Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie-wzór
Jest to możliwe, gdy podasz ważny powód, np. źle ci się kojarzy, np. z .Oświadczenie o zmianie danych osobowych Dotychczasowe dane Klienta: Imię i nazwisko: Numer PESEL/ data urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe dotychczas używane w kontaktach z mBankiem.. Niektórych przepisów należy także szukać w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC, Dz.U.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Zmiana nazwiska po rozwodzie: Dokumenty, zasady, procedura KA 03.10.2016.. Oryginał wyroku znajduje się bowiem w aktach sądowych, które są zgodnie z odpowiednimi przepisami archiwizowane.. Może się jednak zdarzyć, że pracownik zażąda zmian.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Możemy wystąpić o doręczenie odpisu wyroku lub o jego kserokopii.. Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do .O zmianę nazwiska nie możemy też prosić przed sądem, ponieważ zmiana nazwiska jest możliwa tylko po uprawomocnieniu się wyroku sądu.. 25 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO) .. Oznacza to, że nie można wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska w trakcie postępowania rozwodowego.. Przez ten czas możemy posługiwać się .Po rozwodzie jest możliwa zmiana nazwiska i to naprawdę łatwa, ale tylko właśnie dla osób, które przyjęły nazwisko małżonka..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.. Wniosek zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy będzie uzasadniony waŝnymi względami.Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).Oświadczenie o tym, że chcesz wrócić do panieńskiego nazwiska, składasz przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.. W Polsce zmianę nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. Wskazała, że jest to dla niej ważne, bo dziecko,Zmiany nazwiska nie można dokonać, jeśli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada ona członków rodziny o tym nazwisku..

Sąd nie może zmienić naszego nazwiska.

Alicja Surel Archiwum.. Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po .o [wiadczenie - zmiana nazwiska Author: katarzyna.kowalczyk Created Date: 1/16/2014 1:29:21 PM Keywords () .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. konkretnie chodzi mi o powrót do swojego pańieńskiego ale tez zostawienie nazwiska byłego , dlatego że .. To, czy jeden z małżonków podejmie decyzję o zmianie nazwiska, zależy tylko i wyłącznie od niego.. Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego.. UWAGA!Gdyby takiego oświadczenia nie było, każdy z małżonków .Zmiana nazwiska pracownika w żaden sposób nie wpływa na ważność trwającej umowy.. Aby formalności się dopełniły, wniesiesz też opłatę w wysokości 11 zł.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. z 2020 r. poz. 463).1 Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa Ŝadnego państwa jeŝeli posiadają w Polsce miejsce stałego pobytu.. Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku..

Są to:Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Nie.Pracodawca ma bowiem obowiązek zgłoszenia zmiany danych w terminie 7 dni od daty zaistnienia tej zmiany.. Wyrobienie nowych dokumentów, po podpisaniu oświadczenia przed urzędnikiem stanu cywilnego, trwa około 2 tygodnie.. Badania prenatalne po wyroku Trybunału - Webinarium.Zmiana nazwiska po rozwodzie - jeśli nie w sądzie, to gdzie.. Przed złożeniem oświadczenia musimy przedstawić wymagane dokumenty.. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.. 88 15-668 Białystok.. Sprawę załatwisz w urzędzie stanu cywilnego.. Z oczywistych względów lepiej wnosić o odpis wyroku.W ubiegłym tygodniu zgłosiła się do mnie Klientka z pytaniem, czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa.. Za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.. Druk - WZNI-Po - 30 dni za darmo - sprawdź!Zawarcie związku małżeńskiego to pierwsza przewidziana przez prawo możliwość zmiany nazwiska.. Jeśli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska..

Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w każdym USC.

Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m. Składasz przed kierownikiem urzędu oświadczenie, w którym informujesz, że chcesz wrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.. Trzeba jednak przyznać, że w tym przypadku opcje są dość ograniczone.. Niepoinformowanie ZUS na przykład o zmianie nazwiska czy oddziału NFZ może być przyczyną niepotrzebnych komplikacji w razie korzystania ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia.Wniosek o wydanie takiego wyroku można złożyć w zasadzie w dowolnym czasie po uzyskaniu rozwodu.. W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych: .Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego.. Procedura nie jest trudna.. Także po rozwodzie można złożyć oświadczenie o woli powrotu do pierwotnego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia w ten sposób małżeństwa.Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie Szczegóły.. W takim przypadku podpisanie aneksu do obowiązującej umowy jest dopuszczalne, jednak jego treść powinna informować o powodzie aneksowania umowy.Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC lub - jeżeli przebywamy za granicą - w konsulacie, przed konsulem.. Wymagane jest jedynie .Mam pytanie dla kobiet , które po rozwodzie miały dylemat odnośnie zmiany nazwiska.. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.Czy oświadczenie o zmianie nazwiska jest odpłatne?. Należy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska przez urzędnikiem stanu cywilnego (lub konsulem - dla osób mieszkających za granicą).Zmiana nazwiska.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. Jeśli jednak planuje zmianę nazwiska, musi złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC.Wypełnij online druk WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion..Komentarze

Brak komentarzy.