Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wrocław
2 ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania .Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.. Organ: PREZYDENT WROCŁAWIA Miejsce składania deklaracji: Centrum Obsługi Podatnika lub Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia A. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284) Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Olsztyna Składający:DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty) 1.. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpg..

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4.

PIERWSZA DEKLARACJA 1Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (popularnie zwaną deklaracją śmieciową) należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Chcąc skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP należy zarejestrować konto na stronie oraz potwierdzić swój profil w jednym z punktów autoryzacji.. Deklarację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Górno, 26-008 Górno 169, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub przesłać na ww.. Zobowiązany do złożenia deklaracji:DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH NIEZAMIESZKAŁYCH - METODA RYCZAŁTOWA Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1.. Konto i jego obsługa są bezpłatne.Deklaracja śmieciowa.. Redakcja Poniedziałek 10 sierpnia 2020 14:57 aktualizacja: 7 miesiecy temu, 13.10.2020.. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. CZĘŚĆ E-dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne .Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana..

niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób selektywny 3) 26.stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).. Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, .Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Treść W związku ze zmianami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi istnieje konieczność złożenia przez właścicieli nieruchomości w terminie do 31.01.2020 r. nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: art. 6n ust.. Od 1 września 2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla .DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA Podstawa prawna: art. 6n ust..

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać za pomocą Platformy e-PUAP.. 2 Ustawy)..Komentarze

Brak komentarzy.