Formularz o zmianie imienia i nazwiska
Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.. Data dodania: 28 lutego 2017.. Podstawa prawna.. Załączniki: "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,Adres po zmianie Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr mieszkania W PRZYPADKU ZMIANY NAZWISKA PROSIMY UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE POLE: Nazwisko po zmianie W PRZYPADKU ZMIANY UPOSAŻONYCH PROSIMY UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE POLA: Uposażeni po zmianie Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Procent świadczenia Główny (łącznie 100% Świadczenia)1 Olga Rudowska, Patrycja Kaczor ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA Materiały: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia r. ( Dz.U.. 2020 poz.707 ze zm.) Wymagane dokumenty.. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: a) imienia ośmieszającego, b) na imię używane,opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł; Płatności można dokonać: gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego; przelewem na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocławwniosek o zmianę nazwiska, dowód opłaty skarbowej (można ją dokonać w kasie urzędu lub zrobić przelew na odpowiedni numer konta), odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie, jeśli dokumenty składane są w konsulacie,"Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14)..

o zmianie imienia i nazwiska (t. jedn.

Zmiana nazwiska a aktualizacja danych w trakcie rokuZmiana imienia i nazwiska.. Formularz opracowany przez Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. med.. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.Wniosek o zmianę nazwiska.. Wymagane dokumenty.. PDF (73.34 KB) Liczba pobrań:723.Wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest dokumentem, który wnioskodawca może złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniej jednostki.. Pobierz wzór.. Nr 59 z 1963 poz. 328 z późn.zm.). Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Formularz wniosku: USC 14.. Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać następujące dane: • imię, nazwisko, adres zameldowania, numer .Wniosek o zmianę nazwiska bądź wniosek o zmianę imienia zawierać powinien: dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktuOrgan właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska..

o zmianie imion i nazwisk ( Dz.U.

Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) dzieci (złożone w obecności urzędnika), chyba, że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka.. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.ustawa o zmianie imienia i nazwiska; wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka; zmiana nazwiska wniosek; zmiana nazwiska wzór wniosku; decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiskaPo zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.. Co powinien zawierać wniosek?. Ustawa z dnia 17 pażdziernika 2008r.. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.. Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.o zmian ę imienia/nazwiska Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 pa ździernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 707 ze zm.), wnosz ę o zmian ę:Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana..

Opis: WZIN Wniosek o zmianę imienia, nazwiska.

odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska wnioskodawcy ma się rozciągać na dzieci, albo jeśli zmianie ulega imię lub nazwisko rodowe wnioskodawcy,Opis: WZIN-G Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Gdańsk.. Jana Pawła II 17, 0854 Warszawa0- .. Dane przed zmianą - proszę o podanie danych dotychczasowych.Ustawa z dnia 15 listopada 1956r.. Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.Natomiast podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy składek i podatków powinni skorzystać z formularza NIP-7.. Składane dokumenty: - wniosek / podanie wraz z załącznikami ( odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, w przypadku nieletnich dzieci odpisy zupełne aktu urodzenia, poświadczenie zameldowania, kserokopia dowodu osobistego ),Ustawa o zmianie imienia i nazwiska i Kodeks cywilny - Poprzednia ustawa zawierała dużo archaizmów i budziła duże wątpliwości interpretacyjne - powiedziała Zastępca Dyrektora Mirosława Hellich przedstawiając projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska.Imię i nazwisko Pacjenta:…………………………….PESEL/Data urodzenia:…..

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.

Jest on następnie publikowany w wybranej przez ciebie gazecie.Imię i nazwisko Ubezpieczającego/Nazwa firmy Imię i nazwisko Ubezpieczonego Miejscowość Data .. Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza Agentowi lub o przesłanie na adres Unum Życie TUiR S.A., al.. zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego; Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami".MRPiPS.. Zamów, aby pokazać przyczynę zmiany nazwy - ten dokument wymaga ogólnych informacji o zmianie nazwy.. Wymagane załączniki.. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).. Wypełniony formularz wniosku.USC-020-01 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej.. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.. 28 lutego 2017 Dokumenty dowód osobisty..Komentarze

Brak komentarzy.