Rezygnacja z dodatku aktywizacyjnego
Nabycie statusu osoby bezrobotnej pozwala w określonych sytuacjach na otrzymywanie świadczeń z .Przy wypłacaniu dodatku aktywizacyjnego stosuje się następujące zasady: dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu (czyli po zakończeniu miesiąca); wypłata następuje za okresy miesięczne; termin wypłaty ustala urząd pracy; nie może być on dłuższy niż 14 dni po zakończeniu miesiąca;Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.Z racji tego, że dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, jego kwota jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek przez urząd pracy.. Dodatek aktywizacyjny wypłacony za okres po ustaniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, stanowi nienależnie pobrane świadczenie i podlega zwrotowi zgodnie z art. 76 ust.. W związku z tym w przypadku nie poinformowania Urzędu o ww.. Za czas przebywania na urlopie bezpłatnym dodatek również nie przysługuje.Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli: podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje - zgodnie z art. 48 ust..

do dodatku aktywizacyjnego.

poz. 149 ), wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy i przerwaniem pobierania zasiłku dla bezrobotnych w dniuUwaga!. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia i zarejestrowaniu się w PUP w okresie 14 dni od dnia jej ustania można „powrócić" na zasiłek uzupełniający.. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od daty złożenia wniosku pod warunkiem, że został on złożony podczas trwania pierwszej umowy zawartej z pracodawcą.. Zgodnie z art. 13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u jednego pracodawcy, (u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status bezrobotnego), jak również zawarcie kolejnej umowy u innego pracodawcy.. Zgodnie z art. 48 ust.. 5) Od dodatku aktywizacyjnego odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy, natomiast nie odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne.. …………………………………………………………….. jest/był(a)* zatrudniony(a) w ……………….………………………………………………….4) Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez urząd pracy.. Art. 48 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn..

Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku.

A zatem dodatek aktywizacyjny nie będzie się należał w przypadku: skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy , którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez urząd pracy,ZASWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.. W przypadku niezałatwienia sprawy w określonym wyżej terminie przysługuje stronie prawo do wniesienia ponaglenia wraz z jego uzasadnieniem do WojewodyJednocześnie zgodnie z art. 76 ust.. Osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego O przyznanie dodatku aktywizacyjnego mogą ubiegać się osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, które: 1.umowie o dzieło* - w przypadku posiadania nadal uprawnienia do pobierania dodatku aktywizacyjnego, 2. prawo do dodatku aktywizacyjnego wygasa z dniem ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, 3. zostałem(am) pouczony(a) o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego.. dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z dołu za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Realizatora Projektu nie później niż w ciągu 90 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane, jednakże nie później niż do 31.03.2018 r. 3. wysokość i okres pobierania dodatku aktywizacyjnego ustalana jest na podstawieIstotą dodatku aktywizacyjnego jest to, że zawsze przyznawany jest osobie, która już utraciła status osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia..

ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ DODATKU AKTYWIZACYJNEGO § 4 1.aktywizacyjnego.

1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie instytucjach rynku pracy.. Niniejszym zaświadczam, że Pan/Pani: ……………………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. dnia ……………………, zam.. Za czas przebywania na urlopie bezpłatnym dodatek również nie przysługuje.Ustawodawca wskazał sytuacje, kiedy bezrobotny nie będzie uprawniony do dodatku.. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.K.P.A., decyzja kończąca postępowanie i określająca uprawnienia odnośnie dodatku aktywizacyjnego zostanie wydana w terminie do dwóch miesięcy od dnia przyjęcia wniosku.. 3.Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, gdy: 1) między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy, 2) kolejna umowa jest zawierana z innym niż dotychczas pracodawcą i między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy a dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie PracyWypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie Banku PKO BP lub na konto bankowe..

Wypłata dodatku aktywizacyjnego dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne.

1 pkt.. Za nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny uważa się:48 ust.. (stempel nagłówkowy) (miejscowość, data) ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od daty zło żenia wniosku.. Nie jest to zatem instytucja nierozerwalnie związana z posiadaniem statusu bezrobotnego, gdyż wówczas nie można byłoby jej stosować wobec osób podejmujących zatrudnienie.Osoby, które podejmujące pracę w okresie karencji - prawo do zasiłku nabędą po 90 dniach od daty rejestracji, także nie uzyskają dodatku aktywizacyjnego.. Nauczyciel na piśmie o przyznaniu dodatku motywacyjnego napisał adnotację, Rezygnacja nauczyciela z dodatku motywacyjnego - czy możliwa?5.. Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli: podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lubOsoby, które podejmujące pracę w okresie karencji - prawo do zasiłku nabędą po 90 dniach od daty rejestracji, także nie uzyskają dodatku aktywizacyjnego.. Jeśli zarówno pracodawca będzie odliczał tę kwotę (z powodu braku wiedzy, że urząd pracy już ją odlicza), jak i urząd pracy (który odliczyć ją musi ze względu na odpowiednie przepisy) - podatnik będzie musiał zwrócić nienależnie odliczoną kwotę.2.. 1 pkt 1;Dodatek aktywizacyjny dla osób, które podejmą zatrudnienie.. UWAGA !. 1 i 2 ustawy dodatek aktywizacyjny wypłacony mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania uważa się za świadczenie nienależnie pobrane.. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (tekst jednolity DZ. U. z 2015r.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) stanowi: .Okres przysługiwania dodatku aktywizacyjnego ustalany jest na podstawie przedłożonej umowy bądź zaświadczenia określającego okres zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.. W przypadku niedostarczenia za świadczenia potwierdzaj ącego okres wykonywania pracy w wyznaczonym terminie wypłata dodatku aktywizacyjnego zostanie wstrzymana.. prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami (ale nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy), 2. wniosek wypełniony niekompletnie lub bez załączników nie zostanie rozpatrzony, 3. dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt