Zgoda na znieczulenie dziecka
Wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu i operacji nie jest jednoznaczne i tożsame z wyrażeniem zgody na wykonanie znieczulenia.ZGODA PACJENTA NA ZNIECZULENIE NASIĘKOWE I PRZEWODOWE Znieczulenie wykonywane jest na życzenie pacjenta.. Wywołany ich podaniem stan trwa przez cały okres zabiegu endoskopowego.Zabieg i znieczulenie Gdy dziecko już zaśnie, rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie sali zabiegowej.. Dokumenty do liftingu twarzy i szyi Silhouette Lift.Co do zasady, oświadczenie takie mogą złożyć jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.. Pesel: …………… Wiek: …………… Ja niżej podpisany/na jako prawny opiekun, wyrażam zgodę na leczenie mojego dziecka …………… w Przychodni Stomatologii Dziecięcej Wiewiór.KA w zakresie poniżej opisanym.Przed każdym znieczuleniem pacjent musi wyrazić i podpisać świadomą, dobrowolną zgodę na wykonanie znieczulenia.. Oświadczam, że: z Zapoznałem (-ałam) się z formularzem informacyjnym dotyczącym: Znieczulenia ogólnego.. Znieczulenia podpajęczynówkowego.Zarówno na operację, jak i na wykonanie znieczulenia konieczne jest wyrażenie zgody przez pacjenta.. Zgłaszam następujące ograniczenia towarzyszącego postępowania medycznego:ZGODA NA ZNIECZULENIE MIEJSCOWE WEWNĄTRZUSTNE DZIECKA Imię i Nazwisko opiekuna: Imię i Nazwisko dziecka: PESEL dziecka: Podczas leczenia zębów w gabinecie stomatologicznym stosuje się środki znieczulenia miejscowego w celu uniknięcia bólu.Informacje o znieczuleniu dla dzieci..

Zgoda na operację i znieczulenie.

ZNIECZULENIE OGÓLNE Znieczulenie ogólne stosowane w trakcie operacji polega na czasowym, kontrolowanym, odwracalnym zniesieniu przytomności i odczuwania bólu.. Jednocześnie oświadczam, że miałam/-em nieskrępowaną możliwość zadawania pytań dotyczących znieczulenia, związanego z nim ryzyka powikłań oraz, że uzyskałam/ -em zrozumiałe dla mnie odpowiedzi.4) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie u mnie/u mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką* proponowanego znieczulenia.. Przed rozpoczęciem znieczulenia ogólnego podłączane są różne urządzenia monitorujące funkcje życiowe pacjenta: pracę serca, ciśnienie tętnicze oraz utlenowanie krwi.. Pacjent pomiędzy 13. a 18. rokiem życia również wyraża ustnie swoją wolę na wykonanie znieczulenia do zabiegu.. Osiąga się to poprzez dożylne podanie krótko działających leków nasennych, oraz narkotycznych leków przeciwbólowych.. Mogą w tym czasie przebywać w poczekalni lub sali z kominkiem.. Dlatego anestezjologia pediatryczna jest częścią ogólnej anestezjologii i ze względu na liczne odrębności anatomiczne, fizjologiczne i psychiczne tylko część anestezjologów chce znieczulać dzieci..

Zgodę wyrażam w porozumieniu z drugim opiekunem dziecka.

W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia zgodę taką podpisuje jeden z rodziców.. Umowa na hospitalizację lub zabieg operacyjny.. data czytelny podpisWzór oświadczenia powinien zawierać właściwie dwa podstawowe elementy: jednoznaczną zgodę na wykonywanie proponowanej przez lekarza metody leczenia lub diagnozy oraz krótkie pouczenie co do dających się przewidzieć następstw zastosowania konkretnej metody.Dokumentem stanowiącym zgodę jest oświadczenie woli, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać jakiego konkretnego świadczenia zdrowotnego dotyczy złożona zgoda (np. wyrażam zgodę na leczenie endodontyczne zęba X, wyrażam zgodę na usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów).. W każdym przypadku obligatoryjnie, aby wykonać zabieg znieczulenia miejscowego u dziecka, jest wymagana zgoda rodziców/opiekunów oraz pacjenta (jeśli ukończył 16 rok życia).Znieczulenie zewnątrzoponowe to forma łagodzenia bólu w czasie wydawania dziecka na świat.. Są to zazwyczaj osoby, które ukończyły 18 rok życia lub zawarły wcześniej związek małżeński.ZGODA NA LECZENIE ZACHOWAWCZE ( w tym znieczulenie ) Imię i nazwisko pacjenta: …………….. Hipertermia złośliwa - gdy bezpieczeństwo dziecka podczas znieczulenia jest zagrożone… Inaczej na to schorzenie mówi się gorączka złośliwa..

wyrażam zgodę na wykonanie u mojego dziecka: ………………………………………………………………….

Znieczulenie można podać, gdy przeprowadzane będzie rutynowe leczenie zębów lub poważniejsze zabiegi stomatologiczne.. Udając się na zabieg w znieczuleniu ogólnym należy…również na uzasadnione medycznie postępowanie towarzyszące, (np. przetoczenie płynów krwi, dodatkowe wkłucie dożylne) i w razie konieczności zmianę sposobu znieczulenia.. W jego przebiegu dochodzi do zwiększonego metabolizmu mięśni szkieletowych.imię i nazwisko dziecka i wyrażam zgodę na jego leczenie.. Po podaniu znieczulenia mogą wystąpić objawy niepożądaneDziecko może być znieczulane do procedur, w których dorośli nie byliby poddawani narkozie, na przykład do badań, które wiążą się z dyskomfortem (np. endoskopia) lub wymagają unieruchomienia (np. tomografia czy rezonans magnetyczny), ponieważ nie można wymagać od małego dziecka, aby słuchało poleceń radiologa, żeby się nie ruszać podczas badania.Przed znieczuleniem Znieczulenie dziecka nie jest tożsame ze znieczulaniem miniatury dorosłego.. Z dokumentu można korzystać zarówno w sytuacji, gdy dziecko będzie podróżować: z jednym .Zgoda na leczenie Ja, niżej podpisany wyrażam / nie wyrażam zgody na leczenie zachowawcze, wyrażam / nie wyrażam zgody na znieczulenie, wyrażam / nie wyrażam zgody na ekstrakcję zęba/zęba mlecznego mojego dziecka .Znieczulenia przewodowe u dzieci obarczone są wysokim ryzykiem powikłań, stąd wskazania do ich wykonania są obecnie bardziej restrykcyjne (1, 8, 10)..

Pacjent pomiedzy 16. a 18. rokiem życia podpisuje zgodę wspólnie z rodzicami (tzw. współzgoda).

Data, godzina i podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego* Data, podpis i pieczątka lekarza1.. Oświadczam, iż przeczytałam/em i zrozumiałam/em powyższe informacje oraz uzyskałam/em wszelkie wyjaśnienia dotyczące znieczulenia.ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE Znieczulenie dożylne polega na krótkotrwałym wprowadzeniu w stan głębokiego uśpienia.. Znieczulenie ogólne, nazywane także narkozą, polega na podaniu leków usypiających, zwiotczających mięśnie i przeciwbólowych.Biorąc pod uwagę te dwa schorzenia, najlepiej udać się przed zabiegiem stomatologicznym do swojego lekarza ogólnego/kardiologa/neurologa i poprosić o pisemną zgodę na zabieg stomatologiczny w znieczuleniu (może się okazać, że lekarz zasugeruje na przykład znieczulenie konkretnym środkiem znieczulającym lub poprosi o zastosowanie antybiotyku przed planowanym zabiegiem).Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niniejszej placówce przez .Zgoda na wyjazd dziecka za granicę to dwujęzyczny dokument (po polsku i angielsku), który stanowi potwierdzenie na piśmie uzyskania zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego, na podróż dziecka za granicę, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun prawny, który udziela zgody.. data urodzenia lub PESEL dziecka: …………………………………………………….znieczulenia ogólnego, do planowanego zabiegu diagnostycznego/operacyjnego*:Rzetelne wypełnienie ankiety pozwoli na zredukowanie ryzyka powikłań związanych ze znieczuleniem Państwa dziecka.. Stan ten uzyskuje się za pomocą leków, które anestezjolodzyZGODA NA ZNIECZULENIE MIEJSCOWE WEWNĄTRZUSTNE DZIECKA Imię i Nazwisko opiekuna: Imię i Nazwisko dziecka: PESEL dziecka: Podczas leczenia zębów w gabinecie stomatologicznym stosuje się środki znieczulenia miejscowego w celu uniknięcia bólu.. Wokół tej metody pojawiło się wiele kontrowersji, ponieważ niektórzy podważają jej .Znieczulenie ogólne, czyli narkoza, polega na czasowym wyłączeniu świadomości w wyniku działania różnych leków.. W przypadku dzieci poniżej 18. roku życia zgodę taką podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych..Komentarze

Brak komentarzy.