Oświadczenie - pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego wychowania nauczania i opieki
imię i nazwisko kandydata.. Miejsce pracy/nauki matki/opiekunki prawnej Miejsce pracy/nauki ojca/opiekuna prawnego 3.. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. (Kryterium dotyczy przedszkola) TAK NIE Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.. Dzieckiem zgłaszanym na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki to jest od godziny ………… do godziny …………………* 4.Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki(Kryterium dotyczy przedszkola) TAK NIE Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.2.. Poniżej dalsza część artykułudziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, e) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,Dodał, że skoro czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może być krótszy niż pięć godzin, to rada gminy może tylko ustalić czas dłuższy i jest to jedyne jej uprawnienie .dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów; 4) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty; 5) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty;10..

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą.. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania -16.Prawo oświatowe.. • Zarządzenia nr 14/08/2018 Dyrektora Przedszkola nr 4 we Wrocławiu, z dnia 29.08.2018 r. w sprawieDziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 4 Oświadczam, że Moje dziecko spełnia następujące kryterium : Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji 5 Oświadczam, że Moje dziecko spełnia następujące kryterium:Każdemu dziecku uczęszczającemu do publicznego przedszkola przysługuje określony przez organ prowadzący bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.. 5 Oświadczam, że moje dziecko jest dzieckiem wskazanym przez rejonowego pracownika socjalnego - zagrożonym umieszczeniem w zastępczych formach opieki.Oświadczenie dotyczy kandydata .. kandydat jest zgłoszony na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; .. zagrożony umieszczeniem w zastępczej formie opieki; 6. kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki pierwszego wyboru.3) deklaruję pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki * 4) jest dzieckiem uczęszczającym do żłobka w roku rekrutacji, * 5) jest dzieckiem wskazanym przez rejonowego pracownika socjalnego - zagrożonym umieszczeniem w zastępczych formach opieki, *Miejsce pracy/nauki matki/opiekunki prawnej Miejsce pracy/nauki ojca/opiekuna prawnego 3. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki..

A zatem organ prowadzący może ustalić czas bezpłatnych zajęć dla dzieci dłuższy niż 5 godzin dziennie.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao.pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.. Rodzice indywidualnie decydują o długości pobytu dziecka w przedszkolu.dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, e) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,Trwa ładowanie..

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: jest dzieckiem zgłoszonym na pobyt dłuższy niż godziny.

Do poprawnego działania systemu JavaScript musi byc odblokowany w przeglądarce!Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów; Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty; Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty;dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej otrzymuje 3 pkt, dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki otrzymuje 3 pkt.. 4 Oświadczam, że moje dziecko jest dzieckiem uczęszczającym do żłobka w roku rekrutacji.. Tak Nie 13.dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 8 punktów, dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 4 punkty, dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 punkty,Załącznik nr 5 .….,..

Dzieckiem zgłaszanym na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki to jest od godziny ………… do godziny …………………* 4.bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt