1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodz e decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione .DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: art. 6n ust.. DRUK DEKLARACJI - WZORY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 r.:Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2020r.. 2 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadówDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)..

Przedstawiony poniżej wzór obowiązuje od dnia 1 października 2020 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja DOZ - 1 plik pdf.. Dz. U. z 2016 r., poz. ).owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Rzeszowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku-Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Stosownie do art. 6o ust.. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284) Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Olsztyna Składający:zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.OS-DGO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn..

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych1.

DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI należy złożyć odrębną deklarację.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawoja Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.. 2019 poz. 1438 z późn.. w następujący sposób: - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność).DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r.. CZĘŚĆ E-dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne..

(wpisać kwotę po odjęciu kwoty zwolnienia z poz.36) Liczba mieszkańców 37. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 38.

zm.).Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania pierwszych odpadów.TERMIN SKŁADANIA: Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.. Identyfikator numer PESEL/NIP(osoba prawna) 2.. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji.. Dzień-Miesiąc-Rok złożenia deklaracji Biuro Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020Nowa deklaracja- składana jest w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.2.

O szczegóły pytaj w swojej gminie.1.. Zobowiązany do złożenia deklaracji:Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach SKŁADAJĄCYZgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać: Urząd Miasta Częstochowy Aleja Wolności 30, pokój nr 18 42-217 Częstochowa Informacje dodatkowe: tel.. : (34) 3707-140 lub 141 e-mail: [email protected] .. Numer deklaracji DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Składający:OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty minus kwota zwolnienia za kompostowanie bioodpadów) 36.. 2.Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Deklaracja DL Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkoweDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt