Brak zgody pracownika na zmianę zakresu obowiązków
W trakcie zatrudnienia pracodawca może modyfikować jego warunki, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika.. Zawiera on czynności, które objęte są obowiązkami pracownika.Ich obszar konkretyzuje umówiony rodzaj pracy, stanowi zbiorcze polecenie szefa i nie wymaga zgody podwładnego na jego zmianę.W praktyce często zadania i obowiązki pracowników są konkretyzowane przez pracodawców w pisemnych zakresach czynności.. Zdarzają się sytuację, w których zakres czynności zostaje nieznacznie zmieniony, czyli w taki sposób że nie stanowi to istotnej zmiany warunków umowy o pracę.Odpowiedź prawnika: Zmiana zakresu obowiązków bez zgody pracownika 9.10.2007 Zakres czynności, do których zobowiązany jest pracownik zamieszczany jest z reguły w wykazie dołączanym do umowy o pracę.. W sytuacji, gdy obowiązki powierzone pracownikowi wykraczają poza rodzaj umówionej pracy, wówczas pracodawca powinien zaoferować mu zawarcie porozumienia zmieniającego warunki pracy - wyjaśnia radca Elżbieta Kaczmarek.Jeśli natomiast pracownik w przysługującym mu terminie nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził na te warunki zgodę.. od niedawna prowadze Kadry.. Urząd pracuje w godzinach 8.00-16.00.Pracownik może więc nie zgodzić się na zmianę w stosunku pracy bez utraty swojego stanowiska, ale tylko w przypadku wystosowania propozycji zmian w trybie porozumienia..

... Ustna umowa w zakresie zmiany obowiązków a wypowiedzenie.

Witam, Pracodawca zmienił mi zakres obowiązków na podstawie "ustnej umowy", ja w swej nieświadomości zacząłem je wykonywać nie domagając się tego zakresu na piśmie.Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia.. I mam mały problem.. Zmiana warunków pracy przez czynność jednostronną.. Istotne zmiany zakresu obowiązków nie mogą zostać uznane za wydanie polecenia pracodawcy.W przypadku, gdy pracownik uważa, iż ilość powierzonych nowych obowiązków jest nadmierna i może skutkować pogorszeniem jakości dotychczasowej pracy, powinien poinformować o tym pracodawcę, gdyż tylko w ten sposób będzie mógł uchronić się przez negatywnymi skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114 Kodeksu pracy).Brak jednak pisemnego określenia zakresu obowiązków działa bardziej na niekorzyść pracodawcy.. W takim wypadku pracodawca może wypowiedzieć Pani umowę a Pani może odwołać się do sądu od tej decyzji.§ zmiana zakresu obowiązków brak zgody pracownika (odpowiedzi: 14) Witam, Jest taka sytuacja: pracownik pracuje na stanowisku informatyk, w tym samym dziale zostaje zlikwidowany etat magazyniera, pracodawca chce,..

Nie każda zmiana warunków pracy będzie jednak wymagała zgody pracownika.

W innym wypadku niezbędne jest porozumienie lub.Pracodawca powinien jednak poinformować pracownika o zmianie zakresu jego obowiązków - najlepiej w formie pisemnej.. (I PK 73/08), wskazując, że zakres czynności pracownika stanowi konkretyzację umówionego rodzaju pracy i nie wymaga zgody podwładnego na jego zmianę.Jeżeli zachodzi konieczność zmiany warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu w okresie przedemerytalnym, a pracownik ten nie wyraża zgody na ich zmianę w drodze porozumienia stron, pracodawca podlega w tej kwestii znacznym ograniczeniom.§ zmiana zakresu obowiązków brak zgody pracownika (odpowiedzi: 14) Witam, Jest taka sytuacja: pracownik pracuje na stanowisku informatyk, w tym samym dziale zostaje zlikwidowany etat magazyniera, pracodawca chce,.. § Nadużywanie zakresu obowiązków pracownika (odpowiedzi: 4) Witam, Pracuję w urzędzie gminy na stanowisku sprzątacza.. Gdyby ten rodzaj pracy miał się w związku ze zmianą zakresu czynności zmienić, konieczne jest uzyskanie zgody pracownika albo wręczenie mu wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.Brak zgody pracownika na zmieniony zakres czynności.. Należy pamiętać, że jeżeli rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika to istotna zmiana, konieczne jest sporządzenie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcie porozumienia z pracownikiem..

Możliwe jest więc dokonanie tego w osobnym dokumencie, jakim jest zakres obowiązków.

Jest to zbiorcze polecenie pracodawcy, które wiąże pracownika - o ile mieści się w zakresie umówionego rodzaju pracy.. Jeśli są one zapisane w wypowiedzeniu zmieniającym, brak zgody na zmiany skutkuje wypowiedzeniem umowy o pracę.Jeżeli robi się to w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym albo wystawia na widok publiczny w innym punkcie bez zgody zarządzającego tym miejscem, jest to wykroczenie przeciwko .Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku gdy w zakresie obowiązków pracownika ma nastąpić istotna zmiana (wiążąca się np. ze zmianą zakresu odpowiedzialności), to wówczas konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcie pisemnego porozumienia z pracownikiem, w którym wyraża on zgodę na dokonanie zmiany.W przypadku gdy w zakresie obowiązków pracownika ma nastąpić istotna zmiana, to wówczas konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego..

Pracodawca ma prawo zmienić Pani zakres obowiązków, Pani ma prawo się nie zgodzić.

Zmiana zakresu czynności pracownika jest dopuszczalna i nie wymaga zgody tego pracownika, o ile nie zmienia warunków zatrudnienia - rodzaju pracy.. W przypadku bowiem postawienia zarzutu pracownikowi iż nienależycie wykonuje on swoje obowiązki, pracodawca (a nie pracownik) będzie miał problem z wykazaniem jakie to obowiązki w istocie obciążają pracownika.Pracodawca musi informować pracownika o zmianie w zakresie jego obowiązków i sposobie ich wykonywania także w czasie trwania stosunku pracy.Zmiana stanowiska pracy bez zgody pracownika.. Ogólne przepisy prawa pracy nie zawierają obowiązku sporządzania dla pracownika zakresu jego czynności.. Sporządzenie tego dokumentu nie jest jednak obowiązkowe.- Z przepisów prawa nie wynika jednak obowiązek sporządzania zakresu czynności w formie pisemnej.. Nowe obowiązki zaczynają w tym przypadku obowiązywać od momentu wprowadzenia ich nowego zakresu, czyli od chwili, w której pracodawca poinformował o tym fakcie pracownika.O ile odmowa wykonania zapisów zakresu czynności może stanowić uzasadnioną podstawę do stosowania wobec pracownika środków dyscyplinujących (aż do rozwiązania umowy o pracę włącznie), to niespełnienie przez pracodawcę obowiązku informacyjnego i niezapoznanie pracownika z jego zakresem czynności nie uprawniają pracodawcy do wyciągania wobec pracownika negatywnych konsekwencji (pisaliśmy m.in. tutaj: uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę).Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zakresie jego obowiązków, jednak forma skonkretyzowania szczegółowych obowiązków pracownika nie została sztywno określona.. Wypowiedzenie zmieniające będzie natomiast potrzebne wtedy, kiedy tylko pod pretekstem zmiany zakresu czynności w gruncie rzeczy powierza się pracownikowi inną pracę, np. ktoś był zatrudniony na stanowisku pielęgniarza, po czym przez zmianę zakresu obowiązków kształtuje się jego obowiązki właściwe innemu rodzajowi pracy, np .Podsumowując należy stwierdzić, iż w przypadku gdy w zakresie obowiązków pracownika ma nastąpić istotna zmiana (wiążąca się np. ze zmianą zakresu odpowiedzialności) to wówczas konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, lub zawarcie pisemnego porozumienia z pracownikiem, w którym wyraża on zgodę na dokonanie zmiany.Z wyroku Sądu Najwyższego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt