Korekta daty dostawy na fakturze
2 ustawy.. Kolejna grupa to dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, tj.:Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży towaru i/lub usługi.. Błędną datę dostawy towarów można skorygować wystawiając fakturę korygującą, jednakże w przypadku, gdy podatnik nie dokona stosownej korekty, należy liczyć się z możliwością pociągnięcia przedstawicieli podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej pod zarzutem wystawiała faktur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.Faktura korygująca powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA"; numer oraz datę wystawienia; dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, znajdujące się na pierwotnej fakturze; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na .Należy podkreślić, że brak daty dostawy na fakturze, w przypadku gdy nie jest ona znana sprzedawcy w momencie jej wystawiania, nie może być również potraktowany jak pomyłka w rozumieniu przytoczone­go wyżej art. 106j ust.. W rezultacie korekta ta wpłynie na przesunięcie obowiązku podatkowego u sprzedawcy z lutego na styczeń.Dane, jakie powinna zawierać faktura korygująca, określa z kolei art. 106j ust.. Podkreślić jednak należy, że wystawianie not korygujących stanowi uprawnienie nabywców, nie zaś ich obowiązek.Wystawienie faktury korygującej Z informacji na stronie biznes.gov.pl wynika, że jeśli podatnik udzieli opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.Faktura korygująca, czyli dokument zarezerwowany dla sprzedawcy, powinien zawierać kilka elementów..

Co do zasady data sprzedaży powinna znajdować się na fakturze.

1 pkt 1-6: data wystawienia;Wobec tego podatnik, który wykonuje m.in. usługi transportowe, jest zobligowany do wskazania na fakturze daty wykonania usługi, o ile taka data jest określona i jest inna niż data wystawienia faktury.. Minister finansów uznał bowiem, że w takim przypadku następuje jedynie zmiana pierwotnej wysokości przychodu, a nie powstaje nowa data powstania przychodu.. Jak powinna wyglądać faktura VAT omówione jest tutaj.. 1 pkt 5 ustawy o VAT, obligująca do wystawienia faktury korygującej.Co do zasady fakturę korygującą dane formalne wystawia się, jeśli błąd na fakturze pierwotnej dotyczy: daty wystawienia, numeru faktury, imienia i nazwiska bądź nazwy nabywcy lub sprzedawcy oraz ich adresów, NIP-u sprzedawcy lub nabywcy, daty dokonania bądź zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi,Nabywca towaru wystawił notę korygującą i skorygował nią datę sprzedaży z 3 lutego na 20 stycznia 2010 r. Ponieważ faktura została wystawiona w terminie dłuższym niż siedem dni od skorygowanej daty sprzedaży, moment obowiązku podatkowego u sprzedawcy będzie wyznaczał siódmy dzień od dnia dostawy towaru.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.. 2 ustawy o VAT: wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:Notami korygującymi korygowane mogą być m.in. błędne daty wystawienia faktur (§ 15 ust..

Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi.

1 pkt 4 rozporządzenia o fakturach).. Przede wszystkim muszą się na nim znaleźć wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA", numer kolejny oraz data wystawienia.. Są to: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA"; numer kolejny oraz data jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura musi posiadać niezbędne elementy danych, aby mogła zostać uznana za prawidłową i rzetelną.. PRZYKŁAD 2 Sprzedawca sprzedał towar 20 stycznia.Oba rodzaje dokumentów korygujących należy poprawnie rozróżniać.. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT.. Tego rodzaju zmiany muszą zostać udokumentowane „zwykłą" fakturą korygującą.Zbiorcza faktura korygująca może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust.. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy .Data sprzedaży na fakturze .. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT (NIP nabywcy, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności opodatkowanych VAT, gdy data ta będzie różna od daty wystawienia .Faktura powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106e ust..

13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust.

Taką notę korygującą lub fakturę korygującą trzeba nie tylko wysłać do odbiorcy, ale także uzyskać od niego akceptację (w przypadku noty) lub potwierdzenie odbioru (w przypadku korekty).Zatem podatnik na fakturze korygującej jako datę sprzedaży powinien podać datę sprzedaży towaru z 2011 r. Powinien podać również datę wystawienia tej korekty, czyli generalnie datę uznania reklamacji (obowiązek podania na korekcie daty jej wystawienia wynika z § 13 ust.. Na wystawianej przez przedsiębiorców fakturze VAT musza przede wszystkim znaleźć się dwa obowiązkowe elementy, takie jak: data wystawienia i data .- dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota, a więc: datę wystawienia i numer, numer NIP nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania .dane zawarte w fakturze, której dotyczy korygowana faktura, określone w art. 106e ust.. Możliwe jest zamienne stosowanie na fakturze określenia: data sprzedaży lub data dokonania dostawy/data wykonania usługi.Także wtedy, gdy fakturę korygującą wystawiono na skutek zwrotu towaru.. Gdyby się okazało, że data wykonania usługi podana na fakturze jest nieprawidłowa, błąd powinno się usunąć poprzez korektę faktury.W tej sytuacji podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej datę dostawy wskazaną na fakturze (chyba że pomyłka w dacie dokonania dostawy zostanie skorygowana przez nabywcę .Jeżeli na fakturze pierwotnej dojdzie do którejś z wymienionych pomyłek, to sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą, a nabywca jeżeli zauważy pomyłkę powinien zawiadomić o tym sprzedawcę..

W przypadku, gdy zostanie stwierdzony błąd na wystawionej fakturze sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

Ale podpytałam się kontrolera skarbowego i powiedział, że jest to kwota nie aż tak istotna (900 zł netto) i można ująć w styczniu.6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;W przypadku bowiem gdy korekta obejmuje jedynie niektóre dostawy towarów lub wykonane usługi na rzecz danego odbiorcy w danym czasie, brak jest podstaw do wystawienia zbiorczej faktury korygującej.. Według interpretacji z 24 września 2013 r.Faktura sprzedażowa Data wystawienia 05.01.2018 Data dokonania dostawy/wykonania usługi 04.10.2017 Wiem, że prawidłowo powinna być korekta VAT za październik.. Błędy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie elementów opisowych faktury, czyli nie mogą mieć wpływu na wartość kwoty i podatku.Jeżeli wystawienie faktury korygującej jest spowodowane którąś z powyższych przyczyn to korekta faktury powinna zawierać dane wymienione w art. 106j ust.. 1 w zw. z § 5 ust.. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT (data wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, w tym także ich NIP, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty, jeśli taka również została wskazana .Poprawianie błędnych faktur - to może być ważne, ale jest czasochłonne.. W poniższym artykule zostanie omówiona kwestia korygowania przez sprzedawcę danych na dokumencie, które nie ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt