Odmowa zmiany decyzji w trybie art. 155 kpa
Autor wykazuje wręcz iż istotą postępowania z art. 155 kpa jest uwzględnienie następczej zmiany okolicznosci faktycznych, które były .o zatwierdzenie zmiany taryfy został potraktowany jako wniosek o zmianę decyzji administracyjnej (zatwierdzajcej taryfę) w trybie art. 155 Kodeksu ą postępowania administracyjnego.. (wyrok NSA o sygn.Nie można również wykorzystując tryb wynikający z art. 132 KPA dokonywać uzupełnienia decyzji lub prostować zawarte w niej pomyłki bez dokonania uchylenia lub zmiany decyzji (postanowienie NSA z dnia 15 maja 1992 r., SA/Wr 370/92, ONSA 1992/3-4/88).Decyzje związane przy wydawaniu, których przepisy prawa nie pozwalają organom na swobodne uznanie nie mogą być uchylane lub zmieniane w trybie art. 154 kpa i art. 155 kpa - stwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu, na które zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.Skoro decyzja wydana w trybie dekretu [.]. - odmawiająca przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [.]. nie może być zmieniona w trybie art. 155 kpa, gdyż strona na jej mocy nie nabyła prawa, dlatego zbędne było rozważanie przez organy pozostałych przesłanek zmiany decyzji, które muszą zostać, co wynika z redakcji przepisu art. 155 kpa, kumulatywnie spełnione.Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 KPA) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 KPA).W sprawach, o których mowa w art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa i art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się..

Nadto Kolegium podkreśliło, iż w trybie art. 155 k.p.a.

§ 2.Wtedy, jeśli jest to tryb odwoławczy, przekazuje sprawę do KW PSP, a w przypadku trybu z art. 155 kpa - wydaje decyzję, w której odmawia zmiany własnej decyzji.. Nie sposób zakładać, że interes społeczny i słuszny interes strony nie przemawia za uchyleniem lub zmianą decyzji ostatecznej, która jest prawnie wadliwa, jeżeli wadliwość ta nie stanowi uzasadnionej podstawy do stwierdzenia jej .W artykule poddano krytycznej analizie, formułowany na kanwie wskazanego przepisu, wymóg istnienia toższamości stanu faktycznego i prawnego sprawy jako warunku zmiany decyzji we wskazanym trybie..

shiŽy - co do zasady - zmianie decyzji niewadliwych.

mogą być zmieniane lub uchylane wyłącznie decyzje niewadliwe.§ 1a.. Dlatego też, możliwość uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego uzależniona jest od zgody strony oraz uznania przez organ rozstrzygający sprawę w tym trybie, że za uchyleniem lub zmiana decyzji ostatecznej przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.Zgodę na wzruszenie decyzji, o której mowa w art. 155 k.p.a., powinny wyrazić wszystkie osoby (podmioty) mające przymiot strony w postępowaniu, w którym wydano decyzję podlegającą weryfikacji.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.. W przedmiotowej sprawie organ uznał, że wniosek o zmianę decyzji w istocie stanowi zmianę przedmiotu wniosku o ustalenie warunków zabudowy i dlatego nie mógł być uwzględniony .- Kodeks postępowania administracyjnego § 1. akt III SK 23/04 1 kwietnia 2004 r. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznejo zmianę rv trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr B 2244lAl20l5 z dnia 7.10.2015 r. zezwalającej na posiadanie broni palnej dc celów sportowych, w zakresie liczby posiadanych egzemplarzy broni ODMAWIAM ZMIANY w TRYBIE ART. 155 KODEKSU POSTĘPOWANIAoxe ]pldqlh wdnlhm ghf\]ml l su]hpdzld ]d w\p lqwhuhv vsráhf]q\ oxe váxv]q\ lqwhuhv vwurq\ su]hslv duw vwrvxmh vl rgsrzlhgqlr =d]qdf]\ü qdoh *\ *h ]jrgqlh ] duw i xvw xvwdz\ gr ]pldq\ ghf\]ml r ]h]zrohqlx qd uhdol]dfm lqzhvw\fml gurjrzhm vwrvxmh vl rgsrzlhgqlr su]hslv duw n s d ] ]dvwu]h *hqlhp *h ]jrgZmiana decyzji w trybie art. 155 kpa nie może wykraczać poza granice sprawy administracyjnej, rozstrzygniętej decyzją, będącą przedmiotem zmiany..

i powoduje obowiązek odmowy uchylenia tej decyzji.

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art .Dopuszczalność zmiany lub uchylenia decyzji zatwierdzającej taryfę dla energii elektrycznej na podstawie art. 155 Kpa (288 KB) Sygn.. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1.Natomiast gdy wadliwości rozstrzygnięcia nie uzasadniają ani stwierdzenie nieważności decyzji , ani wznowienia postępowania, ocena tych wadliwości może być przedmiotem postępowania o uchylenie lub zmianę decyzji w trybie art. 154 lub 155 K.p.a.. Przepis ten stanowi, że „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabya prawo, moł że by w kać dym czasie za zgodż ąWobec powyższego, jak słusznie stwierdził Burmistrz, brak zgody strony uniemożliwia zmianę decyzji w trybie art. 155 k.p.a.. II OSK 828/14, LEX nr 2108810).W takiej sytuacji organ I instancji może na podstawie art. 155 kpa wydać decyzję o zmianie decyzji lub też odmówić jej zmiany (również w formie decyzji, na którą przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji)..

Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.Art.. Wzór odmowy zmiany decyzji jest taki sam, jak dotyczący jej zmiany.Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.. Taka zgoda nie może być dorozumiana ani domniemana (wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., sygn.. Na jego podstawie, decyzja ostateczna na mocy której strona nabyh prawo, možeW tej sytuacji może ona wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa, co inicjuje nowe postępowanie administracyjne, kończące się wydaniem zupełnie nowej decyzji, zmieniającej lub odmawiającej zmiany.Powyższy tryb sprostowania decyzji w drodze postanowienia, należy odróżnić od zmiany decyzji w rozumieniu art. 155 k.p.a., który to przepis umożliwia na żądanie wszystkich stron postępowania merytoryczną zmianę decyzji, natomiast rozstrzygnięcie zapada również w formie decyzji, a nie jak w przypadku sprostowania - w formie postanowienia.. KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli .Rozpoznając zatem sprawę z wniosku strony w trybie art. 155 k.p.a.. § 2.Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 listopada 2010 r., I OSK 164/10, LEX nr 745112, tryb zmiany decyzji administracyjnej zawarty w art. 155 k.p.a.. akt III SK 30/04 7 kwietnia 2004 r. Kara pieniężna za stosowanie taryfy bez jej przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia (105 KB) Sygn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt