Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 2020
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnymZałącznik nr 4 WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Opis: 1.. Jednostka organizacyjna jest obowiązana do sporządzenia poświadczenia za zgodność z oryginałem i przechowywania .świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzającego kwalifikacje podyplomowe, wydawanego po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych; 3) wzór suplementu do dyplomu.1) Załącznik nr 1 - wzór poddruku dla dyplomów ukończenia studiów wyższych, 2) Załącznik nr 2 - wzór poddruku dla świadectw ukończenia studiów podyplomowych.. Ogólne; Tok studiów wyższych; Tok studiów doktoranckich; Kształcenie ustawiczne; Pomoc materialna; Rekrutacja; Jakość kształcenia; Programy studiów; Tworzenie studiów; Opłaty; Potwierdzanie efektów uczenia; Sprawy dyscyplinarneDo dnia 31 grudnia 2020 r. absolwentom studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej będą wydawane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 37 Rektora PK z 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Krakowską.wzÓr Świadectwa ukoŃczenia studiÓw podyplomowych w języku angielskim Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 73/2019 Rektora AGH z dnia 14 listopada 2019 r.Nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r..

247.25 KB.Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz ich odpisów w języku angielskim określone są odpowiednio w załączniku nr 4, nr 5, nr 6 oraz 6a do regulaminu.. pokaż Metryczka pliku.. 120 g/m2; 3) poddruk − stanowi zmultiplikowana pełna nazwa i siedziba uczelni: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy .Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sporządza się wg wzoru, o którym mowa w § 1 ust..

1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.„6)Załącznik nr 5a - wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA.

(Dział Organizacyjny - 2018) Zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania Na podstawie art. 66 ust.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym.Nowy rok akademicki rozpoczynamy wprowadzeniem indywidualnego, zadedykowanego tylko i wyłącznie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych!. Papier Fabriano Palatino - o gramaturze 190 g/m2, pokryty giloszem do marginesu o szerokości 6 mm..

Sporządzając świadectwo ukończenia studiów podyplomowych należy: 1) stosować czcionkę Times New Roman CE,Akty prawne wewnętrzne .

Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - obowiązuje od 1 października 2019 r. Zarządzenie Nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z .. Formularze do pobrania: Formularz zgłoszeniowy; Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim; Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach podyplomowych; Zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych1) w zakresie niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279),Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych..

Małgorzata Olszewska.Załącznik nr 5 Szczegółowe zasady realizacji programu studiów podyplomowych; Załącznik nr 6 Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych .

1) Opis ogólny: • format świadectwa A4; • papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m2; • papier pozbawiony wybielaczy optycznych; • dwutonowy bieżący znak wodny według wzoru przedstawionego przez Polską Wytwórnię .Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz ich odpisów w języku angielskim określone są odpowiednio w załączniku nr 4, nr 5, nr 6 oraz 6a do regulaminu.zarządzenie Rektora PK nr 136 z 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę KrakowskąZałącznik nr 4 do UCHWAŁY NR 02/01/2020 - Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie z inną instytucją, w przypadku gdy SGSP jest instytucją wiodącą wraz z opisem.. Podanie o przesłanie świadectwa ukończenia szkolenia KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE Zarządzanie Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskimz dnia 22 stycznia 2020 r. Specyfikacja świadectwa ukończenia studiów podyplomowych/kursu 1) format A4, druk dwustronny; 2) papier o gramaturze min.. "; §1 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4.Zatwierdza się specyfikację techniczną poddruku, o którym mowa w ust.1 pkt.1, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.. 2 odpowiednio dla oryginału, odpisu i odpisu przeznaczonego do akt.. Opłatę za wydanie świadectwa, w wysokości 30 zł, należy wpłacić na konto: Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk SądowychwzÓr Świadectwa ukoŃczenia studiÓw podyplomowych Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r.. 2 oraz art. 167 ust.. Podmiot udostępniający.. Data modyfikacji : 29.01.2020 11:10.. Opublikował w BIP.. Wytworzył.. Gilosz według wzoru stanowi siatka w kolorze podanym według3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt