Umowa kupna sprzedaży broni doc
Poniżej przygotowaliśmy gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży z uwzględnieniem współwłaścicieli (PDF) i wersję do edycji (DOC).. Poza umową znajdziesz tutaj także poradnik, co musi się znaleźć w dobrej umowie, na co zwracać uwagę podpisując umowę oraz jakiej umowy nigdy nie podpisywać.KOOPOVEREENKOMST (UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY)Verkoper (Sprzedający) Naam, Achternaam (imię, nazwisko .wzór: umowa kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem doc Odpowiednio przygotowana umowa sprzedaży samochodu pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych na przykład z zatajeniem informacji o poważnych wadach pojazdu czy też zwrotem wpłaconej zaliczki.Plik UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY BRONI.doc na koncie użytkownika domki-drewniane • folder Projekt nowej ustawy o broni i • Data dodania: 1 kwi 2013Umowa kupna-sprzedaży dla współwłaścicieli - wzór do pobrania PDF, DOC.. Sprzedawca oświadcza, że nabył broń w sposób legalny, nie jest ona obciążona żadnymi opłatami, w tym celnymi, nie posiada wad prawnych i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.. Uwagi: Należy pamiętać o tym, aby kupujący przedłożył do sprzedaży zaświadczenie z policji o pozwolenie na broń.Kupujący oświadcza, iŜ wie Ŝe ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.. Ja niżej podpisany/a/.. zamieszkały/a/ w .. ul. posiadający/a/ pozwolenie na broń wydane przez.UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ ..

Umowa kupna - sprzedaży broni 44.

marki .. kaliber .. o numerze .. rok produkcji .. Sprzedający oświadcza, że broń będąca przedmiotem umowy jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do niej prawa osoby trzecie i nie jest ona przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.Broń zostaje sprzedana/kupiona za cenę:.. zł, (słownie.). § 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.. Wystarczy wydrukować i wypełnić.. Kupujący nabywa od Sprzedawcy prawo własności broni, za kwotę określoną w § 2, kwitując jednocześnie odbiór broni.1.. 2.Umowa sprzedaży broni, potocznie nazywana umową kupna-sprzedaży broni, jest to typowa umowa sprzedaży opisana w kodeksie cywilnym art. 535 i następne, więcej o umowie sprzedaży możesz dowiedzieć się z naszego artykułu: „umowa sprzedaży wzory z omówieniem" Ponadto warunki sprzedaży broni określa Ustawa o broni i amunicji Dz.U.. UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY.. podanie o wydanie Europejskiej karty broni palnej dot.. - verte - Sprawy nieregulowane niniejsz umow reguluj przepisy kodeksu cywilnego.39.. Sprzedaj ący wydaje przedmiot niniejszej umowy, a kupuj ący przejmuje go do użytkowania..

§6Umowa kupna sprzedaży broni - co powinna zawierać?

Kupuj ący o świadcza, i ż wie, że ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KWP wła ściwej miejscowo.zawarta została umowa o następującej treści: § 1 .. Odpowiednio sporządzona umowa powinna zawierać m.in.: miejscowość i data zawarcia umowy, określenie stron - sprzedający i kupujący, dane sprzedającego (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, numer pozwolenia na broń, numer legitymacji posiadacza broni), dane broni (rodzaj, marka, numer, kaliber, a także rok produkcji),- Wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno broni palnej (promesa) - .DOC / .ODT - Wniosek o zwiększenie liczby jednostek broni w ramach posiadanego pozwolenia - .DOC / .ODT - umowa kupna sprzedaży broni - .DOC / .ODT - wniosek o UPRZEDNIĄ ZGODĘ PRZEWOZOWĄ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE BRONI PALNEJ - .DOC / .ODTKupuj cy nabywa od sprzedaj cego prawo wB asno[ ci broni, za kwot okre[ lon w pkt.. Wydrukuj, podpisz i gotowe.. Kupujący oświadcza, iż wie że ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.. §6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron..

Umowa użyczenie broni i amunicji 45.

Uchwała o nie zaliczeniu stażu 42.. Sprzedaj cy potwierdza otrzymanie w/w kwoty.. Umowa darowizny 43.. Strony ustaliły warto ść przedmiotu sprzeda ży na kwot ę _____ złotych.. Kupujący oświadcza, że posiada wiedzę dot.. Wzór gotowy do druku w pliku DOC lub PDF.. Oto specjalnie przygotowana umowa kupna-sprzedaży samochodu.. Wszystkie koszty transakcji wynikaj ce z realizacji niniejszej umowy, w tym opB aty skarbowe ponosi kupuj cy.. obowiązku zarejestrowania broni w KWP w terminie 5 dni od daty jej zakupu.. W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.. Sprzedający wydaje przedmiot niniejszej umowy a kupujący przyjmuje go do użytkowania.. Sprzedający wydaje przedmiot niniejszej umowy, a kupujący przejmuje go do użytkowania.. podanie o wydanie pozwolenia na broń.. 1999 Nr 53, poz. 549 .Sprzedający oświadcza, że sprzęt (towar) będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt (towar) i że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.. Uchwała o zaliczeniu stażu 41.. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej 40. podanie o wydanie broni kolekcjonerskiej.. pozwolenia.1.. Jest nim umowa sprzedaży pojazdu, którą dotychczasowy właściciel jest zobowiązany podpisać z nowym nabywcą..

2, kwituj c jednocze[ nie odbi r broni.

Wniosek do Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej - mazowieckie 46.. § 6w dniu _____ roku zezwalaj ące na zakup broni palnej.. §5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.. Umowę należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.Pobierz sprawdzony wzór umowy.. Sprzedaż samochodu musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem.. Przeznaczenie umowy: Umowa kupna i sprzedaży broni myśliwskiej przeznaczona jest dla myśliwych - jednego, który chce sprzedać broń strzelecką i drugiego - który tą broń chce kupić.. Strony ustaliły wartość przedmiotów na kwotę zł:UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY.. §5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.. § 4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.1.. Sprzedający oświadcza, że: 1. jest właścicielem broni myśliwskiej.. (nazwa broni, kaliber) o numerze .. zwanej dalej przedmiotem sprzedaży.. Wniosek oraz uchwała o przyjęciu na staż kandydacki 47.Umowa kupna - sprzedaży.. Ja niżej podpisany/a/.. zamieszkały/a/ w .. ul. posiadający/a/ pozwolenie na broń wydane przez.Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane przez .. seria .. nr .. §2 Kupujący oświadcza, Ŝe posiada waŜne zaświadczenie na zakup broni myśliwskiej nr .. z dnia .. , wydane przez .. na podstawie decyzji nr .z dnia .. , oraz posiada zezwolenie na broń wydane przez .. seria .. nr .. z dnia .. §3 Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaŜy na .zł (.. złotych) §4 1.Umowa kupna i sprzedaży broni myśliwskiej.. Warto jednak o niej pomyśleć, również, gdy kupujemy sprzęt o wartości kilkuset lub kilku tysięcy złotych i zależy nam na tym by się zabezpieczyć lub chcemy mieć na piśmie co dokładnie, w jakim stanie i za ile zostało kupione.Tutaj znajdziesz gotowy wzór.. Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór PDF (PDF - Plik gotowy do wydruku na A4)-----Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór DOC (DOC - Plik edytowalny np. w MS Word)-----Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór ODT (ODT - Plik edytowalny np. w OpenOffice, LibreOffice)-----Umowa kupna sprzedaży samochodu - współwłaściciel (Przejdź do wzoru umowy dla dwóch sprzedających)Zwykle umowę kupna sprzedaży stosujemy tylko przy zakupie samochodu lub motocykla.. Taka umowa również nie ma narzuconego wzoru i może być spisana odręcznie.. Umowa kupna i sprzedaży motocykla (.pdf) Umowa kupna i sprzedaży motocykla (.doc) Umowa kupna i sprzedaży motocykla (.odt) Polecamy.Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór do pobrania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt