Czy wystarczy faktura elektroniczna
Ze względu na to, że elektroniczny dokument może być wielokrotnie drukowany, istnieje ryzyko, że konkretna faktura będzie odliczana więcej niż jeden raz.Ważność faktury elektronicznej zależy od tego, czy kontrahent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur właśnie w tej formie.. Wśród przedsiębiorców pojawił się dysonans - czy skan fv można traktować jako fv elektroniczną?Nie trzeba natomiast faktury elektronicznej (ani papierowej) podpisywać.. Redukowane są koszty przesyłek pocztowych, archiwizacji, zakupu materiałów biurowych.. Nie można natomiast zapomnieć o takich danych jak: kolejny, niepowtarzalny numer faktury,Aby faktura mogła być uznana za fakturę elektroniczną, kontrahent powinien ją także odebrać na dowolnym urządzeniu stacjonarnym, mobilnym czy nośniku elektronicznym.. Chcecie wiedzieć jakie?. Bowiem faktury, które zostaną utworzone w formacie elektronicznym przy użyciu programów księgowych lub edytorów tekstu, a następnie zostaną wysłane lub otrzymane w formie papierowej, będą oczywiście fakturami w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.Faktury elektroniczne - zasady udostępniania.. Jeśli taka zgoda nie zostanie wydana, wystawiający fakturę musi przekazać ją odbiorcy w formie elektronicznej.Aby można było wysłać do klienta fakturę przez internet, klient musi się na to zgodzić - wystarczy zgoda ustna..

Innym sposobem jest elektroniczna wymiana danych (EDI).

w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).Generalnie faktury elektroniczne mają same plusy.. Tym samym można powiedzieć, że posiadanie przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej jest równoznaczne .Istnieją jednak sytuacje, kiedy wystawienie faktury nie jest konieczne, aby odliczyć VAT - wystarcza dowód zakupu, jaki otrzymamy od sprzedawcy.. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji .. sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla fakt, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce.Faktura elektroniczna to nie wydruk z komputera.. Tym samym obecnie obowiązujące regulacje dopuszczają przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych za pomocą poczty elektronicznej i odwrotnie - faktury otrzymane na papierze można skanować i przechowywać jako pliki elektroniczne (np. PDF).Wystarczy, jeśli podatnik kupi bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu..

... Czasem wystarczy informacja od kontrahenta ...Efaktura to wiele korzyści dla przedsiębiorcy.

3 sposoby, które to ułatwiąPrzedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy.. Tak samo jak w przypadku faktur papierowych, przy ich wystawianiu, przesyłaniu i otrzymywaniu, należy dbać o ich poprawność.Czy możemy nie zgodzić się na przesyłanie faktur w formie elektronicznej?. Należy tu podkreślić, że w przypadku przeniesienia treści elektronicznej na arkusz papierowy, nie można już mówić, że mamy do czynienia z e-fakturą .Przy wysyłaniu faktury w formie elektronicznej niezbędne jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.. Regulacje i definicja faktury elektronicznej zostały ujednolicone w ustawie o Vat w 32 punkcie artykułu 2. .. Choć sprzedawca ma wybór, czy wystawi fakturę papierową czy też elektroniczną, to jednak gdy już wystawiono fakturę elektroniczną, faktury korygujące i duplikaty tych faktur wystawić można wyłącznie w formie elektronicznej.. Duplikat faktury - wzór Jeśli nabywca zgubił lub zniszczył fakturę, może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu faktury.Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r..

Nie musimy się jednak w tym przypadku przejmować nanoszeniem podpisu - faktura będzie ważna także bez niego.

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o VAT, fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej, wystawiona i …Faktury w formie elektronicznej Faktury można również wystawić i przesyłać w formie elektronicznej i są one traktowane na równi z fakturami w formie papierowej.. do kontrahenta.Faktury online wymagają naniesienia analogicznych informacji, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych dokumentów papierowych.. Eliminowane jest ryzyko niedostarczenia faktury do odbiorcy np. w związku z zagubieniem przesyłki.Przekazanie faktury i zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.. Za e-fakturę można uznać więc np. e-mail z załącznikiem w formacie PDF, CSV, faks otrzymany drogą elektroniczną, a nawet zeskanowane i przesłane elektronicznie dokumenty papierowe - pod warunkiem, że nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej.To z tego powodu obsługa ustrukturyzowanej elektronicznej faktury nie wymaga czynności administracyjnych po stronie odbiorcy; w praktyce wystarczy jedynie zatwierdzenie w organizacji.. W związku z powyższym uznać należy, że momentem otrzymania faktury korygującej w formie elektronicznej jest chwila, w której kontrahent uzyskuje do niej dostęp, a w konsekwencji ma możliwość zapoznania się z jej treścią..

Co ważne, w każdym momencie może z niej również zrezygnować.Faktura elektroniczna jest dokumentem od początku do końca mającym wyłącznie postać elektroniczną.

Tak samo jak w przypadku faktur papierowych, przy ich wystawianiu, przesyłaniu i otrzymywaniu, należy dbać o ich poprawność.. Warto jednak wziąć pod rozwagę ryzyko związane z koniecznością oznaczania oryginałów wydrukowanych faktur.. Jak wystawić fakturę?. Wystarczy zgoda ustna czy potwierdzenie w postaci maila.Ponadto faktury nie muszą być przechowywane w formie w jakiej zostały wystawione.. Sama procedura uzyskania zgody jest odformalizowana.. Tak, jako kupujący firma może nie zaakceptować przesyłania faktur w formie elektronicznej.. Faktura elektroniczna - regulacje prawne Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysyłanie faktur drogą elektroniczną wymaga uzyskania od nabywcy zgody na taką formę wysyłki.Faktura elektroniczna to wystawiona faktura w sposób elektroniczny w dowolnym formacie.. Na otrzymywanie faktury w postaci cyfrowej zgodę musi wyrazić ich odbiorca.. Może to jednak oznaczać, że sprzedawca odmówi nam realizacji transakcji.Prawo nie przewiduje preferowanego formatu faktur elektronicznych, ale najwięcej korzyści daje XML.. Dzięki temu faktura elektroniczna jest najbardziej zautomatyzowanym i efektywnym wariantem przetwarzania faktur.W dobie elektronicznego obiegu dokumentów faktury wysyłane tradycyjną pocztą powoli odchodzą do lamusa.. Jest ona wystawiana tylko w formacie elektronicznym i przesyłana (względnie udostępniana) odbiorcy wyłącznie drogą elektroniczną i w formie elektronicznej.Reklama.. Jedyne, o czym musi pamiętać podatnik, to fakt, że aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi ona: zawierać wszystkie elementy faktury wymagane ustawą; być zarówno wystawiona, jak i wysłana w formie elektronicznej - przy czym po wysłaniu faktury drogą elektroniczną nie należy jej ponownie wysyłać listemCzy wtedy możemy mówić nadal o fakturze elektronicznej?. Są jednak sytuacje, gdy trzeba wysłać fakturę pocztą.. Wystarczy, że kontrahent nie wyrazi sprzeciwu wobec dostarczania faktur w takiej właśnie formie (jest to tzw. zgoda domniemana).. Wystarczy dostęp do komputera, aby sporządzić dokument oraz przekazać go klientowi.. Poprzez autentyczność pochodzenia faktury, należy rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt