeniowych nie podaje się informacji dotyczącej wymiaru czasu pracy.. Obniżenie wymiaru czasu pracy jest uprawnieniem alternatywnym do urlopu wychowawczego.Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie..

We wniosku o skrócenie czasu pracy trzeba podać czas trwania obniżonego wymiaru.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika".Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Tylko wtedy pracodawca może wyrazić zgodę.. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego można zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.Wniosek o zmniejszenie etatu Jak już było wcześniej napisane, jeżeli wolimy zmniejszyć czas pracy niż korzystać z pełnego urlopu wychowawczego, to musimy przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.. Witam, Jestem w takiej sytuacji: Wróciłam do pracy po macierzyńskim, złożyłam wniosek o obniżenie etatu i od razu dostałam dokument "porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę", w którym to została mi obniżona pensja.. Wniosek taki skutkuje 12 - miesięczną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku.. wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracyZatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu.. Zapamiętaj!. Jeśli pracownik po urlopie macierzyńskim nie zamierza iść na urlop.. We wniosku powinna określić, na jakiej części etatu chce pracować.. A nawet jeśli jest, to szef może go zrealizować, układając harmonogram czasu .Wniosek o obniżenie etatu po urlopie macierzyńskim a zmniejszenie pensji.. Pracownik, który w danym okresie mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, ma prawo do zmniejszenia wymiaru czasu pracy.. W Twoim przypadku było to 12.02.2021 r. Jeżeli nie złożyłaś go w tym terminie to pracodawca obniży twój wymiar czasu pracy nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku.Wniosek o obniżenie etatu.. Wniosek taki skutkuje 12 - miesięczną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem .Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ……………………………………………….. w okresie od …………………………Pracownik, podejmujący pracę u nowego pracodawcy może zawnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy i jest chroniony przez zwolnieniem pod warunkiem, że legitymizuje się co najmniej 6 miesięcznym stażem zatrudnienia, jest rodzicem dziecka do lat 6 (lub 18 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) i nie wyczerpał jeszcze prawa do skorzystania z urlopu wychowawczego u poprzedniego pracodawcy oraz ewentualny okres korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy u poprzedniego pracodawcy .Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (podobnie jak wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy) jest dla pracodawcy wiążący.. Pracownik podpisując umowę o pracę, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę, zobowiązuje się do wykonywania pracy w określonym miejscu, na określonym stanowisku, ale również w określonym wymiarze czasu pracy.Do wniosku dołącza się: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu .Znaleziono 28 interesujących stron dla frazy wzór wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim w serwisie Money.pl.. Zmieniony wymiar czasu pracy pracownika uwzględnia się wyłącznie w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w tym zakresie.szefa na piśmie o obniżenie wymiaru czasu pracy >patrz wzór.. W kwietniu 2020 wprowadzono porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy.. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 1867 k.p. nowy wymiar czasu pracy pracownika nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego na stanowisku zajmowanym przez tego pracownika.Zmniejszenie wymiaru etatu a zgłoszenie do ZUS-u.. Tryb obniżenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt