Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego jak wypełnić
Adnotacja do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o .Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie tylko jednego z powyższych tytułów.Wymienione osoby mają prawo do dodatku mieszkaniowego, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% .. Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego.Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administratora budynku.. Sprawy Społeczne.. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu - zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek.. O Ś W I A D C Z A M: - posiadam / nie posiadam** tytułu prawnego do żadnego innego lokalu mieszkalnego niż ten, na który pobieram dodatek mieszkaniowy (również w innej miejscowości).Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną pdf doc Zobacz Failed to fetch Error: URL to the PDF file must be on exactly the same domain as the current web page.dla Wnioskodawcy ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy 10.. Wnioskodawca.. (imię i nazwisko, data urodzenia) 2.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij.. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy..

zm.) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne druki/wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, u właściwego sobie zarządcy budynku, który wypełni i potwierdzi takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku) - do pobrania u zarządców, w Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub - do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach (wraz z niezbędnymi dokumentami) należy złożyć osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta w Dęblinie ul. Rynek 12 pok.. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a) najem b)podnajemInformujemy, że w przypadku składania wniosków o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną, wniosek oraz deklaracja muszą być podpisane elektronicznie przez wnioskodawcę..

pobierz PDF.WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.

Zarządca (bądź właściciel) winien właściwie wypełnić i potwierdzić wniosek oraz załącznik, w szczególności takie dane, jak:Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. Musi on potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym składany jest wniosek.karnego (t.j.. 2-5, 7-9 oraz 12.W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia: osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie, wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, które wypisane są poniżej.. 1c i 1d zostały dodane do ustawy o dodatkach .Jak wypełnić wniosek Formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o wysokości dochodów jest ustalony urzędowo - można go otrzymać we właściwym miejscowo urzędzie miasta lub gminy (zwykle w wydzialeJeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz..

Wypełniony wniosek składa Wnioskodawca (lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę) 11.

1d ustawy o dodatkach mieszkaniowych.. Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów:-dowód osobisty,-wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z potwierdzonymi przez zarządcę budynkuwypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - w przypadku mieszkań zarządca lub inna osoba, która otrzymuje od Ciebie czynsz, powinna potwierdzić wniosek, w przypadku domów jednorodzinnych nie ma takiej potrzeby;Dodatek mieszkaniowy przyznaje się, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej.. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia, deklaracja o dochodach - powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,W deklaracji dochodów wpisujemy zawsze sumę dochodów za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.. Dane mieszkania Wpisz, ile metrów kwadratowych ma lokal.Ważne jest, aby wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierał informacje, o których mowa w art. 7 ust.. Oświadczenie o dochodach.. Przepisy art. 7 ust.. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości dochodów..

Rodzaj mieszkania Zaznacz, na jakiej podstawie zajmujesz ten lokal (nie ma to jednak wpływu na prawo do dodatku).

Deklaracja o wysokości dochodów.. Zaświadczenie o dochodach.. Deklaracja dot.. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.. Oświadczenie właściciela.. 1c ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zaś wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - informacje wskazane w art. 7 ust.. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.. Musi ona potwierdzić dane: adres, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na.Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem do wniosku należy udać się do zarządcy (bądź właściciela) budynku.. Ponadto wniosek o dodatek mieszkaniowy, składany drogą elektroniczną, musi być potwierdzony przez zarządcę elektronicznie w pkt.. Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego (DOC, 41 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-18.O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza: 175 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw jednoosobowych (czyli osób mieszkających samotnie),Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; Deklaracja o wysokości dochodów; Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach; Oświadczenie o źródle utrzymania; Karta zarządcy - specyfikacja do wniosku; Zawiadomienie o powstaniu zadłużenia; Zawiadomienie o spłacie zadłużenia .. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym - takie potwierdzenie nie jest potrzebne,WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.Wnioskodawca.. (imię i nazwisko, data urodzenia) 2.Adres zamieszkania 3.Nazwa i siedziba zarządcy domu 4.. Nr 156, poz. 1817 z późn.. 109 (I piętro) Postępowanie może być zakończone, - decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowegoDodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.. Najważniejsze elementy wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: Dane osoby składającej wniosek Podaj swoje imię, nazwisko, dokładny adres.. W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, które przypadają na tę część lokalu lub domu.Z wnioskiem idź do administracji domu.. TAGI: świadczenie, mieszkańcy..Komentarze

Brak komentarzy.