Formularz przyjęcia do szkoły podstawowej
Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 10 marca 2021 r.Rodzic dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły składa formularz „zgłoszenia do szkoły", dziecko przyjmowane jest z urzędu i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust.. (wypełnia dyrektor szkoły podstawowej) ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - (Prawo oświatowe tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r.Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie szkole.DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2021 .. w zakresie zawartym w niniejszym formularzu - będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do ..

Wypełniając formularz należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej.

Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dzieckao przyjęcie do szkoły z oddziałami integracyjnymi elektronicznie poprzez stronę internetową drukują go i podpisują.. UWAGA!. Dane osobowe kandydata i rodziców 3 (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)Oświadczenie o miejscu zamieszkania (dot.. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, chyba że taką możliwość dopuści organ prowadzący.. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.. Tradycyjna metoda naboru wymaga od kandydatów więcej zachodu i czasu poświęconego na złożenie wniosku i dotarcie do wyniku rekrutacji w każdej ze szkół.1.. Deklaracja dostępności.. Taki wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru..

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - pobierz wzór Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism.

oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej; 2. oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej; 3. ewentualnie inne dokumenty.. Wybór klasy: *) Klasa WOJSK SPECJALNYCH Klasa POŻARNICZO-RATOWNICZA Klasa STRAŻY GRANICZNEJ Klasa POLICYJNO-DETEKTYWISTYCZNAII.. Jakie dokumenty trzeba złożyć?. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych5 Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych6 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 1..

zgłoszenia do klasy I w szkole obwodowej) - wzór.Dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem miejsca zamieszkania.

Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek.. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej I.. Witamy w systemie rekrutacji do szkół podstawowych ELEMENTO!. 5 Zgodnie z art. 150 ust.. Formularz przyjęcia do Szkoły Podstawowej klasa Author: zsnr8 Last modified by: Anna Gielo- Szczerkowska Created Date: 2/17/2012 11:16:00 AM Company: Gmina Miasta Toruń Other titles: Formularz przyjęcia do Szkoły .Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 1: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2 - klasa sportowa: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 3: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 4: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 5: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 6: Rok szkolny 2021/2022: Potwierdzenie woli: Rok szkolny 2021/2022W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.Zasady rekrutacji..

Zapisując dziecko do szkoły potrzebujemy: wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej),przy Szkole Podstawowej im.

Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość/powiat/województwo)PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Kwidzynie w roku szkolnym 2020/2021.. Opiekunom prawnym kandydata .W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia kandydata 3.Wniosek1 o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej2 I. Wypełniając formularz należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. z 1997r.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2019 Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie.. Pola zaznaczone * są polami wymagalnymi.. Podczas rekrutacji punktowane są jedynie te sukcesy kandydatów, które są potwierdzone odpowiednim wpisem zamieszczonym na świadectwie ukończenia szkoły .Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny z dniem 1 września 2020 r., zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.formularz Author: B.S Subject: Formularz przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wilekopolskim Keywords Formularz przyj cia do Szko By Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wilekopolskim Created Date: 4/7/2010 2:01:34 PM4 Zgodnie z art. 156 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.. Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.. Pliki do pobrania, instrukcja.. Marii Kownackiej w Wiskitkach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt