Decyzja o urlopie dla poratowania zdrowia
Uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela z dnia 1982 roku znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o .Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 1 Formalnymi warunkami ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia są: ‒ zatrudnienie (czyli pozostawanie w stosunku pracy; niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem stosunek pracy jest już rozwiązany); Data publikacji: 30 czerwca 2018 r.Po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor udziela urlopu, mając na względzie, że może go udzielić na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne (np. jeżeli uprawnienia nabędzie we wrześniu 2019 roku to do 31 sierpnia 2019 r.).Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia - Kadry i Płace w Oświacie.Zgodnie z zapisami wyżej wymienionych przepisów urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor w oparciu o wniosek nauczyciela i orzeczenie lekarskie o potrzebie jego udzielenia..

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach.

DOKUMENTY Urlopy.. Nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.. Urlop udzielany jest na okres określony w orzeczeniu.Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.. 25 stycznia 2015.. Po otrzymaniu wniosku (pisemnego) o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne z art. 73 Karty Nauczyciela udzielenia urlopu są spełnione.Urlop dla poratowania zdrowia może być udzielany kilka razy (piszemy o tym w dalszej części).. Gdyby lekarz zobowiązany był do udzielania urlopu każdorazowo w wymiarze jednego roku - wzór orzeczenia lekarskiego zawierałby sformułowanie, że urlopu udziela się na rok.Decyzję o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydaje lekarz medycyny pracy..

Uwaga!decyzja dyrektora szkoły w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

DOC. Pobierz plik.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2005 r. nr 233, poz. 1991) §1 - § 6, 3.Od decyzji lekarza zależy jaki maksymalny wymiar urlop dla poratowania zdrowia zostanie nauczycielowi udzielony.. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki zawodowe w okresie zajęć dydaktycznych, które trwają mniej więcej do końca czerwca.Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom na mocy odrębnych przepisów regulujących uprawnienia pracownicze tej grupy zawodowej.. Zgodnie z art. 73 ust.. Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.. Wniosek powinien być złożony najpóźniej przed datą udzielenia urlopu.. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia ma wyjątkowy charakter, zaś regulacja nie powinna być interpretowana rozszerzająco.WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA.. Udzielany jest wówczas, gdy zatrudniony nie ma możliwości pogodzenia pracy zawodowej z leczeniem i rekonwalescencją.Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) wydane, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, na podstawie delegacji zawartej w art. 73 ust.11 ustawy - Karta Nauczyciela.Nauczyciel, który w dniu przypadającym na początkową datę urlopu jest już zatrudniony w obniżonym wymiarze zajęć, nie ma prawa do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia..

Odwołujący zwrócił się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na okres sześciu miesięcy.

Krok 2.. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.Gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala mu pracować, ma on prawo pójść na tak zwany urlop zdrowotny (lub na poratowanie zdrowia).. Nauczyciel może wraz ze skierowaniem złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, jednakże nie jest to warunek koniecznyUrlop dla poratowania zdrowia, powszechnie znany jako urlop zdrowotny, jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu przysługującego pracownikom określonych grup zawodowych.. Przy wydawaniu decyzji Minister Sprawiedliwości jest więc związany przepisami prawa - przypomniał Sąd Najwyższy.Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w art. 73 (t.j.. 1 Karty nauczyciela urlop ten może być przyznany w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) wydane, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i .Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi, aby mógł powstrzymać się od wykonywania obowiązków zawodowych i w tym czasie przeprowadzić zalecone przez lekarza leczenie, regenerując swoje zdrowie..

Wyjaśnił, że pod koniec 2017 r. jego stan zdrowia uległ pogorszeniu.Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe 1.

Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt