Umowa użyczenia sprzętu komputerowego szkole
Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania nauczania zdalnego organizowanego przez szkołę.. Procedurę i dopuszczalne okresy przedłużenia określa Procedura użyczenia sprzętu komputerowego.. 2.Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie.. Sprzęt posiada następujące uszkodzenia lub braki:.2.. Podpisanie umowy przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu komputerowego oraz że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi w tej kwestii żadnych zastrzeżeń.. Macieja Rataja w Gościnie (nazwa szkoły) na czas nauki zdalnej.. Polecamy: Mała i średnia firma.. Urządzenia te nie zostaną im jednak darowane na własność lecz jedynie użyczone.. Data publikacji: 30 marca 2020 r. Poleć znajomemu.. Biorący oświadcza, iż posiada dostęp do Internetu.. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie przewidzianym w umowie./ Umowa użyczenia sprzętu będzie podpisana po okazaniu umowy o dostępie do Internetu/ REGULAMIN użyczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich na czas nauki zdalnej.. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym celu..

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego.

W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia.1.. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego do używania postanowień umowy.. 4.Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Pozostało jeszcze 88 % treści3.. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.. Wypożyczenie komputera następuje po podpisaniu przez Biorącego w użyczenie umowy użyczenia, zwanej dalej umową (załącznik nr 2 do regulaminu).. 1 niniejszego regulaminu wydawany jest przez Dyrektora szkoły Rodzicowi/ Prawnemu opiekunowi ucznia/ Nauczycielowi.. § 5 1.Wzór umowy użyczenia sprzętu szkolnego Dodano: 2 kwietnia 2020 Przepisy prawa oświatowego umożliwiają wyposażenie nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Niniejsza umowa określa warunki i zasady bezpłatnego użyczenia oraz użytkowania sprzętu, o którym mowa w ust.. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.. Dane osobowe Biorącego przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z projektem pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego..

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń .

Nowe przepisy 2018/2019Do użyczenia sprzętu szkolnego konieczna umowa W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący do używania w terminie 3 dni zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. Rodzic /Opiekun prawny Ucznia/ Nauczyciel zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w3.. Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich.Umowa użyczenia sprzętu do kształcenia na odległość.. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu osobiście sprzętu do Zespołu Szkół w Drohiczynie w terminie przewidzianym w umowie lub na wezwanie Użyczającego..

Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.

Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiot Użyczenia w dniu zawarcia umowy jest3.Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego postanowień § 3 i 5 niniejszej umowy.. Biorący do używania nie jest uprawniony do oddania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.. W chwili obecnej możliwością użyczenia objęte są komputery - laptopy w liczbie 2 sztuk.. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał sprzętu komputerowego w sposóbPrzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w terminie 2 pierwszych dni roboczych zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. Przepisy dotyczące tej procedury określa Kodeks cywilny w art. 710 -719.. Po uzyskaniu zgody i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 9 im.. Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego pod adresem: …………………………………………………………………………………… § 4 1.. 7.obowiązany jest zwrócić Użyczającemu sprzęt komputerowy w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego używania..

Po podpisaniu umowy użyczenia sprzęt, o którym mowa w pkt.

Jana Łangowskiego w Opolu, reprezentowaną przez dyrektora szkoły a rodzicem/ opiekunem prawnym, bądź nauczycielem następuje przekazanie sprzętu komputerowego.. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, po uprzednim skopiowaniu na swoje potrzeby iW poniższym załączniku znajduje się Zarządzenie w sprawie bezpłatnego użyczenia uczniom oraz nauczycielom sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego oraz Umowa użyczenia.niniejszej umowy.. Zwrot nastąpi na kosztZainteresowanych, proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami użyczenia sprzętu komputerowego (poniżej: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego, wzór umowy) oraz złożenie wniosku do szkoły (w załączeniu poniżej).. W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia.2.. W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. § 6 1./ Umowa użyczenia sprzętu będzie podpisana po okazaniu umowy o dostępie do Internetu/ REGULAMIN użyczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół im.. W chwili obecnej możliwością użyczenia objęte są laptopy w liczbie 4 sztuk.. Wnioski należy składać w sposób określony w regulaminie do dnia 28.04.2020r.. Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny.. Okres użyczenia może zostać przedłużony na wniosek Biorącego do używania.. (wtorek) do godziny 12:00.szkoły.. Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter.. W chwili zwrotu komputera podpisany zostanie między Biorącym w użyczenie a Szkołą protokół zwrotu komputera (załącznik nr 4 do regulaminu).używanie Przedmiotu Użyczenia.. Zwrot sprzętu komputerowego nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następującym po zakończeniu umowy.. W załączniku jest umowa użyczenia sprzętu komputerowego w przypadku wypożyczenia potrzebujacym uczniom podczas nauki zdalnej.Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami procedury i warunków udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego i innych przenośnych urządzeń w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi i zobowiązuje się do ich przestrzegania Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania w sposób odpowiadający ich właściwościom, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami .1.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania kształcenia na odległość organizowanego przez szkołę.. Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia w formacie pdf i docx!Umowy użyczenia oraz zapisów Regulaminu wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt