Skrócony okres wypowiedzenia likwidacja stanowiska pracy
W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy przyjął, że upływ kilkunastu miesięcy po między likwidacją stanowiska pracy, a wypowiedzeniem umowy o pracę powoduje, że wypowiedzenie jest niezgodne z prawem.Zgodnie z art. 10 ust.. wyrok SN z 13.12.2005 r., II PK 103/05, niepubl.. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu .Decyzja o skróceniu okresu wypowiedzenia jest natomiast podejmowana jednostronnie przez pracodawcę i można ją zastosować tylko w przypadku likwidacji bądź upadłości zakładu pracy albo w przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy z innych przyczyn niedotyczących pracownika.Pojawienie się epidemii koronawirusa nie zmienia również sytuacji związanej z okresem wypowiedzenia umowy.. Warunkiem koniecznym jest też niezgłoszenie sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od .W takiej sytuacji likwidacja stanowiska pracy określana jest jako wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracownika, które regulują przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.. Za pozostałe dwa miesiące pracownik ma prawo do odszkodowania.Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 361 § 1 Kodeksu pracy; dalej: k.p.).Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 36 1 § 1 Kodeksu pracy)..

• inna przyczyna niedotycząca pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).

Do tego jeszcze likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę może powodować konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej, aż do trzykrotności jego wynagrodzenia (pisaliśmy więcej tutaj: kiedy pracownikowi należy się odprawa).. Pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony, jeśli umowa zostaje rozwiązana z powodu ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy.Upadłość lub likwidacja firmy oznacza koniec działalności podmiotu zatrudniającego pracowników, czyli pracodawcy.. Przepisy zawarte w wyżej wymienionej ustawie mają zastosowanie nie tylko w przypadku zwolnień grupowych, ale także w przypadku zwolnień indywidualnych.Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, to wtedy zasady likwidacji stanowisk i wypowiedzeń określane są przez Kodeks Pracy.. Chciałbym jednostronną decyzją skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia do 1-miesiąca, jednak nie z powodu ogłoszenia upadłości ani likwidacji tylko z innych przyczyn .Okres wypowiedzenia może zostać skrócony na podstawie decyzji pracodawcy (w określonych okolicznościach) lub na mocy porozumienia stron zawartego z pracownikiem..

Rozwiązanie stosunku pracy musi być zgodne z Kodeksem pracy.

Za pozostała część pracodawca musi wypłacić odszkodowanie.. W sytuacji gdy pracodawca .Pytanie: W związku z likwidacją stanowiska pracy (działu sklepu) pracownica otrzymała w marcu 2011 r. wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.Dnia 8 lipca 2011 r. pracownica zadzwoniła do pracodawcy z informacją, że jest w ciąży i że zgodnie z art. 177 § 1 oraz z art. 45 § 1 kp pracodawca nie .. W takich przypadkach nie obowiązuje wyżej wymieniona Ustawa.. ).Ponieważ umowa o pracę, której okres wypowiedzenia został skrócony, rozwiązuje się z upływem owego skróconego terminu, pracownik jest poszkodowany w zakresie wynagrodzenia.Pytanie: Prowadzę aptekę w formie spółki jawnej i zatrudniam dwóch pracowników..

Nie oznacza to jednak automatycznego rozwiązania stosunków pracy podmiotów zatrudnianych, ani braku konieczności rozliczenia się z nimi.

Jeżeli pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie Jeżeli okres zatrudnienia to co najmniej 6 miesięcy, wtedy okres wypowiedzenia to miesiącPracodawca może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu: • ogłoszenia upadłości, • ogłoszenia likwidacji, • innych przyczyn niedotyczących pracowników, np. likwidacja stanowiska pracy (art. 36 1 k.p.).Pytanie: Zatrudniam 15 osób, zamierzam zwolnić pracownika (który pracuje u mnie 10lat) z powodu likwidacji stanowiska.. Może się też okazać, że likwidacja stanowiska pracy nie będzie przyczyną wypowiedzenia .Zgodnie z tym przepisem jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca..

Czy pracodawca może zastosować skrócony okres wypowiedzenia, z powodu likwidacji jej stanowiska, spowodowane jest to złą kondycją finansową firmy?To nie jest prosta sprawa.

Wynika z nich wiele praw i obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień .Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska bez wskazania tego stanowiska w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości zasadniczo uniemożliwia stwierdzenie prawdziwości przyczyny wypowiedzenia w toku postępowania dowodowego (zob.. Stroną inicjującą zawarcie porozumienia może być albo pracownik, albo pracodawca, bez względu na to, kto dokonał wypowiedzenia.Okres wypowiedzenia można skrócić do 1 miesiaca w przypadku gdy wynosi on 3 miesiące.. Może się Pan dogadać z szefem i rozwiązać umowę za porozumieniem, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy- likwidacja stanowiska.Termin do wniesienia odwołania do sądu od rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy podlega przywróceniu, gdy pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dowiedział się, że w rzeczywistości nie doszło do likwidacji jego stanowiska pracy, a na jego miejsce została .Po pierwsze, strony mogą uzgodnić skrócenie okresu wypowiedzenia.. 2 ustawy, jeśli zostały spełnione przesłanki, pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.. (35) Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.W przypadku chęci skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, należy wziąć pod uwagę art. 36 (1) Kodeksu pracy.. Z powodu trudnej sytuacji finansowej zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt