Wnioski po obserwacji lekcji w szkole podstawowej
Procedura obowiązująca w placówce może także obligować dyrektora, w przypadku obserwacji zapowiadanych, do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją prowadzoną przez nauczyciela i warsztatem jego pracy.Płock.. Jej wyniki i sformułowane wnioski zostały przedstawione dzisiaj.. Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w części „pochwały/zalecenia" i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Wnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolny.. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.Obserwacja jako metoda naukowa wyróżnia się wieloma zaletami, które nie przysługują na ogól innym metodom badań.. Rekomendacje: * Zdiagnozować potrzeby uczniów dotyczące zajęć pozalekcyjnych.. częstotliwość i formy oceniania .. Obserwacja umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w na-turalnych warunkach i okolicznościach.. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły..

Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.

III korzystających ze świetlicy szkolnej po lekcjach .. wyprowadzają wnioski każdy uczestnik pracuje, ćwiczy umiejętności wykorzystują, przetwarzają wyszukane informacjezałączniki, czyli wzory formularzy, druków, na których są dokonywane zapisy będące wynikiem realizacji procedury (w jaki sposób będzie dokumentowana obserwacja).. Poniżej zamieszczamy dla .Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest przed-stawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1.. Kontrola Podstawowymi celami kontroli w tym roku szkolnym było: przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w szkole; organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizacjaPo obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Przedmiotem obserwacji może być udział środków dydaktycznych w kształtowaniu umiejętności uczniów.Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Wnioski z obserwacji: a.

Jak wynika z rozporządzeń, rodzice dzieci mogą złożyć wniosek do dyrektora o zorganizowanie dla ich dzieci zajęć w placówce.. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. 2) Na rozmowę nauczyciel przychodzi z kompletem dokumentów, dokumentacją pracy wychowawczej, np. protokołami zebrań nauczycielskiego zespołu klasowego, dokumentacją współpracy z rodzicami, zeszytem obserwacji itd.. OKO zakłada dobrowolność.Obserwacja i uczestnictwo w lekcjach czy zajęciach innego typu powinny prowadzić do: - diagnozy pracy nauczyciela i wychowawcy lub dyrektora szkoły, do zobrazowania fragmentu obecnego stanu prac nad rozwojem uczniów, nauczycieli czy szkoły, - prognozy dalszego rozwoju, samokształcenia czy niezbędnego do podjęcia doskonalenia i dokształcania zawodowego, - samooceny nauczyciela i wychowawcy, - korelowania tematyki, stosowanych sposobów i metod kształcenia, przyjmowanych celów .Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 17/2017/2018 z dnia 4 grudnia 2017 roku 4 IX.. Zalecenia wymienione w arkuszu realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez hospitującego.Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.

odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnieniePodpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Odbiorcami raportu będą: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkoły podstawowej w Broniszowie.Wzory wniosków o zorganizowanie zajęć w żłobku, w przedszkolu, szkole.. Dorota Kubisa-Skalska.. Agata Grochowska.. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji aktywności .Po rozmowie ustala z hospitującym treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale ?wnioski i zalecenia?. Zarówno rodzice, jak i uczniowie dostrzegają działania nauczycieli po analizie osiągnięć uczniów, takie jak: organizowanie dodatkowych zajęć, modyfikowanie testów i sprawdzianów.Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Koble.. Krzesk-Królowa Niwa.. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Dotyczy to osób, które spełniają wymagania podane w cytowanych poniżej fragmentach aktów prawnych.. Wnioski z obserwacji diagnozującej wykorzystuje się przy opracowaniu wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej Przedszkola w danym roku szkolnymWytyczne do obserwacji/ hospitacji lekcji wychowania fizycznego W ramach odbywanej praktyki student zobowi ązany jest do przeprowadzenia obserwacji/ hospitacji 10 godzin zaj ęć wychowania fizycznego (lekcji wychowania fizycznego i zaj ęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym).z nauczycieli opracował projekt, harmonogram i narzędzia badawcze ewaluacji..

Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.

Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Wskutek tego, przy dobrym postrzeganiu .1) Odbywa się w okresie 3 dni po obserwacji zajęć.. i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. W arkuszu obserwacji dodaje (zapisuje) swoje spostrzeżenia, refleksje.. Siewierz.. Dla przykładu wymienić należy tylko niektóre z nich: 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2017r poz .jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Wniosek: Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest adekwatna do potrzeb uczniów.. planowanie celów operacyjnych .. i 15 nauczycieli, 28 rodziców, obserwacja oraz analizę dokumentów.. Nauczyciele wykorzystali racjonalnie czas zajęć dzieląc go odpowiednio na część wstępną, właściwą i podsumowującą.. Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu pracy przeprowadził ewaluację zdalnego nauczania.. Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Koble I. Anna Kaczmarek.Materialne czynniki wpływające na procesy edukacyjne w szkole W większości szkół w ostatnich latach zakupiono dużo pomocy dydaktycznych, w wielu klasach standardowym już wyposażeniem są tablice interaktywne, rzutniki.. b. Lekcje były prowadzone zgodnie z celami, założeniami pedagogicznymi oraz przyjętą procedurą obserwacji.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania; 2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017.. o systemie oświaty (j.t.. Do zgromadzenia danych zastosowano metodę ankiety, badając 42 uczniów klas IV-VII.. Poprawiła się znacząco dostępność do internetu w salach szkolnych.. Bardziej szczegółowoz włączeniem do grafiku dyżurów w szatniach szkolnych 3.. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r poz.59 z późn.zm.). Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.edukacyjny przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy działania edukacyjne nauczyciela są skuteczne.. - analizy zapisów w dziennikach zajęć - obserwacji organizacji zabaw w salach, w ogrodzie .. szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt