Zgoda rodziców na wycieczkę dziecka
NIP: 8671722894 REGON: 830337145.ZGODA NA WYCIECZKĘ.. _____ _____ imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna* czytelny podpis.. Jedynym wyjątkiem jest podróż zagraniczna.. miejscowość, datapodpis rodzica.. B. Jednocześnie informuję, że syn / córka:Jeżeli chodzi o drobne sprawy szkolne, jak i wycieczki po Polsce, wystarczy zgoda udzielona przez jednego rodzica.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie .z udziałem w wycieczce i szkód poczynionych przez moje dziecko.. opiekunaZgoda na udzielanie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia .. informacji w dzienniku zajęć przedszkola (również danych kontaktowych rodzica) oraz w .. dziecka w przedszkolu (w tym regulaminem bezpieczeństwa, regulaminem wyjść teren przedszkolny, regulaminem placu zabaw) i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim .. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………….. na wycieczkę organizowaną przez Gminne Centrum Kultury w Białej do Opola na lodowisko w dniu 20 lutego o godz. 8.30.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających zdrowiu mojego dziecka.. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg +48 (15) 823 75 85 [email protected] 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zgodny z ustawą o przechowywaniu danych;Czy aktualnie istnieje zakaz organizowania wycieczek szkolnych..

Badanie dziecka przez psychologa bez zgody rodziców.

numer telefonu uczestnika ., adres zamieszkania 05-300 Mińsk MazowieckiZgoda rodziców na wycieczkę Certyfikaty.. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające zZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ .. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: sys Last modified by: sekretariat-renata Created Date: 3/20/2013 9:16:00 AM .ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA WIEK DZIECKA PESEL ADRES ZAMIESZKANIA IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA w wycieczce do TORUNIA w dn. 31 stycznia 2020ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka …………………………………………………………………………….. z klasy …………………….. na wycieczkę/wyjazd* do ………………………………………………………………………ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ.. Szkoła Podstawowa nr 9 im.. Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam …… …………………………………………… data i czytelny podpis rodzica/prawnego ..

/ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po powrocie z wyjazdu.

na wycieczkę do ……………………………….. w dniu / w dniach ………………………….wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne.. Jak dokumentować wyjścia klasy poza teren szkoły podczas zajęć WF. Rodzice nie mogą negować podstawy programowej.. * właściwe podkreślić.. 2.Title: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: sys Last modified by: Jarmoliński Created Date: 1/30/2017 1:18:00 PM Other titlesZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę zagraniczną _____ organizowaną w dniach:_____ trasa wycieczki 1.. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.. Czy o sprawach wycieczek, wyjazdów, zajęć dodatkowych może decydować jeden rodzic, czy muszą być podpisy obojga rodziców?regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.. * H. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki.. Szkoła w obiektywie.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce szkolnej do w dniach Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję..

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. 1% PODATKU Dla Rodzica i Ucznia.. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem wycieczki.Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka w godzinach podanych przez kierownika wycieczki/imprezy.. _____ _____ imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna* czytelny podpis• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (imprezie) szkolnej ……………………………………………………………… Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Adres ……………………………………………………………… telefon OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .ZGODA rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w wycieczce (imprezie) (imiona i nazwisko rodzica/opiekuna (adres) (telefon i nr kierunkowym lub komórkowy)ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………., ( imię i nazwisko) ucznia klasy ……….. na wycieczkę szkolną do …………………………………………………………….Title: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: sys Last modified by: Admin Created Date: 4/5/2016 7:01:00 AM Other titles: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ..

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.

Tutaj matka będzie musiała skontaktować się z ojcem dziewczynki w celu uzyskania jego zgody, chyba że mężczyznę pozbawiono praw rodzicielskich.4.. Strona archiwalna.. Informacje o dziecku: syn/córka dobrze/źle znosi jazdę autokarem.. W przypadku wycieczki jednodniowej - bez ubezpieczenia NNW.ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/.. /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ .. regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko oraz oświadczam, że odbiorę go na własny koszt w przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki.Rodzice bezwzględnie powinni tylko wyrazić zgodę na udział ich dziecka w wycieczce szkolnej i tylko brak stosownego oświadczenia w tej kwestii stanowi przeszkodę uniemożliwiającą udział dziecka w wycieczce.Pytanie: Czy oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka (np. zgoda na wycieczkę, zgoda na zajęcia dodatkowe) może podejmować jedno z nich i jest to wyrażenie woli obojga rodziców - jest zgodne z prawem?. Jana Pawła II w Tarnobrzegu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt