Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/21
Nie zostawiamy pól „wykreskowanych".. 4, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia.. Aby chronić dane osobiste składamy deklaracje u dyrektora przedszkola, bądź u nauczycieli w zamkniętych kopertach.. deklaracja dostępności .Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .• wszystkie dane zawarte w deklaracji s ą prawdziwe, • niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, • wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.. Placówka kontynuacji17.03.2020 - wypowiedzenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/21 30.01.2020 - ZARZĄDZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO Rekrutacja 2020/21 - LISTY KANDYDATÓWZłożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020" w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji: art.153 ust..

2020/21 * ( niepotrzebne skreślić) Data Podpisy rodziców ...

POUCZENIE Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1.. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996Informacje - pobierz Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2020 (postępowanie rekrutacyjne) - pobierz Dokumenty: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020-21 - pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2020-21 - pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZERÓWKI 2020-2021 - pobierz POTWIERDZENIE WOLI 2020-21 - pobierzDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017* .. szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego.1.. w roku szk.. Deklaruję czas pobytu dziecka (podane godziny zobowiązują rodzica do ich przestrzegania)DEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŻORY Niniejszym potwierdzam rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.Data przyjęcia deklaracji: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 24 w Tarnowie w roku szkolnym 2020/21 1..

Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 27 stycznia do 4 lutego 2020 r. ----- 2.

(imię i nazwisko dziecka) w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Brzesku.. UWAGA: TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI od 21 lutego do 1 marca 2019 rokuo kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie .. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania .. osobowych zawartych w deklaracji do celów związanych z przeprowadzeniem naboru doDeklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego Szanowni Rodzice, J eżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.Składając Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić wszystkie pola deklaracji.. Bilanse jednostki.. Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnegoskładają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego..

Deklaracje można pobrać także w grupie do której uczęszcza dziecko.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Przejdź do treści.. Administratorem danych jest .publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust.. zm.)i poz. 2248) rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkoleDEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych potwierdzeniu woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).. W związku z tym deklaruję, że córka/syn będzie przebywał(a) w przedszkoluprzyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.i poz. 2248) rodzice dzieci przyjętych dodanego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkoleNiepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego..

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adresDeklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Przetargi.. Deklaracja Dostępności.. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne .w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu/szkole2.. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2.. Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŻORY Niniejszym potwierdzam wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę wDeklaracja korzystania z dożywiania(obiadu) - usług cateringowych .. wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZSP NR 13 W GLIWICACH.. Dane osobowe zawarte w deklaracji przetwarzane będą zgodnie z art.153 ust.. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.. Dane rodziców/opiekunów dziecka: Imię i nazwisko matki/opiekunkiw roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 25 „Słoneczny Zakątek" w Bytomiu.. Strona główna; Mapa Biuletynu; .. O Nas..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt