Wniosek o urlop dziekański uś
Za zgodą Prodziekana ds. Na podstawie § 42 Regulaminu Studiów UG proszę o udzielenie urlopu od zajęć: długoterminowego § 42 ust.1 pkt 1, pkt 2 ( długotrwała choroba, urodzenie dziecka ) na .. (rok, semestr) w roku akademickim 20…./…….. / planowanej przerwy w studiach spowodowanej …./ inny powód …>Umowa o pracę lub aneks do umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego (wymagana opinia właściwej komisji).. Wniosek o urlop z uwagi na zaistnienie sytuacji uniemożliwiającej udział w zajęciach w szczególności z uwagi na urodzenie dziecka, problemy zdrowotne i inne szczególne okoliczności można złożyć w trakcie semestru, jednak niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej jego udzielenie.WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI przepisy, wypełnianie wniosku, niezbędne dokumenty.. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów.. Studenckich student w trakcie urlopu dziekańskiego może brać udział w określonych przez Prodziekana zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów.. Urlop może być udzielony na okres nie dłuższy niż dwa następujące bezpośrednio po sobie semestry.. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów) 11.. Urlop wychowawczy .. Dziekan po rozpatrzeniu pisemnego wniosku kieruje studenta na urlop od zajęć.Decyzja o przyznaniu statusu „studiowanie bez wpisu" będzie uzależniona od uzyskanego dorobku, realizacji kursów powtórkowych i zaległych..

Urlop dziekański .

jeśli wnioskujesz o urlop z powodów zdrowotnych… • dołącz zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan Twojego zdrowia jeśli ubiegasz się o dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych… • skontaktuj się z DON - tam uzyskasz szczegółowe informacje również na tematUrlopu udziela dziekan na wniosek studenta.. Opłaty: brak opłat.. Zazwyczaj powodem korzystania z tego uprawnienia jest ograniczona zdolność studenta do uczestniczenia w .Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o udzielenie urlopu: zdrowotnego (wymagana opinia lekarza, wzór wniosku ustalony jest przez Rektora), wychowawczego (wymagana kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka), dziekańskiego (wymagane uzasadnienie dotyczące innych ważnych okoliczności życiowych), 3.. Wniosek rozpatruje najczęściej dziekan, czasami inna uprawniona osoba.Podanie o okolicznościowy długoterminowy urlop dziekański ..

...Urlop tzw. dziekański 1.

Swój wniosek motywuję faktem, iż z uwagi na trudną sytuację finansową jestem zmuszona/y do podjęcia pracy na pełny etat.§ 53 Urlop dziekański.. Najważniejszym elementem jest odpowiednie uzasadnienie urlopu dziekańskiego.PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI Uprzejmie proszę o udzielenie urlopu dziekańskiego w semestrze <zimowym/ letnim> w roku akademickim <rok akademicki> z powodu <niezaliczenia następujących przedmiotów na semestrze ….. Podanie o możliwość powtórzenia semestru.. Studenci w semestrze L/2019/2020 ze statusem „Urlop dziekański" 1. do dnia.. Prošbq swa motywujq tym, iŽ .. Planowany powrót z urlopu przypada na .. Urlop zdrowotny jest udzielany przez dziekana wyłącznie na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza.. Dziekanka jest szczególną forma urlopu dla studentów, która jest udzielana przez władzę uczelni na jeden semestr lub cały rok akademicki.Wniosek o urlop dziekański Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o urlop dziekański w dziekanacie wydziału.. Wzór wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego określają wewnętrzne akty prawne Uczelni.Wniosek składa się na początku semestru w dziekanacie uczelni.. / ……….. w terminie od dnia …………….……… do dnia …………………………..

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego.

dokument w formacie pdfPodania związane z tokiem studiów, m.in. przedłużenie terminu złożenia dokumentacji rozliczenia sesji, korekty w indywidualnym semestralnym planie studiów, wniosek o wydanie duplikatu/drugiego egzemplarza indeksu lub legitymacji, prośba o uznanie efektów kształcenia z poprzednich studiów, podanie o urlop dziekański - należy składać za pośrednictwem systemu USOSWeb: o przyznanie urlopu dziekańskiego może złożyć każdy student, ale nie wszystkim jest on przyznawany.. Należy wówczas w podaniu podać nazwy tych realizowanych przedmiotów, z podziałem na semestr zimowy i letni.Wniosek o przyznanie urlopu dziekańskiego musi być złożony przez studenta na początku semestru.. Student, który powrócił z urlopu okolicznościowego długoterminowego, otrzymał prawo do powtarzania przedmiotu, ponowną rejestrację na ten sam semestr z jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w oczekiwaniu na realizację przedmiotu lub semestru.Dziekan przyznaje urlop na umotywowany wniosek studenta.. Z powaŽaniem (imiq i nazwisko) Decyzja Prorektor : .. Biatystok, dn. .. Podstawowe dokumenty, jakie powinien zawierać wniosek o zatrudnienie: Kwestionariusz skrócony w formie tradycyjnej i elektronicznej (wzór znajduje się w zakładce druki).PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych: 34.5 KB: PODANIE o przedłużenie sesji: 41 KB: PODANIE o przeniesienie terminu realizacji praktyk: 16.23 KB: PODANIE o przepisanie oceny: 17.83 KB: PODANIE o urlop dziekański: 35 KB: POROZUMIENIE MOST: 161 KB: PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej: 31.5 KB: Przesunięcie punktów ECTS: 13.91 KB• złóż wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego!.

o udzielenie urlopu od zajęć.

Wymagane dokumenty: Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka; Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego; Urlop zdrowotnyUrlop dziekański.. Wzór podania o urlop dziekański można zazwyczaj pobrać ze strony internetowej uczelni.. Udzielany ze względu na narodziny dziecka.. Jednym z podstawowych warunków, które musi on spełniać, to zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego semestru lub roku, jeśli wniosek składany jest już na początku kolejnego roku akademickiego.7.. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku .Student ubiegający się o urlop dziekański zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie urlopu do Dziekana, niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia przyczyny.. Ważne jest, by wniosek taki złożyć niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.. Dokument ten należy dokładnie wypełnić - podać wymagane dane osobowe oraz powody urlopu dziekańskiego.. Udzielany ze względu na ważne okoliczności życiowe.. W sytuacji, kiedy student z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo wnioskować o urlop.. REGULAMIN STUDIÓW §32 •student może ubiegać się o urlop dziekański bezpośrednio po zaistnieniu jego przyczyny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt