Pełnomocnictwo substytucyjne w postępowaniu podatkowym
Ponadto powinno ono określać w jasny i zrozumiały sposób, jaki jest jego zakres.Uprawnienie strony do działania przez pełnomocnika jest szcze-gólnie istotne w postępowaniu podatkowym ze względu na majątkowy charakter interesów podatnika oraz szczególną zawiłość spraw podat-kowych.17 Stąd też strona chcąc uniknąć i ochronić się przed negatyw-nymi skutkami, jakie może wywołać prowadzone wobec niej postępo-Szczególne regulacje określające kategorie spraw, w jakich stronę może zastępować pełnomocnik mogą wynikać z ustaw odrębnych.. Do występowania przed organami podatkowymi oraz sądami.Pod pojęciem „pełnomocnictwa dołączonego do akt" sprawy podatkowej, o którym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej należy rozumieć jakikolwiek zwerbalizowany akt woli działania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli działania przez pełnomocnika w uprzednio wszczętym postępowaniu podatkowym.Warunkiem tego, aby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu.. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że .w postępowaniach regulowanych przepisami ordynacji podatkowej (w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej, wydawaniu zaświadczeń).. Dodatkowo powinno ono określać w jasny i zrozumiały sposób, jaki jest jego zakres..

Pełnomocnictwo substytucyjneZgodnie z art. 1 ust.

1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn.. Pamiętaj, że do większości spraw możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu.. W prawie administracyjnym przyjęto, że pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych Zob.. Ustawa o doradztwie podatkowym stanowi, że doradca podatkowy w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych może być pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta, a także ich następców prawnych oraz osób .Doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w ust.. W praktyce jest zjawiskiem powszechnym nie tylko w postępowaniu podatkowym, kontrolnym, ale również przed sądami administracyjnymi.Instytucja pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym jest obecnie - od 1 stycznia 2016 r. - uregulowana przede wszystkim w art. 138a-138e Ordynacji podatkowej.. Od 1 stycznia, gdy podatnik chce, by przed organem skarbowym czy sądem reprezentował go pełnomocnik, już nie może tego zrobić w dowolnej pisemnej formie.Zasady ustanawiania pełnomocników po nowelizacji Ordynacji podatkowej Każdy podatnik będący przedsiębiorcą lub osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej może ograniczyć swój bezpośredni kontakt z organami podatkowymi poprzez wyznaczenie pełnomocnika.W sytuacji, gdy ustanowienie pełnomocnika substytucyjnego wynika z samej ustawy, należy udowodnić, iż upoważnienie takie wynika z przepisów o pełnomocnictwie procesowym w postępowaniu cywilnym, np. pełnomocnik procesowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa adwokatowi, nawet jeśli było to zapisane w treści pełnomocnictwa.Wygląda na to, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. będziemy mieli problem w postępowaniach podatkowych..

W postępowaniu administracyjnym strona może działać sama (osobiście) bądź przez pełnomocnika.Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.

Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.. Tym samym dalszy pełnomocnik nosi nazwę pełnomocnika sybstytucyjnego.W postępowaniach tych, składane oferty podpisywane są przez osoby działające w imieniu tejże Spółki na podstawie tak zwanych pełnomocnictw substytucyjnych, o których mowa w art. 106 Kodeksu cywilnego.Podatnik zajął stanowisko, że jego zdaniem 'pełnomocnictwo takie jest zwolnione od opłaty skarbowej, co wynika z gramatycznej wykładni części V załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.W toku postępowania przed organami podatkowymi niejednokrotnie podatnicy korzystają z możliwości wyznaczenia profesjonalnego pełnomocnika.. Substytucja i zastąpienie wybranego przez przedsiębiorcę pełnomocnika (są nimi z reguły doradcy podatkowi i radcowie prawni) przez innego powinny być wyjątkiem stosowanym w szczególnych sytuacjach.. Z przepisu tego wynika, że nie wszystkie dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęto .Warunkiem, żeby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, konieczne jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu..

W myśl nowych przepisów ordynacjiWyznaczenie pełnomocnika substytucyjnego nie będzie przeto uzależnione od zgody zastępowanej strony, bowiem wynika ono z samego prawa.

Poważne zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Jednak Ministerstwo Finansów twierdzi, że da się to zrobić.. z 2015 r. poz. 1649).W pierwszej kolejności takim pełnomocnikiem może być wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej, jeżeli wyrazi na to zgodę, a w przypadku braku takiej zgody - pełnomocnik szczególny, o wyznaczenie którego organ podatkowy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych.. Zgodnie z art. 32 k.p.a.. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym - podlega opłacie skarbowej.. Podobnie jest z aplikantami, których uprawnienia do zastępowania adwokata lub radcy prawnego wynikają z przepisów Ustawy o radcach prawnych oraz Prawa o adwokaturze.Zgodnie z obowiązującą w postępowaniu podatkowym zasadą pisemności, pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie, a jeżeli udzielane jest ustnie - powinno być zgłoszone do protokołu W aktach sprawy powinien więc być albo oryginał pełnomocnictwa, albo jego urzędowy odpis, np. notarialny, czy też uwiarygodniony przez organ prowadzący postępowanie lub też przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym bądź doradcą podatkowym.Odstępstwo od ogólnych zasad reprezentacji w postępowaniu podatkowym zapisane zostało w art. 137 § 3a o.p., zgodnie z którym w poszczególnych, wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony.Pełnomocnictwo substytucyjne Marzec 20, 2013 Instytucja pełnomocnictwa substytucyjnego pozwala na ustanowienie dalszego pełnomocnika, dla którego mocodawcą jest już ustanowiony pełnomocnik..

Zgodnie z zapisem art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.Zgodnie z art. 1 ust.

zm.), zwanej dalej „u.o.s..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt