Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę doc
Przy czym nie mogą one podlegać ochronie jako zabytki.Do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę należy dołączyć: 1.. Lista załączników: Zgoda właściciela obiektu.. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: szkic/rysunek usytuowania obiektu, zgodę właściciela, określenie zakresu oraz sposobu przeprowadzania robót budowlanych, określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa, projekt rozbiórki obiektu (jeżeli jest wymagany),zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego może być również konieczne dołączenie: projektu rozbiórki obiektu,Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej).. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i .Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.. Strona główna Strona www Redakcja Instrukcja.. Informacja dla osób niesłyszących.. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jednolity z późn.. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.Wówczas w dokumentach powinny znaleźć się informacje na temat terminu rozbiórki, zgoda właściciela budynku, zakres prac oraz sposób ich wykonania.. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być zaś wydane po uprzednim przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, takiego samego, jak w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę..

Zgodę właściciela obiektu lub jej kopię.

Opis zakresu robót oraz sposób ich prowadzenia.. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.. Jeśli obiekt został wpisany do rejestru zabytków, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na .Zgoda na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków.Zgodę właściciela obiektu lub jego kopię.. W przypadku obiektów lub obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, urząd przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzgodni wniosek z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków.Wymagane dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym.. Załączniki.. ZGODA WŁAŚCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIÓRKĘ Na podstawie art. 30b ust.. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 1) zgodę właściciela obiektu; 2) szkic usytuowania obiektu budowlanego; 3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczegółowymi,Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego Spis niezbędnych dokumentów: wniosek zgoda właściciela obiektu oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane szkic usytuowania obiektu budowlanego opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mieniauzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiÓrkĘ obiektu budowlanego (ab-06) W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymuje się na okres 30 dni, tj. od 7 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r., bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r..

; Zgoda właściciela obiektu.

- Prawo Budowlane.wyra żam zgod ę na rozbiórk ę ………………………………………………………………….. (obiekt budowlany) poło żonego na działce nr ewid.. W pozwoleniu powinien znaleźć się również szkic usytuowania obiektu, a także informacja o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).. Mapę ewidencyjną obrazującą położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących..

zm.)Zgoda właściciela obiektu.

…………………….. w miejscowo ści ……………………….ZGODA WŁAŚCICIELA OBIEKTU NA ROZBIÓRKĘ art. 33 ust.. zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca), szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 3, roboty polegające na rozbiórce obiektu budowlanego należą do robót budowlanych.. Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego .. UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale, z wyłączeniem dokumentu, o którym mowa w art. 30b ust.. download Reklamacja KomentarzeZgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię, Szkic usytuowania obiektu budowlanego, Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.. W tym celu należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: zgodę właściciela obiektu, czyli uchwałę właścicieli lokali, szkic .Art.. Informacja dla osób niesłyszących.. Po za tym należy przedstawić: Zgoda właściciela obiektu przeznaczonego na rozbiórkę..

Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

bezpieczeństwa ludzi i mienia,Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela obiektu oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia.. Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. Jeśli obiekt został wpisany do rejestru zabytków, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.jakiego budynku dotyczy rozbiórka, numer oraz lokalizację działki.. Po za tym należy przedstawić: Zgoda właściciela obiektu przeznaczonego na rozbiórkę.. Przejdź do treści.. Załatwianie spraw w Urzędzie.. Moja sprawa.Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku wzór.. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.. 3 pkt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt