Deklaracja od środków transportu
Ratuszowa 2. zm.) zwanej dalej .Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1).pdf pdf, 69 kB metryczka.Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Wypełnij i złóż Deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych ON-LINE w 5 min.. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie po tej dacie, deklarację należy złożyć do 14 dni od jego powstania.Strona główna / Druki, formularze, deklaracje / Podatek od środków transportowych Wzory obowiązujące od 01.01.2018 r. DT - 1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych:DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 4.. Deklaracja na podatek od środków transportowych.Podatek od środków transportu - deklaracja Deklaracje składa się na formularzach DT-1 i DT-1/A wraz z załącznikami z informacją o posiadanych pojazdach.. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środkówPodatek od środków transportowych są zobowiązani płacić m.in. właściciele i posiadacze pojazdów o wadze przekraczającej 3,5 tony.. Rok └────┴────┴────┴────┘ Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 9 ust..

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A od 01.01.2016r.

Termin złożenia deklaracji to 15 lutego każdego roku podatkowego.Podmioty, których dotyczy obowiązek rozliczania podatku od środków transportu, są zobowiązane do złożenia deklaracji (DT-1 oraz załącznika DT-1/A, który powinien zawierać szczegółowe informacje o posiadanym środku transportu) na dany rok podatkowy, a także zapłatę pierwszej raty podatku do 15 lutego.. Skoro podatnik nie złożył deklaracji, to nie wie również, ile podatku zapłacić.. Kodeks pracy 2021.Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych ciąży generalnie na jego właścicielu (tj. osobach fizycznych i osobach prawnych, przy czym jak właścicieli traktuje się tutaj także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu).Podatek od środków transportowych to kilka przepisów, które zwykle nie budzą większych kontrowersji..

Deklarację na podatek od środków transportowych składasz do 15 lutego każdego roku podatkowego.

z 2002 r. Nr 9, poz.84, ze zm.), zwanej dalej "ustawą".. W efekcie organ podatkowy, a więc - w przypadku podatku od środków transportowych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może nałożyć grzywnę.Podatek od środków transportowych to jeden z lokalnych podatków, które uiszczane są w urzędzie gminy.. Organy podatkowe dysponują jednak środkami, które mogą zdyscyplinować podatników..

Podatek od środków transportu płaci ...Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 od 01.01.2016r.

6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podakach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. stanowi, że deklaracje na podatek od środków transportu mają być składane na formularzach DT-1 i DT-1/A wraz z załącznikami z informacją o posiadanych pojazdach.. Termin złożenia deklaracji to 15 lutego każdego roku podatkowego.. Duży odsetek podatników nie wypełnia obowiązku i nie składa deklaracji w wymaganym terminie.. Daninę zobowiązani są uiścić posiadacze m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów.. Jednak firmy, które posiadają większą flotę pojazdów, często zarejestrowanych w różnych gminach, staja przed dużym wyzwaniem związanym z jego prawidłowym rozliczeniem.Nazwa usługi: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.. Jeżeli kupiłeś pojazd po tym terminie - deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu.Obja śnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy b ędący osobami fizycznymi obj ętymi rejestrem PESEL nieprowadz ący działalno ści gospodarczej lub nieb ędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.DT-1 - jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych..

Składana w tym terminie deklaracja DT-1 nie dotyczy roku minionego (tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym).Podatek od środków transportu - deklaracja.

Jeśli należysz do tej grupy (lub chcesz wejść w posiadanie samochodu ciężarowego, autobusu czy ciągnika), sprawdź, jak obliczyć podatek od środków transportowych.. : 14 683 81 00. faks: 14 683 81 61.Deklaracje na podatek od środków transportowych można złożyć w następujący sposób: - przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu.Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.W podatku od środków transportowych deklaracje składa się na rok bieżący.. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Dębicy.. Formularz deklaracji DT-1 i załącznika do niej DT-1/A na 2013 rok (ten sam co obowiązywał w 2012 roku) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. - Nr 293, poz. 1731).Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Do 15 lutego każdego roku podatkowego podatnik musi złożyć deklarację i wykazać w niej wszystkie posiadane środki transportowe (podlegające opodatkowaniu).. Informacja ta zawarta jest w deklaracji podatkowej.. 39-200 Dębica.. Dlatego do 15 lutego 2018 r. składamy deklarację na rok 2018..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt