Wniosek w sprawie kapitału początkowego
Jednak w sytuacji, gdy został złożony wniosek o emeryturę, dodatkowe wnioskowanie w sprawie kapitału początkowego jest zbędne.Rekompensatę w postaci podwyższenia kapitału początkowego dla tych osób wprowadziła ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.. 2. Kapitał początkowy ustalany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.. Obliczenie kapitału początkowego już teraz, skróci zatem czas oczekiwania na przyznanie emerytury, jeżeli takie postępowanie wyjaśniające będzie konieczneKapitał początkowy może być obliczony na podstawie stażu pracy wyrażonego w dniach, a nie - tak jak dotychczas - w pełnych latach.. - W przypadku ZUS obowiązuje prosta zasada.. ZUS E KP Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularze branżowe > Urzędowe > Druki ZUSNatomiast Centrala ZUS przyznaje, że aby mieć pewność, że kapitał początkowy został zweryfikowany, należy złożyć wniosek.. Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość.. - W przypadku ZUS obowiązuje prosta zasada.. Możesz złożyć wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego (nawet jeśli przyznaliśmy Ci emeryturę) w jednej z dwóch sytuacji: gdy masz dokumenty potwierdzające Twój staż lub zarobki, których dotychczas u nas nie złożyłeś, gdy zmienią się przepisy o sposobie obliczania wcześniej ustalonego kapitału początkowego.Natomiast Centrala ZUS przyznaje, że aby mieć pewność, że kapitał początkowy został zweryfikowany, należy złożyć wniosek..

Informację o przeliczeniu kapitału dostaniem do domu.II.

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik.Rzadko zdarza się bowiem, że dokumentacja dołączona do wniosku o wyliczenie kapitału początkowego jest kompletna i nie wymaga prowadzenia dodatkowo postępowania wyjaśniającego.. ), należy złożyć wniosek w sprawie kapitału początkowego - ZUS EKP.Kapitał początkowy obliczany jest na podstawie wniosku o: jego ustalenie (formularz EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego) albo ustalenie emerytury (formularz EMP - Wniosek o emeryturę).Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.. Nie ma wniosku, nie ma decyzji.Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru Twojej emerytury, renty lub kapitału początkowego przyjęto „wynagrodzenie zerowe", to możesz zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników.Niewiele czasu zostało już na złożenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego.. Oznacza to, że od 23 września więcej osób ma możliwość złożenia do ZUS-u wniosków o obliczenie kapitału początkowego.Ponowne obliczenie kapitału początkowego wymaga złożenie wniosku do ZUS.Zamieszczamy aktualizację formularza ZUS EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego..

Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS?

W świetle nowelizacji ustawy emerytalnej wprawdzie określony został termin, ale w sposób bardzo ogólny .Wnioskując o ustalenie kapitału początkowego lub o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, konieczne jest wypełnienie stosownej dokumentacji.. 2004, Nr 39, poz. 353) czytamy bowiem (art. 175 ust.. 1), iż ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do przekazywania Zakładowi, w terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy, dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednocześnie ZUS został zobowiązany do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego w takim samym terminie.Im szybciej, tym lepiej - zwlekanie ze złożeniem wniosku o naliczenie kapitału początkowego może skutkować trudnościami w dotarciu do wymaganej dokumentacji.. Jeśli ubezpieczony nie będzie o to wnioskował, ZUS ponownie przeliczy kapitał początkowy podczas wyliczania świadczenia emerytalnego.Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdym czasie, nawet po przyznaniu emerytury lub innego świadczenia, na wysokość którego miał wpływ kapitał.Formularz KW ZAD stanowi załącznik do formularzy KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) i KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej) stosuje się go w sytuacji kiedy nie udało się zmieścić na formularzu podstawowym wszystkich żądań wniosku np. w sytuacji wpisania wielu współwłaścicieli nieruchomości (np. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego).W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U..

Wniosek w sprawie kapitału początkowego Aktualizacja formularza: 28 stycznia 2020 r.1.

Obok druków ERP-6, E 207 PL oraz dokumentów, na których podstawie obliczany jest staż pracy (umowy, legitymacje, świadectwa itd.. Wniosek po wypełnieniu należy podpisać a następnie przesłać pocztą (listem zwykłym) lub dostarczyć osobiście do ZUS.. Nie ma wniosku, nie ma decyzji.Otóż w sytuacji, gdy organ rentowy rozpatrując np. wniosek o przyznanie emerytury z urzędu bada, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy zmieniające sposób obliczania wcześniej ustalonego kapitału początkowego, decyzję wyda tylko wówczas, gdy przeliczenie jest możliwe i zmieni się jego wartość.W placówkach i na stronie internetowej ZUS dostępny jest formularz wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego: ZUS Kp- 3.. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.Opis: ZUS EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego - wersja papierowa.. Wzór obowiązujący od dnia 26 października 2018 r., dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF..

Wniosek nie jest wymagany, jeżeli osoba zainteresowana złożyła już wniosek o emeryturę.

Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej .Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego - pobierz ze strony lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie.. - opłacały składki na ubezpieczenie społeczne .Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ma prawo złożyć ubezpieczony, któremu już ten kapitał ustalono, a który chce go sprawdzić w związku ze zmienionymi przepisami.. Aktualizacja formularza: 28 stycznia 2020 r. Kliknij aby pobrać formularz EKP z oficjalnej strony ZUS Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt