Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia
USC-017-01 - podanie o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu urodzenia, USC-017-02 - podanie o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu małżeństwa, USC-017-03 - podanie o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu zgonu.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Poslce PODSTAWA PRAWNA: Podstawę prawną stanowi art. 104 prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.:Title: Microsoft Word - wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg.doc Author: LukaszBajorek Created Date: 1/27/2012 9:51:06 AMWNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DO REJESTRU STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO W AUGUSTOWIE strona 2 / 2 INFORMACJA 1. z 2019, poz. 1781) Inne informacje: 1) Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC.. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego - z klauzulą apostille (obowiązuje w państwach, które są stroną tzw. konwencji haskiej np.WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby lub z urzędu..

Zagraniczny akt urodzenia.

Zagraniczny aktu stanu cywilnego został sporządzony w .. (miasto i kraj)Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego (formularz wymaga logowania) Formularze tradycyjne: Wniosek o transkrypcję (wpisanie) aktu zgonu.doc Wniosek o transkrypcję (wpisanie) aktu małżeństwa.doc Wniosek o transkrypcję (wpisanie) aktu urodzenia.docWniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia., dnia .. (imię i nazwisko Wnioskodawcy).. (adres do korespondencji).. (nr dowodu osobistego lub paszportu) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krapkowicach Proszę o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia Wnoszęo wpisanie do rejestru stanucywilnego treścizagranicznego aktu urodzenia dotyczącego :pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wpisanie aktu zagranicznego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) do polskich ksiąg stanu cywilnego - druk do pobrania w urzędzie..

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą.

Załączniki: oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi) urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi)Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.. sporządzonego w dniu ……………………………………1.. Oświadczam, że dotychczas w żadnym polskim urzędzie stanu cywilnego nie została wpisana treść wymienionego aktu.. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób .Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć: osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba która wykaże interes prawny.. 2) Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.PODANIE O WPISANIE (UMIEJSCOWIENIE) ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA .. 738 pobrań.. Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tyko te dane które przewiduje prawo polskie.Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.Przebywający za granicą wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego mogą złożyć w polskim konsulacie..

Konsulat nie przyjmuje odpisów skróconych aktu urodzenia (typu abstract ).

(miasto i kraj)WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego Proszę o sporządzenie polskiego aktu urodzenia na podstawie zagranicznego aktu urodzenia nr …………………………………………….. Wniosek o wydanie aktu zgonu.. PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE UMIEJSCOWIONEGO AKTU NASTĘPUJĄCYMI DANYMI: .Wymagane wnioski.. 619 pobrań .Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg.docx (DOCX 14.35kB) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg.docx (DOCX 12.70kB) Wprowadzono: 22 września 2016WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego.. Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.. Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania .Wniosek o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (druki do pobrania) Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego.. Urzędowe tłumaczenie oryginału zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.sporządzenia aktu urodzenia dziecka, małżeństwa, zgonu realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym), oryginał zagranicznego aktu urodzenia dziecka, zawierający imiona i nazwiska rodziców, tłumaczenie zagranicznego aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula (w krajach UE akt urodzenia wydany na druku międzynarodowym nie wymaga tłumaczenia!.

Wymagane jest złożenie oryginału lub kopii zagranicznego aktu urodzenia, poświadczonej przez Urząd wydający akt.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt