Druk zus zua jak wypełnić
Źródło: prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA W bloku III.C "Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne" wpisuje się podstawę wymiaru składki, tj. 3303,13 zł, a w polu "Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego" kwotę składki - 297,28 zł.Zasady wypełniania informacji o numerach bankowych płatnika składek ZUS ZBA i informacji o adresach prowadzenia działalności gospodarczej ZUS ZAA znajdziesz w poradniku ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.. Pliki wzoru: WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.. Deklarację trzeba dostarczyć w terminie do 7 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości .Wzór prawidłowo wype łnionego dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA przedstawiliśmy na stro-nach 2 i 3.. Następnie pole 02 należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej.Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia osób do ubezpieczenia.. Co się zmieni i jak wypełniać nowe druki?Po wypełnieniu formularza ZUS ZUA należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia oraz złożeniu podpisu.. Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego): do ubezpieczeń, zmiany/korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych .Poradnik: ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń - jak wypełnić i skorygować..

Do dzieła.1 Jak wypełnić ZUS ZUA?

Wypełnianie wniosku ZUA nie jest tak bardzo czasochłonne jednak przy jego wypełnianiu może pojawić się kilka niejasności, stąd postaramy się je szczegółowo wyjaśnić.. Przedstawiamy listę wszystkich aktualnie obowiązujących kodów zawodu.. Dane organizacyjne - w tej części płatnik zaznacza, czy zgłasza ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń, czy dokonuje zmiany bądź korekty poprzedniej deklaracji.. W polu 01 - wpisujemy: 1 - dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni;W tym polu wpisujemy takie dane jak: numer / miesiąc / rok, np. 01 05 2019.. Jeśli potrzebujesz (bo np. rejestrujesz pracownika), to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZUA.. Pozwala również na wprowadzenie zmian w danych.. Obowiązkiem płatnika jest wypełnienie wyznaczonych pól, czego dokonać może komputerowo, na maszynie lub odręcznie, pamiętając o zastosowaniu dużych, drukowanych liter oraz czarnego lub niebieskiego koloru.. • W polu 05 - należy wpisać nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.. Dane organizacyjne.. Jak poprawnie ten druk uzupełnić?. Jeżeli jest to pierwotna deklaracja to zawsze wpisujemy „01", ewentualne korekty oznaczone będą kolejnymi numerami.W polu 01 - należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika, który stanowi ciąg cyfr bez żadnych przerw i znaków..

ZUS ZZA - jak wypełnić krok po kroku.

Poniżej opisane zostaną kolejne wiersze, które należy uzupełnić celem prawidłowego wygenerowania druku.Jak wypełnić ZUS DRA?. Dane organizacyjneNa początku w polu 01 trzeba uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia (zgodnie z formularzem zgłoszeniowym pracownika ZUS ZUA).. W polu 02 - jeżeli płatnik posiada inne niż wymieniony w polu 01 rachunki bankowe, należy wpisać „X" i wypełnić formularz ZUS ZBA.. Jeśli wypełniamy deklarację DRA ręcznie, wówczas należy ją uzupełnić dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.. Dane organizacyjneFormularz ZUS ZUA możesz wypełnić i złożyć w formie papierowej (w dowolnej placówce ZUS) lub elektronicznej.. Poniżej omawiam formularz ZZA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG.. Jeśli potrzebujesz, to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZZA.. Formularz ZUS ZUA składa się z dwóch stron.. Pozostałą cześć formularza stanowią dane adresowe.. * *Instrukcja wypełniania druku ZUS ZUA (kliknij, aby pobrać formularz) Część I W tej części płatnik zaznacza, czy dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia siebie lub pracownika, czy zmienia lub koryguje poprzednią deklarację.Od 16 maja, aby prawidłowo wypełnić druki ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba wskazać w nich kod zawodu pracownika (ubezpieczonego), którego dotyczy druk..

Poradnik: ZUS DRA - jak wypełnić i skorygować.

Z racji tego, że będzie opłacać wszystkie składki to zgłoszenia dokonuje na druku ZUS ZUA.. W tym drugim przypadku, możesz dołączyć go do wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez prowadzone przez ZUS systemy Płatnik albo e-Płatnik.Co należy wpisać w odpowiednie rubryki druku ZUS ZUA?. DANE ORGANIZACYJNE Wypełnij ten blok jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.W innych przypadkach - również przy rejestracji do tzw. małego ZUS-u - należy wypełnić druk ZUA.. Poniżej omawiam formularz ZUS ZUA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG.. W celu zgłoszenia ubezpieczonego w części I. tego formularza należy zaznaczyć krzyżyk w polu 01.. Część II formularza rejestracyjnego ZUS ZUA należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.ulgi na start, to należy wypełnić druk ZZA.. Aby zarejestrować się jako ubezpieczony, w polu oznaczonym 01 stawiamy znak X..

Poradnik: ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń - jak wypełnić.

Dane identyfikacyjne płatnika składek - dotyczą podstawowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, nazwisko, imię i data urodzenia, a .1 - w przypadku dowodu osobistego, 2 - w przypadku paszportu, w polu 04 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w. pole 03 - dowodu osobistego lub paszportu.. » Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA.. To miejsce na podpis osoby zgłaszanej w celu potwierdzenia zgodności wszystkich danych zawartych na formularzu ZUS ZUA.Formularz: Pobierz plik"Wniosek Z-15A.pdf" 248 kB.. Musi teraz zgłosić się do ZUS.. Jak wypełnić i skorygować [2633 kB].Założenie działalności: Kontynuacja działalności: Formularze: Zgłoszenie na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności: Wyrejestrowanie z dotychczasowych składek na druku ZUS ZWUA, i ponowna rejestracja ze składką chorobową na druku ZUS ZUA - zgłoszenie najpóźniej w dacie rejestracji do składki chorobowej: - Druk ZUS ZUA - Druk ZUS ZZA - Druk ZUS DRA Jeżeli przedsiębiorca nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób jak tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinien wypełnić druk formularza ZUS ZUA (dostępny z oddziale ZUS lub na stronie internetowej ZUS), gdy uzyskuje dochody także w inny sposób powinien wypełnić .. ZUS ZUA - jak wypełnić krok po kroku.. JAK WYPENIĆ DOKUMENT ZUS ZUA?Ł Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia osoby ubezpieczonej ZUS ZUA przedstawiamy poni żej.. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia.. Rozwiń menu.. (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską).ZUS ZUA - jak wypełnić?. Poradnik: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów rozliczeniowych Stanę się orędownikiem zmian na lepsze w ZUSie 😉Przedsiębiorca powinien złożyć druk ZUS ZUA / ZUA ZZA zarówno wtedy, gdy sam stwierdzi nieprawidłowość jak i wówczas, gdy otrzyma odpowiednie zawiadomienie z ZUS-u.. Numer identyfikatora oznacza liczbę porządkową deklaracji ZUS DRA składanej w danym miesiącu.. Druk ZUS ZUA składa się z piętnastu części, które należy bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić: I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt