Sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2019 rok
Archiwum.. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2019 rok.. 14 października 2019Strona główna / Archiwum / Raporty .. - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.. Sprawozdanie za rok 2010; Sprawozdanie za rok 2011; Sprawozdanie za rok 2012; Sprawozdanie za rok 2013; Sprawozdanie za rok 2014; Sprawozdanie za rok 2015; Sprawozdanie za rok 2016; Sprawozdanie za rok 2017; Sprawozdanie za rok 2018; Sprawozdanie za rok 2019; Sprawozdanie za rok 2020; Archiwum.. 1 pkt 2 w zw. z §5 .Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa - sporządzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ") zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porządku obrad:Sprawozdanie Zarządu z działalności Aegon PTE za 2019 r. _____ 6 Plan finansowy Towarzystwa na rok 2019 zakładał: 1.. Pojęcie archiwum zakładowego po raz pierwszy pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku dla zastąpienia innego terminu archiwalnego - składnicy akt (znajduje to swoje potwierdzenie w „Polskim Słowniku Archiwalnym", gdzie przy haśle „archiwum zakładowe" widnieje dopisek „dawniej składnica akt")..

(481kB)Sprawozdanie z działalności Archiwum UMK za rok 2017 1.

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.. pdf 1.5 MB: 17-03-2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź .• W roku sprawozdawczym przybyło 12 nowych zespołów i zbiorów (715 j.a.; 9,39 m.b.) • przejęto dopływy do 99 zespołów i zbiorów o łącznym rozmiarze 7 913 j.a.; 87,64 m.b. • Łącznie zasób Archiwum zwiększył się o 8 674 j.a. i 97,03 m.b. Wprowadzający: Jakub Kaczmarek.. Przychody ze sprzedaży 74,4 mln zł w tym: opłaty za zarządzanie 70,4 mln zł opłaty od składki 4,0 mln zł premii za wyniki inwestycyjne 0,0 mln zł 2.Historia.. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Centrum Świadczeń za 2019 rok Data publikacji: 8 maja 2020 Dział: Sprawozdania z działalnościW I półroczu 2019 roku spółka zoptymalizowała formularz sprzedażowy z 9 do 4 kroków, co skróciło średni czas wypełniania formularza przez klientów z 22 do 16 minut.. Archiwum Akt Nowych.. Archiwum zakładowesporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego/składnicy akt, uwzględniającego, m.in.: ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz ilość osób korzystających, ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej.Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 5 Stosowane skróty i oznaczenia: ZUE, Spółka, Emitent, Jednostka Dominująca ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremSprawozdania za rok 2019 - BIP WIOS..

- Sprawozdania z działalności.

1 września 2012 roku rozpoczęła się kadencja nowej Rady Archiwalnej i władz rektorskich UMK (do 31 sierpnia 2016).. Rada przyjęła Sprawozdanie1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019; 2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2019; 3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2019; 4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.. Podstawa prawna: §5 ust.. Jesteś tutaj: Start / Sprawozdania z działalności.sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji: 1) archiwista: Maria Bednorz - inspektor ds. obsługi władz Gminy, 2) lokal archiwum zakładowego: lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 20 m², usytuowany jest w piwnicy budynku.. W tej kadencji nadzór merytoryczny nad Archiwum sprawuje prof. Danuta Dziawgo - prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju UMK.Sprawozdanie z wykonania planu działalności i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 pdf, 1.68 MB metryczka Wytworzył Sąd Rejonowy w Żninie Data wytworzenia 17.03.2020Archiwum..

Zysk netto Grupy przypisany właścicielom jednostki dominującej, w wysokościwysłano sprawozdanie z informacją o wykonaniu części zaleceń pokontrolnych.

Data utworzenia: 6 maja 2020.RS 2019 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 7 b) Zarząd Comarch S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Archiwum Akt Nowych - Sprawozdania z działalności.. Zestawienie zmian w funduszu.. Zadanie z Programu Działanie z Programu Sposób wykonania (w punktach) Harmonogram Forma zakończenia Realizatorzy Koszty realizacji (w tys. zł)Materiały Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Regionalnej w Gdańsku za rok 2019 RP-IV-WO-03212020-sprawozdanie-z-wykonania-planu-działalności-Prokuratury-Regionalnej-w-Gdańsku-za-rok-2019.pdf 0.24MBSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. w 2018 ROKU 5 WSTĘP Rok rozrachunkowy, którego dotyczy sprawozdanie obejmował okres od kwietnia 2018 do marca 2019 roku.. Sprawozdanie za rok 2020 26.04.2021 12:54 Sprawozdanie abonamentowe za rok 2020; Sprawozdanie za rok 2019 29.04.2020 14:53 Sprawozdanie abonamentowe za rok 2019; Sprawozdanie za rok 2018 14.03.2019 17:25 Sprawozdanie abonamentowe za rok 2018; Sprawozdanie za rok 2017 15.03.2018 08:52 Sprawozdanie abonamentowe za rok 2017; Sprawozdanie za rok 2016Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - Tom I i II 20200602-Sprawozdanie _tabelaryczne _za _2019 _rok.zip 14.12MB Omówienie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 20200601 _Omowienie _sprawozdania _za _2019 _r.pdf 4.51MB Informacja o wykonaniu wydatków w .Sprawozdania z działalności kontrolnej WIOŚ..

Dopiero ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie ...przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2019 rok, który był dla Grupy PZU wyjątkowo udany.

Kontrole 2013Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2019 Strona 3 samorządowego w 2019 r. w ujęciu ESA2010 wyniósł -0,7% PKB1 wobec -0,2% PKB w 2018 r. W 2019 r. relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 46,0%List Prezesa Zarządu PDF (533.12 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PDF (2.66 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019 PDF (1.64 MB) Jednostkowe wybrane dane finansowe 2019 PDF (159.48 KB) Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty do sprawozdań za 2019 rok PDF (563.95 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej - jednostkowe PDF (192.83 KB .Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 (za rok12016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Lp.. Sprawozdania za rok 2019 Kozenski Hubert 2020-12-16T23:46:03+01:00.. 212) odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Rady Archiwum za rok 2016, w którym oprócz członków uczestniczyła prorektor prof. Danuta Dziawgo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt