Wniosek o zmianę imienia i nazwiska uzasadnienie
1 i ust.. Kategoria: Druki, formularze.. Składając wniosek w urzędzie konsularnym, należy przedstawić do wglądu dowód tożsamości.. 28 lutego 2017 Dokumenty dowód osobisty.. Data dodania: 28 lutego 2017.. Jednocześnie oświadczam, że w przeszłości nie zmieniałem(am) imienia, imion lub nazwiska oraz nie ustalałem ich pisowni.Na podstawie art. 11 ust.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Wniosek o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel.. Czasami zdarza się tak, że rodzice na chrzcie nadają dziecku imię, a potem przez całe życie oni i inni członkowie rodziny zwracają się do tej osoby używając zupełnie innego imienia.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Witam wszystkich , potrzebuje pomocy .Wystąpiłam o zmianę imienia do urzędu stanu cywilnego dostałam wniosek i muszę mądrze napisać uzasadnienie dlaczego chce zmienić imię Janina na Joanna .Wszyscy do mnie mówią Jasia , dużo osób pyta czy joanna , a ja odpowiadam ,że nie Janina bardzo duzo osób s.Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)..

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.

PDF (73.34 KB) Liczba pobrań:723.Następnie trzeba zamieścić uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska lub imienia.. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania w/w wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnejuzasadnienie.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Nast ępnie trzeba zamie ści ć uzasadnienie wniosku o zmian ę nazwiska lub imienia.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Kwestię zmiany imienia lub nazwiska - rodowego czy po współmałżonku - reguluje Ustawa o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. W art. 1 jest zapis, że o taką zmianę możemy wystąpić z.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana.. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, żewniosek o zmianę imienia bądź nazwiska, zawierający: nasze dane (z adresem i PESELem), imię i nazwisko jakie chcemy przyjąć, uzasadnienie zmiany; odpis aktu urodzenia; ewentualne dokumenty potwierdzające zasadność zmiany nazwiska (np. udowadniające, że posługujemy się na co dzień innym);2. o ustalenie pisowni nazwiska/ imienia, imion..

Przesłanki zmiany imienia lub nazwiska 1.

1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. 88 15-668 Białystok.. Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.3.. inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia lub (i) nazwiska INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust.. We wniosku musi pojawić się ten szegółny powód.. Krok 3 UZASADNIENIE WNIOSKU.. Pobierz wzór.. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane;Wniosek o zmianę imienia uzasadnienie.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Jak wskazałam powyżej, zmiana imienia lub nazwiska jest możliwa jedynie w określonych w ustawie sytuacjach.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Chodzi o to, aby uzasadnić, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma być zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska Adam na nazwisko Nowak moŝe być uzasadniona tym, Ŝe nazwisko ma formę imienia.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest kierowany do: a) wójta gminy lub jego zastępcy b) kierownika USC lub jego zastępcy c) burmistrza lub prezydenta miasta, w którym wnioskodawca ma swoje miejsce zamieszkania 5.Wniosek o zmianę nazwiska Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać: 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, c) numer PESEL, jeżeli został nadany;do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć: inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

3 ustawy do wniosku o zmianę imienia proszę dołączyć: odpis zupełny aktu urodzenia; odpis zupełny aktu małżeństwa;MRPiPS.. oświadczam, że nie złożyłam/em wcześniej w tej samej sprawie wniosku do innegoUstawa o zmianie imienia i naz; art. 11.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Aby .WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań .. uzasadnienie, oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Mam problem ze zmianą nazwiska.Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.imiona i nazwiska dotychczasowe, stopie ń pokrewie ństwa oraz imi ę i nazwisko wnioskowane..

Wniosek w konsulacie o zmianę imienia lub nazwiska.

Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie.Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Art. 4.. Chodzi o to, aby uzasadni ć, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma by ć zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska „Adam" naPrzy pro­ce­durze ślub­nej moż­na zmienić tylko nazwisko, więc zmi­ana imienia musi­ała­by nastąpić wcześniej.. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.. Ponadto zgodnie z art. 11 ust.. Powinna być dobrze przemyślaną i świadomą decyzją.. 1 pkt.. Okoliczności te należy ująć w uzasadnieniu wniosku.. Zmiana nazwiska z ważnych powodówOto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku.. zmianą pisowni nazwiska.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w USC miejsca stałego ( lub ostatniego stałego) pobytu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt