Zmiana pozwolenia zintegrowanego opłata skarbowa
Chcesz zmodyfikować lub rozbudować tę instalację?. Odpowiedź: Nie ma wprost określonej stawki opłaty skarbowej dla tej czynności.przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji,Opłata skarbowa; za pozwolenie zintegrowane związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2) - 2011 zł; za pozwolenie zintegrowane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł;Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego wynosi: 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,Jeżeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 12.000 zł, to opłatę wnosi się w wysokości 12.000 zł.. data aktualizacji 08 czerwca 2017.. (uchylony) .. Wejście w życie: 1 stycznia 2007 r.1.. WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO .. 2019, poz. 1000 ze zm.): 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,19..

Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43aOpłata skarbowa.

Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Najnowsze artykuły; Referent/ Inspektor ds. rozwoju potencjału sportowego regionu w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich.. określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3 41.. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 2020.09.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2020r.. Numer rachunku bankowego NFOŚiGW: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010Chcesz zmienić sposób użytkowania budynku lub lokalu?. Wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł.. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:Wniesienie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.. 2) Opłata skarbowa: za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 2011 zł - zgodnie z pkt III.40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej;Wysokość opłaty skarbowej wynosi 2011 zł lub 506 zł..

Opłata skarbowa.

Szanowni Państwo, Prosimy o wnoszenie na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty rejestracyjnej, która jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej 0,1 % kapitału zakładowego (dla banku w formie spółki akcyjnej) lub funduszu udziałowego (dla banku spółdzielczego).Opłaty.. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.opłata skarbowa za zmianę pozwolenia zintegrowanego nie obejmująca zmiany jego warunków wynosi 10 zł, opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawierającego elementy pozwolenia na wytwarzanie odpadów.. Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.. Opłaty: 120 zł − opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.Ogólny opis.. Opłata skarbowa od wydania pozwolenia zintegrowanego podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłaty opłaty skarbowej pozwolenie nie zostało wydane.Opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 12.750 .2. opłata skarbowa: na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) za wydanie pozwolenia zintegrowanego opłata wynosi 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego 150 % stawki..

Możesz potrzebować zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na.. lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca.. Opłata skarbowa.. 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.. Jest ona należna w przypadku, gdy zmiana pozwolenia dotyczy rozszerzenia zakresu działalności i może wynosić: - 1005,50 zł.. Termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 24 lutego 2021 roku.Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości za pozwolenie wydane w związku z działalnością .W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika trzeba dołączyć oryginał pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej i również dołączyć potwierdzenie.. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości..

Do zmiany pozwolenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania pozwoleń.

Opłata skarbowa wynosi 50% stawki podstawowej jeżeli dotyczy zmiany pozwolenia polegającej na przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności.Za zmianę pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust.. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia: 12.750 zł: 20.. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego wynosi 50 % stawki określonej dla wydania pozwolenia.. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli: dla pozostałych zmian - 10 zł.OPŁATA REJESTRACYJNA .. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 .Wydanie wtórnika karty pojazdu Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej Opłata skarbowa za pełnomocnictwo Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej (o wyrejestrowaniu pojazdu, decyzja zmieniająca) Opłata skarbowa za poświadczenie kopii dowodu rejestracyjnego Wydanie znaków legalizacyjnych/ utrata, zniszczenie Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o posiadaniu / nieposiadaniu pojazdu Opłata skarbowa za wydanie zaświadczeniaZ chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.. Musisz zgłosić zmianę sposobu użytkowania.. Powyższe także wskazuje, że wielkość emisji (zwiększenie planowanej wielkości emisji w ramach zmiany pozwolenia) nie powinna zatem wpływać na wysokość opłaty skarbowej.Korzystasz w swojej firmie z instalacji, dla której masz pozwolenie zintegrowane?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt