Pouczenia w decyzji administracyjnej
Tylko zastosowanie się do błędnego pouczenia, ale zawartego w decyzji, nie może szkodzić stronie.Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.Każda decyzja musi zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.. Zgodnie z k.p.a.. Dowiedz się, jakie są skutki prawne błędnego pouczenia.Odpowiedź prawnika: Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji.. Skoro decyzja jest ostateczna, to znaczy, że nie ma już możliwośći odwołania.. W przypadku zastosowania się do błędnego pouczenia, strona nie ponosi negatywnych konsekwencji.Podstawowe zasady redagowania pism prawnych w postępowaniu administracyjnym reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.w nowym art. 107 par.. II SA 2289/01) przyjął, że błędnym pouczeniem, o którym mowa w art. 112 k.p.a., jest również .Strona postępowania błędnie pouczona w decyzji administracyjnej o przysługujących jej prawach związanych z odwołaniem się od rozstrzygnięcia nie .1 Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów 1..

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

jedną z ogólnych zasad procedury administracyjnej jest zasada informowania.Uzupełnienie decyzji dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych np. kiedy organ nie objął rozstrzygnięciem całego żądania strony albo też nie zawarł pouczenia o możliwości wniesienia odwołania.Decyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np.. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.W przeciwieństwie do decyzji administracyjnej podstawą prawną postanowienia zawsze będą przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje możliwości dokonania tego rodzaju prostowania z urzędu.Nieważność decyzji Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zostaje wszczęte (na wniosek strony albo z urzędu) w sytuacji, gdy organ Uczelni wydał decyzję administracyjną obarczoną poważnymi wadami..

Zdarza się, że pouczenia te są nieprawidłowe.

W myśl art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Brak pouczenia w decyzji, czy postanowieniu nie oznacza, że stronie nie przysługuje środek odwoławczy, jeżeli przewidziany jest on przepisami prawa.. Następuje to w formie decyzji administracyjnej, która jednostronnie .Artykuł 112 kodeksu postępowania administracyjnego ustanawia zasadę, zgodnie z którą błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego, nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.. Jeżeli jednak chodzi o decyzję administacyjną w ogóle, to powinna ona zawierać między innymi pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.Innymi słowy, jeżeli decyzja zawiera elementy wymienione w art. 107 § 1 KPA jest decyzją kompletną i prawidłową z punktu widzenia prawa procesowego.. Bezwzględnie jednak na uwadze mieć należy, iż dla strony miarodajne powinno być pouczenie zawarte w decyzji.. W art. 112 ustawy z 14 czerwca 1960 r.Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach..

Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w .1 wzór nowego pouczenia od decyzji organu pierwszej wydanej w postępowaniu wszczętym po 1 czerwca 2017 r., opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.Kiedy można powołać się na błędne pouczenie w decyzji administracyjnej?. Zmierza ono do ustalenia praw i obowiązków określonego podmiotu.. jednym ze składników decyzji administracyjnej jest pouczenie o prawie wniesienia odwołania, oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, powództwa do sądu powszechnego, sprzeciwu od decyzji lub skargi do sądu administracyjnego, a także o trybie dokonywania tych czynności.Takie konkluzje płyną np. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.11.2008 r., sygn.. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zaistnienia co najmniejOrgan administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.. § 2.Zgodnie zatem z przepisem art. 107 § 1 K.p.a.. W postępowaniu administracyjnym strona nie .Decyzja administracyjna jest oświadczeniem woli właściwego organu administrującego, podjętym w wyniku zastosowania normy prawa materialnego lub w określonym zakresie normy prawa procesowego do ustalonego stanu faktycznego, w trybie, formie, strukturze uregulowanej prawem procesowym, zakomunikowanym stronie, w celu wywołania skutku prawnego w sferze stosunków materialnoprawnych bądź w sferze stosunku procesowego.Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną decyzji, co bez wątpienia będzie stanowiło także ułatwienie dla organu..

Brak pouczenia lub błędne pouczenie przez organ może spowodować uchylenie decyzji.

„decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być .Błędne pouczenie nie daje jej jednak żadnych dodatkowych uprawnień.. Analogiczne do decyzji elementami obligatoryjnymi postanowienia jest wskazanie rozstrzygnięcia a także pouczenia.Zgodnie z art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.. Nie oznacza to jednak, że decyzja nie zawierająca tych elementów nie stanowi decyzji administracyjnej.. Należy także wskazać stronę postanowienia.. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż w przypadku, gdy organ administracji publicznej błędnie pouczył .wniesienie środka zaskarżenia i wskazuje organ, do którego należy go wnieść.. pouczenie stanowi jeden z obligatoryjnych składników decyzji i postanowień administracyjnych (odpowiednio art. 107 par.. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.W art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego przewidziano, że decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.Sprostowanie dotyczące mylnego pouczenia co do zasad i trybu zaskarżenia decyzji może być dokonane wyłącznie na podstawie art. 111 k.p.a..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt