Oświadczenie pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233
ze zmianami) oświadczam, że .Informacja o świadomości o odpowiedzialności karnej: Powyższe oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę .Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - Dz.U.. § 1a.OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .. z 1997 r.Pouczony/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK* oświadczam: 1. zm.) oświadczam, że : Imię i nazwisko.. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej nie uzyskałem/am jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotną kwotę kryterium dochodowego wynikającegoOŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 75 § 2 KPA, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za fałszywe zeznania, oraz w myśl § 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oświadczam co następuje: 1..

Ja, niżej podpisany (a) pouczony (a) o odpowiedzialności karnej.

233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn.. W myśl art. 75 ust.. z 2018 r., poz.1600) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzo nym na podstawieNiniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego: „ Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".. 2.Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „ Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zatajaOŚWIADCZENIE.. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie.. Adres zamieszkania Miejscowość, data.. "Oświadczenie Ja niżej podpisany/a świadomy/a i pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego (t.j.

1 pkt.2 Prawo Budowlane.. (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE.. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.. Adres zamieszkania Ja niżej podpisany(a), pouczony(a), o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za składanie fałszywych zeznań, składam stosowne do art. 72 § 2 kpa, oświadczenie następującej treści:Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.oŚwiadczenie Pouczony o odpowiedzialności karnej z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań („Kto, składając zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 .. (imię i nazwisko ) ………………………………………………….. § 3.1 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ Ja niżej podpisana/y, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego: art Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. oświadczam .Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 1a K.K. (§ 1 „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8")..

..... podpis składającego oświadczenieArt.

zm.) za podanie nieprawdziwych danych lub zatajeniu prawdy, oświadczam, że .Art.. Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, świadomy odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1-3 i § 6 Kodeksu karnego za .OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Oświadczam, że: 1.Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego : „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę , podlega karzeNiniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: ..

Przepisy § 1 - 3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawyArt.

(podpis i pieczątka pracownika Wydziału Komunikacji) POUCZENIE Art. 233 §1.Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniuOświadczenie dotyczące przesyłki TNT numer: Świadomy(a) i pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.OŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - „kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawiePouczony o odpowiedzialności karnej za podanie niniejszym oświadczeniem nieprawdy zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt