Wzór podania o przedłużenie sesji
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ.. Wzór strony tytułowej.Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej .. Wniosek o udzielenie zgody na egzamin komisyjny.W wypadku kiedy student nie zdąży zaliczyć wszystkich niezbędnych egzaminów i zaliczeń, a liczba punktów ECTS jest niewystarczająca do skorzystania z warunkowego przepuszczenia na kolejny semestr, możliwe iż niezbędne będzie złożenie podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.. Podanie o urlop krótkoterminowy Podanie o wznowienie studiów Wniosek o dokonanie zmiany .Podanie o wznowienie studiów .. Prośba o dopuszczenie do egzaminu inżynierskiego.. WZOR PODANIAPODANIE o przedłużenie sesji: 41 KB: PODANIE o przepisanie oceny: 17.83 KB: PODANIE o urlop dziekański: 35 KB: POROZUMIENIE MOST: 161 KB: PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej: 31.5 KB: Przesunięcie punktów ECTS: 13.91 KB: UPOWAŻNIENIE do odbioru dyplomu: 11.49 KB: Wniosek - dług punktowy: 28.09 KB: WNIOSEK .podanie o przeniesienie praktyki (163.00 kb) podanie o przedŁuŻenie terminu zŁoŻenia pracy dyplomowej (162.00 kb) podanie o przedŁuŻenie sesji (162.50 kb) podanie o powtarzanie semestru (138.50 kb) podanie o indywidualnĄ organizacjĘ studiÓw (138.50 kb) oŚwiadczenie o rezygnacji z kontynuowania studiÓw (161.50 kb)Wzory podań: Ogólne podanie do Dziekana, Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej, podanie o wpis warunkowy na semestr i inne..

Podanie o przedłużenie sesji.

4- Karta tematu pracy dyplomowej (196.96 KB) Zał.. 2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie .. Pozostałe podania: .. Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej 2020.doc: Download : 006.. Podanie to musi zostać skierowane do Dziekana ds.Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik).. Podanie o przedluženie sesji egzaminacyjnej Drogi Studencie, skhdniki p«lania etap studiðw, uzasadnienie poniŽej zamieszczony zostak wzór podania o przedkuŽenie sesji egzaminacyjnej, skopQ1j jego trest a nast<pnie sko"wany tekst wklej jako uzasadnienie uzupehliajac wykropkowane miejsca.. Decyzja ProdziekanaWybór rodzaju podania Typ p«lania 1.. Powód wraz z uzasadnieniem: Proponowany okres przedłużenia: Poprzedni okres przedłużenia: /podpis studenta/ Opinia Promotora (dotyczy studentów 6 sem./ I° i 4 sem./ II°, którzy nie zaliczyli seminarium dyplomowego): *) niepotrzebne skreślić.. 3- Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (26.50 KB) Zał.. r. W wyżej wymienionym okresie zatrudnienia realizowałem swoje obowiązki w sposób rzetelny, sumienny i prawidłowy.Przedłużenie sesji poprawkowej (regulamin z 14.05.2012) ..

+48 523 30 14Podanie o przedłużanie sesji.

Podanie o uznanie zamienników za przedmioty niezaliczone na wymianie zagranicznej oraz dopisanie do przedmiotów będących zamiennikami - DRUK 6.wzór podania o zmianę grupy.doc [ ] 23 kB: wzór podania o przyznanie III terminu.doc [ ] 23 kB: wzór podania o przedłużenie terminu zaliczenia, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru lub roku.doc [ ] 42 kB: wzór podania o zaliczenie przedmiotu z innej Uczelni.doc [ ] 32 kB: wzór podania o zgodę na egzamin komisyjny.doc [ ] 25 kBPodanie o powtarzanie ostatniego semestru .. Podanie o studiowanie dodatkowych .wzór podania o zmianę grupy.doc [ ] 23 kB: wzór podania o przyznanie III terminu.doc [ ] 23 kB: wzór podania o przedłużenie terminu zaliczenia, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru lub roku.doc [ ] 42 kB: wzór podania o zaliczenie przedmiotu z innej Uczelni.doc [ ] 32 kB: wzór podania o zgodę na egzamin komisyjny.doc [ ] 25 kBnie zdąże ze wszystkimi wpisami, chce przedłużyć sesje, a brakiem wpisów uzasadnić tego nie moge :o jak uzasadnić żeby pozytywnie rozpatrzyli?. Podanie o poprawienie pracy / powtarzanie seminarium .. Podanie o urlop długoterminowy .. Pamiętaj, że każde podanie (wliczając w to podanie o przedłużenie umowy o pracę, a także podanie o rozwiązanie umowy o pracę) to oficjalny dokument.4..

Wzór podania o IPS .

Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarnePodanie - przedłużenie sesji dla studentów ostatniego semestru studiów Podanie - wniosek o reaktywację w prawach studenta po skreśleniu z listy studentów Wniosek o zmianę danych osobowychZał.. Uwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.. wydania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcymPODANIE O PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ.. Podanie o przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej Podanie o przeniesienie Podanie o przesuniecie terminu egzaminu Podanie o przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej .. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie umowy na czas nieokreślony, zawartej w dniu …………………………….. r. na stanowisku …………………………….. (COS) do końca sesji poprawkowej.. Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie[zimowej/letniej] sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 201…/201… do dnia [tu należy wpisać termin, do kiedy zdążysz uzyskać wszystkie zaliczenia lub zdać egzaminy] Prośbę swą motywuje tym, iż [tu należy wpisać powód prośby].. :oPrzy składaniu podań do dziekana lub prodziekanów Wydziału Filologicznego można posłużyć się poniższymi wzorami..

Wzór podania o IPS.

Jak napisać wzór podania o przedłużenie umowy o pracę w .doc?. Podanie o zmianę tematu+kierującego pracą .Przed złożeniem podania - ważne informacje.. przedłużenia sesji w celu ukończenia pracy dyplomowej Wzór 15 - podanie dot.. 1- Podanie o przedłużenie sesji (163.50 KB) Zał.. [email protected] Podanie o zmianę tematu.. Rezygnacja ze studiów.. Wita Stwosza 51 tel.. wydania odpisu dyplomu; Wzór 16b - wniosek dot.. Podanie o umorzenie procedury skreślenia z listy studentów.. 2- Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy (163.50 KB) Zał.. Wzór wniosku o wydanie odpisu w języku obcym.. 5- Potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów (47.50 KB) WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ .Wzór 13 - podanie dot.. Gotowe podania (do dziekana) - KellerWeb Strony internetowe, pozycjonowanie, emarketing.Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej doc: pdf: Przedłużenie terminu składania dokumentów do obrony: doc: pdf: Przedłużenie terminu zaliczenia praktyki studenckiej: doc: pdf: Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia warunków dodatkowych: doc: pdf: Podanie z decyzją o skreślenie z listy studentów: doc: pdf: Podanie z .Wzory podań [responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"] .. Jak złożyć podanie.. Adres: 80-308 Gdańsk.. Podanie o przeniesienie na inny kierunek studiów.. Informator;Pod tym linkiem znajdziesz wzór podania o przedłużenie umowy o pracę w .doc.. wznowienia studiów; Wzór 16a - wniosek dot.. Podanie o wyznaczenie ostatecznego terminu egzaminu dyplomowego.. przesunięcia sesji egzaminacyjnej; Wzór 14 - podanie dot.. Pobierz.. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.. Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej 2020.doc: Download : 007.. Podanie o wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.. Podanie o dodatkową praktykę.. Podanie o ponowne powtarzanie przedmiotu.. Nie ma obowiązku składania podań w formie tradycyjnej.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.. Podanie o przeniesienie na inny kierunek - inną specjalność.. Podanie o przedłużenie sesji - NOWY DRUK (możliwość przesłania podania przez WD w dniach 22.09-09.10.2020 r.) 5.. Podanie o powtarzanie semestru.. Podanie o duplikat legitymacji.. podanie obcokrajowcy.. Należy pamiętać, że zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub .Podanie o przedłużenie sesji.. O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej mogą się strać studenci na ostatnim semestrze studiów.Title: Podanie o przesunięcie terminu egzaminu Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: WNPS Created Date: 9/16/2008 6:33:00 PM Other titlesPodanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Oświadczenie: praca dyplomowa Strona tytułowa pracy dyplomowej; Dodatkowe informacje do suplementu; Prośba o udostępnienie danych do realizacji pracy dyplomowej Wniosek o zwolnienie z całości lub części opłaty za świadczone usługi edukacyjne; Podanie o dodatkowy termin ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt