Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania przez sąd ii instancji
Na postanowienie sądu II instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce lub ugody zawartej przed takim sądem w Polsce nie przysługuje zażalenie.Generalnie skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia: o odrzuceniu pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie .Natomiast zgodnie z art. 48 par.. Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo są odrzucane bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.Odrzucenie przez sąd drugiej instancji zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji nie jest rozpoznaniem zażalenia w rozumieniu art. 394 (1) 2 KPC.. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.. (uchylony) § 3.. Drugi wariant dopuszcza wydanie postanowienia przez sąd I instancji i kontrolowane go w toku postępowania zażaleniowego przez sąd II instancjiSąd Najwyższy odrzucił wniesione przez adwokata zażalenie: katalog orzeczeń, od których można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego jest zamknięty — zażalenie takie przysługuje m.in. na odrzucenie skargi kasacyjnej, na uchylenie przez sąd II instancji wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania — ale w przypadku .W niektórych sprawach, w razie wydania w Twojej sprawie prawomocnego orzeczenia przez sąd II instancji, masz możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego..

410 Kpc (odrzucenie skargi o wznowienie postępowania) - komentarz.

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie.. Oddalenie Twojego żądania przez sąd I instancji oznacza, że sąd nie podzielił Twojej argumentacji i stanowiska zaprezentowanego w toku postępowania przed nim i jeżeli chcesz zmienić rozstrzygnięcie pozostaje Ci tylko wniesienie apelacji.Przywołany przez Pana art. 394 1 par.. Postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania jest orzeczeniem formalnym, którego przedmiotem nieW pierwszym wypadku do zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania zastosowanie znajdzie art. 394 k.p.c.. Dokonać tego może zarówno sąd pierwszej instancji jak i sąd odwoławczy.Zgodnie z art. 370 KPC sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn .. Do postępowania .394 zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego § 2 i 3, art. 395 przedstawienie zażalenia sądowi drugiej instancji, art. 397 rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji § 1, art. 398 6 odrzucenie skargi kasacyjnej § 3, art. 398 14 oddalenie skargi kasacyjnej, art.Termin do wniesienia apelacji.. Natomiast w przypadku, gdy skargę o wznowienie postępowania odrzuci sąd drugiej instancji, jego postanowienie będzie zaskarżalne jedynie na podstawie art. 3941 § 2 k.p.c. O ile w świetle art. 394 k.p.c. wniesienie zażalenia na postanowienie kończące postępowanie w sprawie nie zostało uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek, o tyle .umorzenia postępowania wydane przez sąd I instancji jest zaskarżalne zażaleniem; jeżeli zostało ono wydane przez sąd II instancji, to może być od niego wniesiona skarga kasacyjna (o ile z uwagi na przedmiot sprawy i wartość przedmiotu sporu zaskarżenia skarga taka będzie dopuszczalna).Znaczące zmiany zostały dokonane również w treści art. 394 2 k.p.c., rozszerzono bowiem katalog postanowień, od których przysługuje zażalenie poziome rozpoznawane przez sąd drugiej instancji 1) odrzucenie apelacji; 2) odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego; 3) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 4) zwrot kosztów procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej; 5) zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 6) skazanie świadka, biegłego .Zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania W dniu 12 stycznia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Tadeusza J. dotyczącą braku możliwości wniesienia do Sądu Najwyższego zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.Art..

Skarga o wznowienie postępowania - odrzucenie.

Teza ta ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla postępowań zażaleniowych w polskiej procedurze cywilnej - twierdzi adw.. Apelacja została bowiem wniesiona po terminie, ani sąd I, ani II instancji nie widział zasadności przywrócenia terminu, a to skutkuje automatycznie odrzuceniem apelacji.. Oznacza to, że sędzia podlegała wyłączeniu z mocy ustawy od orzekania w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania - dodaje.Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał co do istoty sprawy.Sąd odrzuca skargę : 1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego; 2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia; 3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; 4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;Zaskarżone postanowienie kończące postępowanie sądowoadministracyjne w I instancji narusza prawo, w tym w szczególności przepis postępowania, tj. art. 58 § 1 pkt 6 PrPostAdm, na którym odrzucając skargę, oparł się sąd I instancji, a które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia skargi na bezczynność organu administracji i jako takie nie może się ostać w obrocie prawnym 13.Zaskarżenie orzeczenia sądu I instancji w zakresie odrzucenia apelacji w opisywanym przypadku również nie przyniosłoby większych korzyści..

Do ... tej sprawie w imieniu reprezentowanej strony skargi o wznowienie postępowania.

2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania, a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji.401 1 wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej.. § 2.Z kolei zażalenie do Sądu Najwyższego możliwe jest na postanowienie sądu drugiej instancji, które odrzuca skargę kasacyjną czy skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz na uchylenie wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, przy jednoczesnym przekazaniu danej sprawy do .. (w zależności od wyniku kontroli następuje zwrot skargi lub jej odrzucenie), a następnie po .. właściwy jest sąd instancji wyższej.. Reasumując: uznanie przez sądy wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji za niezasadne automatycznie skutkuje uznaniem postanowienia o odrzuceniu apelacji za .nieprocesowych kasacja przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie (art. 5191 § 1 k.p.c.)..

3 kodeksu postępowania cywilnego sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co do tej skargi.

Z art. 409 i 410 § 1 k.p.c wynika, że sąd bada i ocenia .Sąd właściwy: do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności oraz na podstawie przewidzianej w art. 4011 właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał co do istoty sprawy Sąd drugiej instancji, który oddalił apelację, jest sądem orzekającym ostatnio co do istoty sprawy w .Skarga o wznowienie postępowania - odrzucenie Postanowienie SN z 4.7.2008 r., I CZ 139/07 Monitor Prawniczy | 10/2009Nr 13, poz. 98), w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których nie przysługuje skarga kasacyjna, jest zgodny z art. 45 ust.. Spis treści.. Pamiętaj, że taka skarga musi zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt