Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej pdf
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam (np. prowadzisz pozarolniczą działalność) Członków rodziny zgłoś do tego ubezpieczenia na formularzu ZUS ZCNA.. Oświadczam, że osiągam przychód z tytułu: 1) pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotycząceOsoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie (14 dni).. Jeżeli chcesz przyspieszyć postępowanie, odszukaj ten formularz na stronie NFZ, wypełnij i odeślij do swojego oddziału NFZ.. Dane osoby wypełniającej oświadczenie:Rodzina oznacza odpowiednio: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymująceDruk wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (PDF, 446 KB) Oświadczenie dotyczące osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (pdf, 149 KB)* w lipcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej .. 75 64 58 752, e-mail: [email protected] 6.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: [email protected] lub wyślij wniosek tradycyjną pocztąOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą..

Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI OSOBY UPRAWNIONEJ LUB CZŁONKÓW RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ Uwaga: Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie lub odręcznie pismem trwałym, zgodnie z opisem pól zawartym w OBJAŚNIENIACH I.. Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTAWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej [PDF, 192 KB] .. 4a.OŚWIADCZENIE osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów I.. O dochodach Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkującychOświadczenie osoby uprawnionej do renty rodzinnej 1.. 71 79 79 150 i 71 79 79 156 (tylko) w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowegoOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodzin.docx [76KB] Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność z.docx [86KB] Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE E.docx [84KB] Wniosek o zwrot kosztów leczenia - koordynacja [186KB]Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij pocztą tradycyjną 5.składanie skarg i wniosków - tel..

Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej, pobierz doc. pdf.

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA.. DANE OS OBY OKRE ŚLONEJ W PUN KCIE 2 FORMULARZA E 109 1.1 Naz wisko 1.2 Imi ę (imiona) 1.3 Nazwisko rodowe4.. Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej: [email protected] ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJURejestracja formularzy serii E100/dokumentów S1.. Osoby wykonujące pracę lub działalność na własny rachunek w państwie członkowskim UE/EFTA, podlegają przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego obowiązującym w państwie, w którym wykonują pracę lub działalność gospodarczą.1) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eks-ponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,1 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE REJESTRACJI CZŁONKÓW RODZINY NA FORMULARZU E 109 Uwaga: Nale Ŝy wypełnia ć czytelnie pismem maszynowym lub odr ęcznie drukowanymi literami 1..

Formularz E123Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionejpdf.

Sposób przekazania pieniędzy* (dotyczy emeryta/rencisty/osoby uprawnionej) Kasa Kwestury Poczta Konto bankowe - numer Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI .. 1.9 zgłaszam uprawnionych członków rodziny do rejestracji TAK .. ³ W przypadku, gdy formularz E 106 został wydany dla członka rodziny „osoby bezrobotnej" zamieszkującej w innym niż Polska państwie UE/EOG.. Wniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docxDruki UE: - Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej - Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty…Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej - plik PDF.. Zrób to dopiero po przesłaniu dokumentów przez AOK do NFZ (por. pkt 2).oŚwiadczenie dotyczĄce rejestracji osoby uprawnionej lub czŁonkÓw rodziny osoby uprawnionej w przypadku rejestracji dzieci w wieku między 18 a 26 r.ż., aktualnie podstemplowaną legitymację szkolną/stosowne zaświadczenie potwierdzające status ucznia/studenta; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności .Wniosek o wydanie formularza oraz Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul..

DANE OSOBY UPRAWNIONEJOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej.

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA,pobierz docx.. W przypadku podpisania oferty lub załączników lub innych dokumentów składanych w tokudwa egzemplarze dokumentu przenośnego S1 (lub formularza E109, E106, E120, E121) wydanego przez instytucje właściwą; Wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej; kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku osób nieposiadających polskiego .Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: [email protected] Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańska) osobie uprawnionej, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, której uprawnienie wykonawca obowiązany jest odpowiednio udokumentować.. W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza .Przekaż mu te informacje w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz zgłosić członków rodziny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt