Spóźniony wniosek o zasiłek rehabilitacyjny
O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.. Lekarz medycyny pracy dr n. med.. Wniosek taki musi być złożony przynajmniej na sześć tygodni przed tym, jak zakończy się okres pobierania zasiłku chorobowego.. Postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego może potrwać kilka tygodni.Nie ma teminu wynikajacego z ustawy, wniosek o rentę mozna złozyć najpóźniej na 30 dni przed końcem zassiłku rehabilitacyjnego, po to aby wiedzieć czy będzie przyznane świadczenie rentowe zachowując tym samym prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez okres procedury rozpatrywania wniosku o rente.Świadczenie rehabilitacyjne jest niejako kontynuacją zasiłku chorobowego.. Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,Wielu z nas zastanawia się, czym tak naprawdę jest zasiłek rehabilitacyjny i dlaczego tak ciężko jest doszukać się o nim jakichkolwiek informacji.. O takie świadczenie może się starać, tylko osoba, której dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.. Warunkiem otrzymania zasiłku rehabilitacyjnego jest stwierdzenie przez specjalistę, że pracownik ma szansę na powrót do zdrowia, a tym samym odzyska zdolność do wykonywania obowiązków służbowych.Konkludując, warto pamiętać, że przedsiębiorca może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, jeśli wyczerpany został okres pobierania zasiłku chorobowego, nadal nie odzyskał zdolności do pracy, rokowania co do poprawy zdrowia i powrotu do pracy są korzystne..

Wcześniej jednak musisz złożyć wniosek o to świadczenie.

Warunkiem jest szansa na pełny powrót do zdrowia.. Przysługuje ono po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.. Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").Wniosek z kompletną dokumentacją złóż w placówce ZUS najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego (182 dni, 270 dni) okresu zasiłkowego.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).Wniosek o przyznanie zasiłku Osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego muszą złożyć do ZUS określone dokumenty: Dokumentacja dla pracowników: Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS Np-7), wypełnia zainteresowany i zakład pracy..

Służy do tego wniosek, który wypełnia się na druku ZUS Np-7.

Wówczas świadczenie nie będzie wypłacane od razu po zakończeniu otrzymywania przez wnioskującego zasiłku chorobowego, a dopiero po otrzymaniu decyzji.Osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego, a ich stan zdrowia nadal nie pozwala na wykonywanie pracy, mają prawo do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.Warunkiem jego przyznania jest rokowanie, że dalsze leczenie pozwoli na powrót do zdrowia oraz odzyskanie zdolności do wykonywania pracy.O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS.. Co robić jak spóźniliśmy się z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne do ZUS-u?. Pracownik, który nie odzyskał pełnej zdolności do pracy może starać się o świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS.. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało wręczone 2 kwietnia br.. Termin na rozpatrzenie przez ZUS kompletnego wniosku wynosi 60 dni od jego wpływu do ZUS.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi złożyć do ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie będzie mu przysługiwało.Dla bezpieczeństwa, w przypadku gdyby Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem doszedł do przekonania, że stan zdrowia Pani męża nie rokuje odzyskania zdolności do pracy i odmówił przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, uzasadnione będzie złożenie wniosku o ustalenia prawa do renty, najlepiej przed upływem okresu na który poprzednio przyznano świadczenie, tj. przed dniem 20 marca 2020 r.Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego i zawierające stwierdzenie, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo wniosek składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność).Świadczenie rehabilitacyjne pozwala pracownikowi na uzyskanie środków na utrzymanie w razie przedłużającej się choroby..

Osoba, która przebywała na zasiłku chorobowym, a która nadal jest niezdolna do pracy może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne niezbędne jest złożenie wniosku ZUS ZNp-7 wraz z załącznikami, nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego.. Natomiast ostateczna decyzja odmowna dotycząca świadczenia rehabilitacyjnego była z 30 .Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Jeżeli więc choroba przedłuża się, a został już wyczerpany okres zasiłkowy wynoszący 182 dni (gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą .Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego (182 dni lub 270 dni) okresu zasiłkowego.. Do wniosku o świadczenie należy dołączyć:Pracownik nie powinien tak późno składać w ZUS wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.. Robisz to na druku ZNp-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Dariusz Kraśnicki Przychodnia medycyny pracy: ul. Żernicka 215 Badania kierowców: ul.Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników; Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych; ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowyWniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)..

CZĘŚCI II nie wypełnia się, jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniuJak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Wychodząc na przeciw czytelniczym wymaganiom, stworzyliśmy artykuł w całości poświęcony kwestii zasiłku rehabilitacyjnego.ZUS radzi, by wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można również składać najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym był pobierany zasiłek chorobowy.. Wniosek należy złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.Jeżeli pracownik nie odzyskał zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres.. Wywiad zawodowy (ZUS N-10), wypełnia zakład pracy.. powinien wypisać wniosek na świadczenie rehabilitacyjne lub rentę, w trakcie długotrwałego zwolnienia lekarskiegoPrzych.Koniec zasiłku i co dalej?. Do wniosku o świadczenie powinieneśByły pracownik wniósł pozew o odszkodowanie od naszej spółki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt