Charakter wtórny decyzji o zmianie imienia i nazwiska
Sąd uznał jednak zaskarżone decyzje za prawidłowe i .Temat: Zmiana imienia USTAWA O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U.. Jej skutkiem jest możliwość, ale i obowiązek stosowania imienia i nazwiska w nowym brzmieniu, zwłaszcza przed organami władzy czy np. w dowodzie osobistym.Kiedy można zmienić imię lub nazwisko.. Nie oznacza jednak, że w razie odmowy nie można nic ze sprawą zrobić.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił ją.. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: a) imienia ośmieszającego, b) na imię używane, c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).Jak wynika z treści art. 12 ust.. zm.) 3.Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska (.. )Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce.Stwierdził, że o zmianie imienia i nazwiska powinny decydować nie tylko ważne obiektywnie powody, lecz zwłaszcza wola wnioskodawcy..

Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

Sąd podkreślił, że decyzja była wysłana właśnie do skarżącej, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska - na adres podany we wniosku.We would like to show you a description here but the site won't allow us.Zmiana imienia i nazwiska - zapisanie w akcie urodzenia lub metryce chrztu zamiast dotychczas używanego imienia lub nazwiska bądź obu z nich - nowego imienia lub nazwiska, wybranego przez zainteresowanego i dopuszczalnego przez prawo.. Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka , a także można zmienić imię lub nazwisko na: imię lub nazwisko używane.. Regulacje systematyzujące procedurę zmiany imienia i nazwiska odnaleźć .W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.. Warto przy tym pamiętać, że odwołania teoretycznie nie trzeba uzasadniać.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. z 2020 r. poz. 707) - ustawa z dnia 14.06.1960 r.Zmiana imienia i nazwiska Opis ogólny Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska.. z 2013 r., poz. 267 z późn.. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U..

o zmianie imienia i nazwiska ( Dz.U.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;Imię i nazwisko to dobro osobiste człowieka, które ze względu na swój charakter, podlega ochronie prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.. Jeśli ta osobista, identyfikująca nazwa nie odpowiada osobie będącej jej właścicielem, możliwe jest dokonanie zmiany.. Nr 98 poz. 1071 z późn.. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. PODSTAWA PRAWANA: 1. imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione.. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Podatniczka wniosła skargę do sądu.. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.. Jeśli zaś nie ma takiego miejsca, to właściwego za względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.Zgodnie z treścią art.4 ust.1 wymienionej ustawy zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka 2. na imię lub nazwisko używane 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada W orzecznictwie sądów .Kluczowe było też to, że organy podatkowe nie zostały powiadomione o zmianie personaliów skarżącej..

Podstawa prawna: -ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.

Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.Ponieważ ustawa o zmianie imienia i nazwiska podaje tylko przykładowe przesłanki dokonania zmiany to każdorazowo zgoda albo odmowa zgody na dokonanie zmiany zależy od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.z zawarciem małżeństwa, przysposobieniem dziecka czy zmianą nazwiska w trybie administracyjnym) sprawia, że rejestracja zmienionego nazwiska zawsze ma charakter wtórny.. Ustawa z dnia 17 października 2008r.. zm. ) oraz upoważnienia.. P O S T A N A W I A M.. Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosek do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Na podstawie art. 155, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r..

Od takiej decyzji można się odwołać, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do wojewody.

Zmienić decyzję numer .. z dnia .. wystawionej dla Pani .. w części dotyczącej nazwiska córki w ten sposób, że .Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej: - 37,00 zł.. nr220, poz. 1414 z późn.. 1, decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na proponowaną przez wnioskodawcę zmianę wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci .Zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska można dokonać z ważnych powodów, w szczególności gdy: noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka; używa się innego imienia lub nazwiska, noszone imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione,kierownik urzędustanu cywilnego, który wydałdecyzjęo zmianie imienia i nazwiska - nazwiskoi imię/imiona,nazwiskorodowe organ gminy właściwydo zameldowania na pobyt stałyi czasowy obywatela polskiego -adres i data zameldowania na pobyt stały,kraj miejsca zamieszkania, kraj poprzedniegoUstawa definiuje pojęcia: „zmiana imienia" i „zmiana nazwiska", określając, jakiego rodzaju nazwiska podlegają zmianie poprzez wskazanie, że zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.. Zmiana odbywa się wyłącznie na wniosek własny osoby..Komentarze

Brak komentarzy.