Wnioski i zalecenia dyrektora po hospitacji
Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych powinien być podpisany przez osobę hospitowaną.. Czy założony temat oddawał treśc lekcji.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje postrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Czy zrealizowałaś cele lekcji.. DIAGNOZA STANU PO PRZEPROWADZONYM ZAJĘCIU(autorefleksja, wnioski, spostrzeżenia nauczyciela).. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowa- nym, przekazując mu uwagi i zalecenia.d) wnioski i zalecenia hospitacji.. Po zakończeniu semestru, nie później niż do 15 września po sem.. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym, przekazując mu uwagi i zalecenia.> Witam!. Czy temat zajęć został przedstawiony w sposób jasny i aktywizujący uczniów?. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych.. Hospitujący powinien zapoznać się z sylabusem hospitowanych zajęć.. W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. GRUPA - IV- czterolatki .. Rozmowa po obserwacjiPrzedstawienie wyników hospitacji dyrektor - 2 razy w roku na radzie pedagogicznej - roczne i pi ęcioletnieARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Dzieci na początku bardzo się irytowały, ale po wielu rozmowach z nauczycielem oraz łagodzeniu takich konfliktów częściowo rozumieją, że Marek nie chce im niczego zepsuć, tylko po prostu nie .Cel hospitacji: Przebieg lekcji Spostrzeżenia pozytywne Spostrzeżenia negatywne ..

... DK prowadzi rejestr hospitacji.

Wzór Karty hospitacji udostępnia się do pobrania na stronie internetowej wydziału.. XV.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom.. Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji.. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnieniestudenckich); wniosek Dyrektora Instytutu/ Zakładu; wniosek hospitowanego; inne.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Przykład 1.Wnioski do księgi wieczystej.. Protokoły z hospitacji są wypełniane w jednym egzemplarzu i przekazywane do dziekana/dyrektora studium z za-chowaniem poufności.. Określenie problemu - sformułowanie pytań.. Wypełnione arkusze hospitacyjne zostają przekazane Przewodniczącemu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia najpóźniej tydzień po dokonaniu hospitacji.. Dziekan w ciągu tygodnia od przeprowadzonej hospitacji interwencyjnej przeprowadza rozmowę z hospitowanym pracownikiem mającą na celu ustalenie sposobu postępowania i wdrażania działań naprawczych.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. W hospitacji diagnozującej można również wykorzystać kartę samooceny ucznia, którą uczniowie ( zamiast rozmowy) mogą wypełnić po odbytej lekcji.Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim:Przebieg hospitacji, wnioski i zalecenia dyrektor zapisuje w arkuszu hospitacyjnym..

Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?

Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej.1.. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Podpis osoby hospitowanej: Podpis hospitującego:.. Zajęcia dostosowane były do możliwości i poziomu dzieci.Ocena i zalecenia na temat .. wnioski z hospitacji w ciągu 2 tygodni od daty wizytacji zajęć.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.plan hospitacji sporządzony przez dyrektora i zawierający: tematykę, cele i przebieg hospitacji; arkusz obserwacji z odnotowanymi spostrzeżeniami; arkusz rozmowy pohospitacyjnej: zagadnienia poruszane podczas rozmowy, zanotowane wypowiedzi nauczyciela, różnice zdań; samoocena nauczyciela (wg potrzeb);9.. WSPÓLNE WNIOSKI:.. WZÓR NR 3.. KARTA HOSPITACJI prowadzona przez stażystę Temat zajęć: .Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Temat i cele lekcji zostały prawidłowo sformułowane, a ramy organizacyjne zajęć tak zapla-nowane, aby dać uczniom możliwość wykazania się wiadomościami z zakresu edukacji czytel-niczej i medialnej, a także umiejętnościami międzyprzedmiotowymi - korzystania z .Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego..

Wybór techniki hospitacji (obserwacja, rozmowa).

5.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Przygotowanie prowadzącego do zajęć: punktualność rozpoczęcia i zakończenia zajęć; wyraźne określenie celu zajęć, ich tematu i planu; klarowna struktura zajęć; właściweI I Sposób prowadzenia zajęć 1. i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane( proszę wstawić „+") Umiejętności częściowo opanowane(proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania + Do 1.3 - poprawnie przewiduje skutki swoich działań, podejmuje samodzielne działania aby posiąść wiedzę .W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. 2.zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów ..

Określenie celów hospitacji - co chcemy uzyskać.

- przykłady.Czynności hospitacji: 1. planowanie celów operacyjnych .. Hospitacje przeprowadza osoba wskazana przez dziekana lub dyrektora instytutu, z zastrzeżeniem ust.. Cel operacyjny - opis zachowań uczniów, jakie mają przejawiać po zakończeniu lekcji ( zachowania mogą mieć charakter werbalny (słowny) lub behawioralny (czynnościowy) Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.7) konkluzje i zalecenia; 8) uwagi osoby, której zajęcia podlegały hospitacji.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. częstotliwość i formy oceniania .. Bezpośrednio po przeprowadzonej hospitacji sporządzany jest protokół (formularz P.156_F2).. Jak to wogóle ma wygląda?. Odnieś się do tego, co zaplanowałaś, a co udał Ci się zrealizowac.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta wypracowac wzorPo rozmowie ustala z hospitującym treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale ?wnioski i zalecenia?. Zalecenia wymienione w arkuszu realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez hospitującego.Arkusz hospitacji jest dla nauczycieli dokumentem jawnym, przechowuje go dyrektor szkoły, zobowiązany do wydania dokumentu na wniosek zainteresowanego.. Protokoły z hospitacji są wypełniane w jednym egzemplarzu i przekazywane do dziekana/dyrektora studium z za-chowaniem poufności.. Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. zimowym opracowuje sprawozdanie z wykonania planukorygowania błędów.. Uzasadnianie ocen bieżących.. Obowiązkiem prowadzącego hospitację jest zapoznanie z treścią swoich uwag zawartych w protokole hospitacji zajęć dydaktycznych osobę, której zajęcia były przedmiotem hospitacji.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w „języku uczniów".. Wnioski oraz zalecenia pohospitacyjne przekazywane są do wiadomościw planie hospitacji na dany semestr.. Obserwacja samodzielności edukacyjnej uczniówWnioski po hospitacji interwencyjnej obejmują analizę problemu i zalecenia będące propozycją działań naprawczych, o ile zespół hospitujący stwierdzi taką konieczność.. Wskaźniki.. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.Termin hospitacji ustalany jest nie później niż tydzień przed zajęciami podlegającymi hospitacji.. Sformułowanie tematu hospitacji np.: komunikowanie się nauczyciela z uczniami, metody pracy nauczyciela z uczniami, indywidualizacja.. Jeżeli nie, to dlaczego.. Przebieg hospitacji, wnioski i zalecenia dyrektor zapisuje w arkuszu hospitacyjnym.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Ponadto, wyniki hospitacji zawsze powinny być omawiane podczas rozmowy pohospitacyjnej.Re: Samoocena po hospitacji.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt