Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego druk
Poniżej możesz pobrać gotowy wzór upoważnienia/pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu (stałego dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego przez Policje).. Karta pojazdu (jeżeli była wydana) - wymagana przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu.. data urodzenia miejsce urodzenia.peŁnomocnictwo Niniejszym upoważniam Pana(nią).. (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa)w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania; Do wglądu: dowód osobisty, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczeniePrzedsiębiorcy nie zawsze mają czas na osobiste załatwianie pewnych spraw.. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisani są współwłaściciele wystarczy napisać oświadczenie, że działa się za ich zgodą.. Zabierz ze sobą • dowód osobistyPełnomocnictwo - do pobrania (plik doc).. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegoPEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko upoważniającego)Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik..

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Ja, niżej podpisany/-a, …………………………….…………………………………………………………………, imię i nazwisko.. zmiany: 2021-04-21 10:33:19: Data utworzenia: 2014-09-08: Data udostępnienia .upoważnienie do odbioru dowodu osobistego - nawzor.pl Subject: upoważnienie do odbioru dowodu osobistego Keywords: upoważnienie, dowód osobisty upoważnienie do odbioru dowodu osobistego - wzór, szablon, pismo, druk, jak napisać, wzór pisma, dokument Created Date: 11/10/2013 7:22:15 PMDruki do pobrania; Dom Pomocy Społecznej w Radawiu; .. pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę pełnomocnictwo.pdf pełnomocnictwo.doc.. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul.Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedłożeniu: - pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, - karty pojazdu jeżeli była wydana, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, - dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),Jeżeli do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazd nie będzie używany, można zrezygnować z pozwolenia czasowego..

Pobierz upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu.

przetwarzania danych - rejestracja pojazdu; Zawiadomienie o zbyciu pojazdu; Zawiadomienie o nabyciu pojazduWniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego/druk nr 9/ do pobrania: .. Pełnomocnictwo (druk nr 12) w formacie *.doc (123,50 kB) oświadczenie druk nr 8.doc (125,00 kB) Szczegóły publikacji Szczegóły publikacji; Data ost.. Pobierz darmowy wzór w formacie pdf lub doc na udzielenie pełnomocnictwa.W takiej sytuacji można upoważnić osobę trzecią, aby wykonała tę czynność za nas.. PRZYGOTUJ.. Wypełniony „Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) - wniosek wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie w o utracie dowodu rejestracyjnego..

Prosimy o przedłożenie wydruku dowodu wpłaty.

UPOWAŻNIENIE.. W takich sytuacjach wystarczy, że udzielą pełnomocnictwa do wykonywania pewnych czynności.. urodzony /-a ……………………………………….w…….………………………….………., zamieszkały /-a.. ZŁOŻENIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB ZASTAWU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDUDRUKI DO POBRANIA.. Odbiór stałego dowodu rejestracyjnegoDopuszcza się załatwienie spraw przez pełnomocnika/ków ustanowionego/nych przez właściciela/ współwłaściciela /druk nr 12/ 8.wypis z KRS- w przypadku osób prawnych jednostek dopuszczonych do obrotu gospodarczego W przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu: 1. kserokopia dowodu własności pojazdu, np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności 2 .zŁoŻenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 12.. Formularze wniosków i druki do pobrania: wniosek o wymianę; pełnomocnictwo; oświadczeniePouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem 22zł * Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny(mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej.Informujemy, że w przypadku opłat komunikacyjnych uiszczonych w formie przelewu internetowego, sprawy załatwiane są po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu..

Dowód uiszczenia opłaty, Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Pobierz w formacie .pdf.Pobierz Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego (.doc) Powyżej możesz pobrać gotowy wzór upoważnienia/pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu (stałego dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego przez Policje)Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dowodu rejestracyjnego (stałego, zatrzymanego przez Policje, ITD) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór upoważnienia/pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu (stałego dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego przez Policje).Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego Wymiana dowodu rejestracyjnego Wyrejestrowanie pojazdu Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………… (właściwe zaznaczyć- X) ……….……………………………………………….. (podpis osoby udzielające pełnomocnictwa)odbiór stałego dowodu rejestracyjnego wymiana dowodu rejestracyjnego inne .. (właściwe zaznaczyć -X).. (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł*Upoważnienie do odbioru dokumentów.. Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, musisz dostarczyć pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.. Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:W przypadku zgłaszania zbycia pojazdu przez przedstawiciela, dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) należy dołączyć pełnomocnictwo.. UWAGA - w tytule przelewu należy wpisać nr VIN pojazdu Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Miejsce złożenia dokumentów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt