Wzory pism dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wzór) PDFWzór 2.. Według Karty Nauczyciela stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania .- wzory dotyczące pism dyrektora w zakresie awansu zawodowego (szczególnie nowy wzór zaświadczenia dla nauczyciela kończącego staż) - wzory pism dyrektora dotyczące oceny pracy: - nauczyciela kończącego staż - nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego nierealizujących stażu.. Wzory pism i druków związanych z awansem zawodowym.. Awans zawodowy jako dokumentacja pracownicza podlegająca archiwizacji (przykład archiwizowania dokumentów sprawy).Realizacja awansu zawodowego.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (t.j.. Uczestnik pozna: - charakter najnowszych zmian w prawie oświatowym, a także w ustawie Prawo oświatowe, o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela- wzory dotyczące pism dyrektora w zakresie awansu zawodowego (szczególnie nowy wzór zaświadczenia dla nauczyciela kończącego staż) - wzory pism dyrektora dotyczące oceny pracy: - nauczyciela kończącego staż - nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego nierealizujących stażu Uczestnik pozna:Ustawodawca zamieścił w formie załączników do rozporządzenia wyłącznie wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu/uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego..

Zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela.

Każdy nauczyciel schemat dokumentu (planu) ustala sam lub korzysta z podpowiedzi dyrektora szkoły, opiekuna lub innej osoby.. Organ nadający stopień awansu zawodowego, w przypadku potwierdzenia spełniania przez nauczyciela kryteriów określonych w przepisach, wydaje decyzję potwierdzającą uzyskanie stopnia awansu.Plik Wniosek o rozpoczęcie stażu na…Wzory dokumentów dostępne są także w wersji elektronicznej.. Podsumowanie.. Wykaz wzorów pism.. Komorowska, Hanna; Obidniak, Danuta (2002): Stopień po stopniu.. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli 4.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego.. Przebieg egzaminu nauczyciela kontraktowego.. Warunki szkolenia Czas szkolenia 4 godz. UWAGIPismo ws.. Gajkowska, Katarzyna (2005); Awans zawodowy nauczyciela..

Procedura awansu zawodowego.

Dz. U. z 2006 Nr 97, poz.674 ze zm.) 2.Awans zawodowy.. (po złożeniu wniosku 14 dni .wprowadził rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Wzory pism zwi ązane z awansem - zał ączniki 2 - 20 zgodnie z wykazem na str. 3.. Wzory dotyczą takich zagadnień, jak: - prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkoweTam w zakładce awans zawodowy znajdą Państwo zawsze aktualne informacje i wzory pism do pobrania.. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (wzór przykładowy) • 88 Wzór 5.Wzory dotyczą takich zagadnień, jak: prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna;Wzory pism i dokumentów".. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 1 września 2019 r.Aktualne informacje i wzory pism do pobrania znajdziecie Państwo na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania..

Wraz z rozporządzeniem, awans zawodowy nauczycieli doczekał się pewnych zmian.

Staż zawodowy a pandemia COVID-19Wzory dotyczą takich zagadnień, jak: prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna;W związku z wieloma zmianami w procedurze awansu zawodowego nauczycieli przygotowałam spis obowiązków dyrektora związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela i wzory pism.. poz. 1574)kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem.. rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych.3.. Informacje dla nauczycieli; Formularze dla ekspertów MEN zgłaszających udział w pracach komisji kwalifikacyjnych; Kwalifikacje nauczycieli; Nagrody i odznaczenia; Honorowy Profesor Oświaty; Stypendia MEN/PRM; Oferty pracy dla nauczycieli; Szkoły promujące zdrowie; Organizacja wypoczynku; Konkursy i olimpiady; Ocena pracy nauczycieli - MENSzczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. Ważne terminy i zasady dotyczące zasięgania opinii o pracy nauczyciela..

1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust.

6, oraz:15)Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli : wzory pism z komentarzem: zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. / Gdańsk: Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2008.. Wzory pism i druków związanych z awansem zawodowym i oceną pracy.. 1.Dokumenty i wzory pism Tutaj znajdziesz linki do stron tego i innych Serwisów zawierających dokumenty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.. 1 pkt 1 oraz ust.. Pomocna może okazać się również strona internetowa: skrócenia stażu>> Wzory pochodzą z miesięcznika "Dyrektor Szkoły".. GUZEK Krzysztof Stopnie awansu zawodowego nauczyciela: dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism / Lublin: Akad.. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust.. Wydaw., 2000.nauczycieli: wzory pism z komentarzem: zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. Gdańsk, Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2008 3.. Zobacz: Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji .. Nauczyciel ma obowiązek dokumentować swoje zadania w procesie awansu zawodowego.Procedura i dokumentacja zadania w przypadku odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego/mianowanego (wzory pism).. Ważne!. Awans zawodowy - zmiany od 01.09.2019 r.1.. Poinformowanie nauczyciela stażysty o rozpoczęciu przez niego stażu i wyznaczeniu opiekuna stażu (po podpisaniu umowy) - pismo.. Poinformowanie nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęciu przez nich stażu i wyznaczeniu nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia (przykład) • 86 Wzór 3.. Zmiany dotyczą: stażu — sposobu jego oceniania i przebiegu; wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego; procedury postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Jeżeli nauczyciel nie uwzględni w planie rozwoju zawodowego uwag dyrektora, to dyrektor nieAkt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Zgoda nauczyciela korzystającego z ograniczenia zatrudnienia na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na innym stanowisku (przykład) • 87 Wzór 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt