Umowa zlecenie na urlopie wychowawczym u tego samego pracodawcy
Dwa miesiące temu podjęłam pracę na zlecenie u innego pracodawcy, który przejął obowiązek płacenia ubezpieczenia od pierwszego pracodawcy.Z powodu pilnej potrzeby zarobienia większej kwoty złożyłam wniosek o skrócenie wychowawczego (wra.Temat: Umowa zlecenie na urlopie wychowawczym?. Warto jednak pamiętać, że praca podczas urlopu wychowawczego w wymiarze wyższym niż ½ etatu może zostać potraktowana jako uniemożliwiająca sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.Sytuacja zmienia się, gdy osoby te zostaną przykładowo zatrudnione na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, czy też zdecydują się na umowę zlecenia.Urlop wychowawczy a podjęcie pracy.. Czy mogę podejmować pracę i dorabiać np. na umowy o dzieło, zlecenia i na 1/2 czy 3/4 etatu?. Umowę-zlecenie można zawrzeć wtedy, gdy uwzględnia zadania wykraczające poza zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę.Praca na wychowawczym u innego pracodawcy.. no właśnie ja mam też takie pytanie chce iść na urlop wychowawczy a u innego pracodawcy pracować na umowę zlecenie chociaż z opieki społecznej pobieram zasiłek z tego tytułu w wysokości 500 zł.przebywam na wychowawczym (umowa o pracę jeszcze 2 lata).. Z umowy tej zleceniobiorca może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.. A moim zdaniem na urlopie wychowawczym nie może pracować poza dwoma wyjątkami: 1. chyba, że chodzi o zmniejszenie wymiaru etatu u tego samego pracodawcy, 2. jest to praca wykonywana w domu - każda inna wyłącza osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.Pracownik może też zdecydować się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w chwili, gdy przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym..

Umowa zlecenie na urlopie wychowawczymKodeks pracy - art. 1862.

Dwa miesiące temu podjęłam pracę na zlecenie u innego pracodawcy, który przejął obowiązek płacenia ubezpieczenia od pierwszego pracodawcy.. Sytuacja ulega zmianie, gdy urlop wychowawczy się kończy i pracownica wraca .Z tytułu umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu wychowawczego, do celów ubezpieczeniowych Państwa pracownica jest traktowana jak zleceniobiorca.. Tym samym z tytułu umowy zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom na zasadach ogólnych dotyczących zleceniobiorców, tj.:Statusu „własny pracownik" nie mają bowiem osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym, a tym samym w odniesieniu do nich nie ma zastosowania art. 8 ust.. Oznacz to, że z prawa do urlopu nie skorzysta osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.. Zgodnie z art. 154 § 2 K.p., takiemu zatrudnionemu przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, w jakim wykonuje on swoją pracę.. W tym przypadku można jednak kierować się regułą ze stosunku pracy, która jednoznacznie informuje, iż praca ponad 4 .Re: Praca na umowę zlecenie na urlopie wychowawczym..

W czasie trwania urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę u innego pracodawcy.

Zastanawiasz się, czy podpisując umowę zlecenia, będzie przysługiwał Ci urlop wypoczynkowy, macierzyński lub wychowawczy?. W praktyce zatem umowa zlecenia na urlopie wychowawczy jest dopuszczalna, a zawarcie umowy zlecenia przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego jest możliwe zarówno ze swoim macierzystym pracodawcą (tym, u którego pracownica korzysta z urlopu wychowawczego), jak i innym podmiotem.Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia zawartej ze swoim pracodawcą?. Warunkiem jest praca na pół etatu.Inaczej mówiąc oznacza to, że pracownik zawierający w trakcie urlopu wychowawczego umowę o dzieło z własnym pracodawcą będzie traktowany tak samo, jak osoba, której z daną firmą nie łączy stosunek.Pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową, ale tylko taką, którą da się pogodzić z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem (art. 186 2 § 1 K.p.), czyli np. pracę w niepełnym wymiarze godzin u tego samego lub innego pracodawcy.Natomiast praca na urlopie wychowawczym na podstawie umowy zlecenie nie ma odgórnie ustalonego wymiaru czasu, w którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki służbowe określone w umowie u innego pracodawcy..

Jakie ...Umowa zlecenie a urlop.

W tym okresie z tytułu urlopu wychowawczego nie powinny być wykazywane żadne składki.. Warunkiem jest to, aby nowo podjęta czynność nie pozbawiała pracownika osobistej opieki nad dzieckiem.Urlop wychowawczy jest bezpłatny.. Każdy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.. W Polsce możliwe jest posiadanie umowy o pracę i umowy zlecenie .. "Od kilku miesięcy przebywam na urlopie wychowawczym, w pracy miałam minimalny etat.. Z powodu pilnej potrzeby zarobienia większej kwoty złożyłam wniosek o skrócenie wychowawczego (wracam za dwa tygodnie).Nowej umowy nie podpisywała,złożyła jedynie wniosek o obniżenie etatu do 1/2 oraz nadal przebywa na urlopie wychowawczym.. W poniższym artykule zebraliśmy .Komu przysługuje urlop wychowawczy.. Uczeń lub student, który nie ukończył 26 roku życia, przy zawieraniu umowy zlecenie, nie .Dodajmy, że pracownikowi posiadającemu umowę o pracę i umowę zlecenie u jednego pracodawcy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego z tych stosunków oddzielnie..

Od umowy zlecenie ze studentem należy opłacać składki, jeśli ukończy on 26 lat.

Na dodatkowym urlopie macierzyńskim (6 tygodni po ukończeniu 20 tygodni właściwego urlopu macierzyńskiego) oraz na urlopie rodzicielskim można świadczyć pracę dla pracodawcy, który zatrudniał kobietę przed porodem.. Reklama.Nie ma możliwości,aby podpisać umowę o prace lub umowę zlecenie z innym pracodawcą podczas urlopu wychowawczego i nie poinformować obecnego pracodawcy,który udzielił urlop wychowawczy.Powodem jest fakt,że nowy pracodawca ma obowiązek przejąć opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,natomiast "stary pracodawca " w tym czasie zaprzestaje opłacania za Ciebie tych składek,które finansowane są z budżetu państwa.Umowa o pracę i umowa-zlecenie u tego samego pracodawcy to rozwiązanie zgodne z prawem, o ile nie stosuje się go np. po to, by obejść przepisy dotyczące limitu nadgodzin.. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.. 2a ustawy o sus, który stanowi, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i wykonująca równolegle umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło) na rzecz własnego pracodawcy jest traktowana - dla celów ubezpieczeniowych - jak pracownik.Jeżeli osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podejmie pracę na podstawie umowy o pracę (z własnym lub innym pracodawcą) - z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę.. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.. Odnosząc powyższe rozważania na grunt Pani problemu, stwierdzam, iż konsekwencją podjęcia przez Panią zatrudnienia w postaci umowy na zastępstwo u kolejnego pracodawcy będzie utrata możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.Podpisanie umowy z innym zakładem pracy.. W tracie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik ma prawo: podjąć pracę zarobkową zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy; otworzyć własną działalność; podjąć naukę lub szkolenie.. Jeżeli podpisał wtedy umowę-zlecenie, to traktowany jest, jak zleceniobiorca, ponieważ w tym okresie nie pobiera żadnego wynagrodzenia i nie są też za niego opłacane składki do ZUS-u.Często pracodawcy decydują się na zatrudnienie na umowę zlecenie studenta, bo pozwala to zaoszczędzić na kosztach związanych z opłacaniem składek ZUS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt